San Marcos 3

1Jisas kli Sinagog kum ra diman. Bahara mihta lawan waitnika kum kan. 2Bara upla nani Jisas ra aihwaki kaiki kan wingka puhbaia yua ra upla rakbia sapa, bara baku dahra sakaia sip kaia. 3Bara Jisas bila, mihta lawan waitnika ra: --Bal lila na kat bus. 4Ningkara, Jisas upla wala nani ra makabi walan: --Lâ ba dia wan wisa wingka puhbaia yua ra daukaia? Help yaia, apia saura munaia? Rayaka, swaki sakaia, apia kaka sauhki tikaia? Sakuna witin nani diara kumi sin aisaras. 5Bara Jisas laui pali kir kaikan, sakuna sari pali sin takan, witin nani tanka briaia briras kan bamna. Bara skahwa waitna ra win: --Mihtam ba sakbram. Bara sakban, ai mihta ba pain takan. 6Bara Parisi nani taki, Herad uplika nani wal ai laka daukan Jisas ra ikaia. 7Sakuna Jisas ai disaipelka nani aikuki lagun un ra wan, bara Galili wina upla ailal ai nina blikan. 8Jisas sain tara nani daukan ba wali upla ailal aidrubi balan, Judia wina, Jerusalem wina, Idum wina, Jordan awala lalma wina, Tairus bara Saidon kuntrika wina sin sut. 9Baha mita Jisas ai disaipelka nani ra win, duri kum ridi bri kabia, upla nani tutukwi platukbiara sia. 10Kan upla ailal rakan ba mita, sikniskira nani ba pana, pana tukbi kan ai lamara wih kangbaia dukyara. 11Bara spirit saura bri kan uplika nani, Jisas ra kaiki bara, witin mawan ra ai lula kriki naku ai bila baikra tara wini kan: --Man sika Gâd luhpia ba. 12Sakuna Jisas karna adar yaban upla ra aisabia apia witin ba ya sapa. 13Baha ningkara, Jisas il kum purara uli wan, bahara witin ya briaia kan uplika nani ba wahbi sakan, bara baha nani witin ra balan. 14Witin 12 ba wahbi saki, apastil nina maki win: --Man nani ba mai sakri, yang wal kaia dukyara bara mai blikisna sturi yamni ba smalkaia. 15Bara witin nani ra karnika yan, spirit saura nani kangbi sakaia. 16Naha nani sika 12 nani ba: Saiman, ai nina wala Pita makan ba; 17Jems ai muihni Jan wal, Sebedi luhpia nani ba, (Jisas mita Boanerdsis makan ba, baha tanka lika "Alwani luhpia nani"); 18bara Andru, Pilip, Bartolomyu, Matyu, Tamas, Jems Alpius luhpia, Tadius, Saiman Karna Mamunra ba, 19bara Judas Kariot wina ba, ningkara witinka Jisas waihlka nani mihta ra mangkan ba. 20Bara ningkara Jisas utla kumi diman. Bara kli upla ailal pali asla takan, witin nani plun sin piaia sip apia kan ai disaipel aikuki. 21Jisas tayka nani naha kaikan, witin ra brih waia balan, kan upla nani aisi kan Jisas ba lal saura takan sa. 22Lâ smasmalkra nani Jerusalem wina balan ba sin aisin: "Naha waitnika Beal-Sibub brisa, spirit saura nani wihtka ba, bara witin karnika mita sika spirit saura nani kangbi saki ba." 23Bara Jisas upla nani ra paiwan, bara sturi kum sturi wala wal praki smalkan: "Nahki Setan mita Setan ra kangbi sakbia ki? 24Kuntri kum baiwi dakni ailal takbia kaka, bara pana, pana aiklabia kaka, baha kuntrika ba sip karna kabia apia. 25Utla uplika kum unsabi dakwi takisa kaka, baha watla ba sip pain kabia apia. 26Bamna Setan ba sin tarbaiwi takisa kaka, witin sip ban kabia apia, bara naha na lika ai pyua tnata kabia. 27"Upla kum sip apia waitna karna kum watla ra dimi, dukia nani dakbi briaia. Witinka ba pas priski muni lika dukia nani dakbia sip sa. 28"Kasak pali man nani ra mai wisna: Upla nani saurka ba ban swih tikan kabia, ai bila ni diara saura aisabia ba sin, 29sakuna ya Spirit Hulikira mapara bila saura nani aisabia kaka, witin pâtka ba sip swih tikan kabia apia, ban kaiara pâtki ra pali kabia." 30Jisas baku aisin witin spirit saura brisa wisi baha nani mita aisin bamna. 31Ningkara, Jisas yaptika bara muihnika nani sin balan, sakuna latara kat takaski, paiwan balbia. 32Bara Jisas lamara iwi kan nani ba mita win: --Yaptikam, muihkam nani kira latara sa, bara mai plikisa! 33Sakuna witin aisin: --Yamna yang yaptiki bara muihki nani ba? 34Bara ai lamara iwi kan nani bara taui kaiki, naku aisin: --Naha nani sika yaptiki bara muihki nani ba. 35Ya, ya Gâd brinka ba kat dauki ba, baha sika yang muihki, laikra bara yaptiki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\