San Marcos 4

1Jisas kli lagun un ra smalkan bara, upla ailal bal ai lamara asla takan. Ailal pali kan bamna, Jisas lagun ra duri kum bara kan ra aimaki iwan, bara uplika nani sut lika un ra takaskan. 2Bara diara ailal maprika tanka ni smalkan. Ai smalkanka ra naku aisi kan: 3"Man nani naha na wals: Insla mamangkra kum mangkaia taki wan. 4Bara mangki kan ba, tila nani yabal tnayara kauhwan, bara tnawira nani bal sut pin. 5Tila ba tasba walpakira tilara kauhwan; baha nani ba isti baiwi takan, tasbaia ba tihu apia kan bamna; 6lapta takan bara, ami luan; plamaia aitani apia kan bamna, sraui luan. 7Ma tila nani kyaya tilara kauhwan, bara kyaya nani ba mita pawi blaki ikan, baha mita sip ma briras kan. 8Sakuna tila tasba yamnira kauhwan, bara ma nani ba baiwi pawan, ma ailal sin sakan; ma kum wina 30 sakan, wala 60 bara yuhmpika 100 sakan." 9Bara Jisas kau aisin: "Ya ai kyama bri kaka, aman walaia sa." 10Bara baha ningkara Jisas yakan takaskan, upla nani ai disaipelka 12 wal kan ba mita makabi walan, naha maprika lilka na dia tanka sapa. 11Bara Jisas win: "Man nani ra lika Gâd king aimaki ba laka dahra yukukan nani ba param mamrikan sa; sakuna latara uplika nani ra lika maprika lilka ni smalkan sa; 12ai nakra ni kaikbia, sakuna kaikras baku kabia, walbia sakuna sip tanka briras kabia, ai kupia nani lakbia apia, ai saurka nani sin swih tikras kabia." 13Naku sin win: "Man nani naha maprika tanka na briras sma ki? Ban kaka, man nani nahki maprika lilka wala nani ba tanka brima ki? 14Saumuk mangki uplika ba lika sturi yamni smalki uplika ba baku sa. 15Upla tila lika ban saumuk nani yabal ra kauhwan ba wal baku sa: witin nani sturi yamni ba walisa, sakuna walan ningkara, Setan bal sturi yamni ai kupia ra mangkan kata ba sakisa. 16Upla wala nani lika sin tasba walpiki ra purara mangkan kata ba wal baku sa; witin nani sturi yamni ba wali ai kupia liliakira brisa, 17sakuna ai wakia nani ba aitani kat briras bamna, aingwa sip takaskras; bara trabil tara brisa, sturi yamni ba dukyara rausauhkanka aula bara, witin nani ba batakan sa. 18Wala nani sin kyaya nani tilara mangkan ba wal baku sa: witin nani sturi yamni ba walisa, 19sakuna naha tasba dukia nani ra lukan man, tasba yuika bahki mihta kunin sin munisa, bara diara sat, sat nani ba brin dauki, nina blikisa. Naha sut ai kupia ra dimi, sturi yamni ba blaki ikisa, bara naha nani sip yan ma briras. 20Sakuna upla wala nani sturi yamni ba wali ai kupia ra dingki brisa, bara ma sin pain sakisa, tasba pain ra kauhwan kata ba wal baku. Tila nani lika ma kum wina 30 saki ba baku, wala nani 60 sakan ba, bara 100 sakan ba wal baku sa." 21Naku sin win: "Upla kum lamp kum brih baks tara kum munhtara, apia kaka, krikri munhtara mangkisa ki? Apia pali. Lamp ba lika purara sunaia sa, ingni yabia dukyara. 22Baku natkara sin, diara yukukan ra apu sa, param ra sakri kabia ba, dahra sin yukukan ba param ra lakras kabia apia. 23Man nani kyama brisma ba, wali bas." 24Naku sin witin win: "Aman kais man nani dia walisma ba. Man nani dia kulkaika ni kulkisma ba, baha ni sika Gâd mita mai kulkbia; bara kau pura praki maikbia. 25Bamna ya diara bri ba, kau yaban kabia, sakuna ya diara apu ba lika, diara wiria bri ba sin witin wina dakbi sakan kabia." 26Jisas naha sin aisan: "Gâd king aimaki ba laka ba, sin waitna kum tasba ra saumuk mangki ba baku sa, 27bara mahka yapuya, bara naika kli buya, bara yu ailal luya, tihmia sin luya; ma ba lika baiwi pawisa, sakuna witin kaikras nahki pawisa sapa. 28Kan tasba ba yakan ma sakisa; pas dusa sirpi ba takbia, ba wina ma briaia wahya ba, ningkara ma ailal takisa, 29bara ma pat tilwan bara, upla nani krikaia auya, dakaia pyua ba pat aimakan sa bamna." 30Jisas naku sin win: "Gâd king aimaki ba laka, dia wal baku sa lukisma, apia kaka, yawan ani maprika wal prakaia sip sa? 31Baha lika mostard ma tasba ra mangki ba baku sa. Dus ma nani tasba ra ba wal, naha na kau ma sirpi sa, 32sakuna mangkan bara pawuya bara, dus ma nani sut purkara kau tara takisa, ai tnawa nani tara brisa, bara bahara daiwan tnawira nani ba ai watla makisa baha distika munhtara." 33Sturi yamni ba Jisas naku smalki kan: maprika lilka ni, witin nani tanka briaia ba tanka kat. 34Maprika lilka apu ni Jisas diara kum sin smalkras kan, sakuna ai disaipelka nani ra sut tanka ba smalkan. 35Baha sin yua, pat tihmia iwan kan, ai disaipelka nani ra win: --Kaisa yawan lakun baila walara luaia. 36Upla nani sut ba swisi, Jisas ba duri ra aimaki ridi kan bamna, brih wan kan. Duri tara wala nani sin witin wal auya kan. 37Bara pasa tara kum krauan, rip nani ba duri bilara dimi kan, bara duri tara ba pat bahngki taki kan. 38Jisas lika duri tara tnatara yapi kan lal kahbaika kum ra, bara tatukbi buki Jisas ra win: --Smasmalkra! Kupiam lukras maki yawan pat rungwi na? 39Bara Jisas, pasa ra laui dauki kabu ra sin win: --Sap bas! Mahka lamni taks! Bara pasa ba sap takan, witin nani sin auyapah takan. 40Bara Jisas ai disaipel nani ra win: --Dia kan man nani ban sîbrisma ki? Nahki kan kasak lukan laka man nani apu sma? 41Witin nani ta iwan, bara pana, pana aisi kan: --Naha na dia sat uplika kan ki, pasa bara kabu sut ai bila wali na?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\