San Marcos 5

1Bara witin nani lagun un walara lui, Gerson tasbaia ra wan. 2Jisas duri tara wina takan bara, waitna kum witin ra balan; naha waitnika lika spirit saura bri kan. Bara witin raiti wina bal takan. 3Waitnika na raiti nani ra man takaski kan, upla apu kan witin ra wilkaia, sen tara ni sin sip apia kan. 4Aima ailal upla nani mita witin ra, mina bara mihta nani sin priskan, sakuna dakbi yuya man dauki kan, bamna upla kum sin sip alki takaskras kan. 5Witin pyu bani, kakna bara tihmia, ai bila baikra tara wini tauki kan, il nani purara bara raiti nani tilara, bara ai wîna ra sin walpa ni klaki kan. 6Sakuna Jisas ra lai wina kaiki, witin plapi wih, mawan ra ai lula bak krikan. 7Bara ai bila baikra tara ni wini, aisin: Yang tilira dimpara --Jisas, man Gâd lai purara iwi ba Luhpia. Gâd nina maki mai wisni, yang ra rau ai sauhkpara! 8Naku aisin, kan Jisas pat naku win kan bamna: --Spirit saurakira, man waitnika na wina mahka taki was! 9Bara Jisas makabi walan: --Man ninam ba dia? Pana win: --Yang nini lika Dakni Tara, yang nani ailal sna bamna. 10Bara spirit saura nani ba mita Jisas ra makaban baha tasbaia wina kangbi sakbia apia. 11Il kum kan lamara kwirku ailal pih tauki kan bamna, 12spirit saura nani naku makaban: --Kwirku nani ra ai bliks; aikrika yang nani baha nani ra dimamna. 13Jisas mita adar yan, bara spirit saura nani ba waitnika wina taki kwirku nani ra wih diman. Kwirku nani ba 2000 bara kan, bara albangkia tara bak lagun ra dimi sut kwapi pruan. 14Bara kwirku main kaiki kan uplika nani ba ta iwi, plapi taun ra wih maisapahkan, bara taun sirpi nani ra sin. Upla nani sin balan diara takan ba kaikaia. 15Jisas bara kan ba kat balan bara, kaikan waitna spirit saura nani bri kata ba ai kwalka dimi iwi kan, ai sinska sin pain bri kan; bara witin nani sirang iwan. 16Kaikan uplika nani mita bisiura balan uplika nani ra maisapahkan, dia waitnika lasa bri kanra takan tanka ba, bara kwirku nani ra takan ba sin. 17Bara mahka sut mita Jisas ra makaban, ai tasbaia ba wina mahka taki wabia. 18Jisas duri tara ra aimakan bara, spirit saura bri kan kangbi sakan kata waitnika mita witin ra makaban brih wabia. 19Sakuna Jisas adar yaras witin wal waia, bamna ban win: --Mahka wamtla ra was tamya nani ra, bara dia Dawan man ra mai daukan ba witin nani ra wis, nahki man ra umpira mai kaikan ba sin. 20Waitnika kata ba wan, bara 10 taun nani ra (Dikapulis) aisi taukan diara Jisas witin ra daukan ba; bara upla sut ta iwi kan. 21Jisas duri tara ra aimaki kli lagun baila walara wan bara, upla manas ai lamara balan, witin lika lagun un ra takaskan. 22Bara prias watla wihtka kum nina Jairus maki kan ba, witin ra balan; Jisas ra kaiki, ai mina ra kauhwi, 23makaban: --Luhpi mairin pat pruisa, bamna bal mihtam pura ra kahs, bara rawbia. 24Jisas witin wal wan, sakuna upla ailal ai nina bliki kan, ban sin ailal tutukwi kan. 25Upla nani ba tilara mairin sikniskira kum kan. Witin tala plapi sikniska bri kan pat 12 mani kan. 26Mani ailal pât wauhwan daktar ailal mihta ra, bara dia witin bri kan ba sut tikan bahkira baman, sakuna kau mayara iwi kan. 27Jisas dukyara sturi walan bara, naha mairka ninak lamara balan, upla tilak bara praka ra kan ban. 28Kan luki kan: "Praka ra pan kangbamna baman, yang pat rawamna." 29Baha sin pyua ra ai talya plapi kata ba takaskan, bara witin ai dara walan ai trabilka ba wina rawan kan. 30Bara Jisas ai dahra walan ai karnika witin wina takan ba. Bara ai nina ra taui, upla nani tilara kaiki, makabi walan: --Ya yang na praika ra kangban? 31Bara ai disaipelka nani mita win: --Man diara sut kaiki sma nahki upla nani tutukwi mai bri ba, bara kau makabi walisma ya mai kangban sapa! 32Sakuna Jisas taui kir kaiki kan upla nani ra, ya mita witin ra kangban sapa kaikaia. 33Bara mairka ba sirang iwi tatatwi kan diara witin ra takan ba kaiki, bara wih ai mawan ra ai lula kriki, ai tanka ba sut win. 34Bara Jisas mita win: --Luhpi mairin, kasak lukram bamna rawram sa. Kupiam kumi was, bara sikniskam wina rawram sa. 35Kau Jisas aisi kan, Sinagog wihtka watla wina upla bal, tuktika mairin aisika ra naku maisapahkan: --Luhpiam mairin ba pat pruan. Bara dia muni kau Smasmalkra ra trabil munisma ki? 36Sakuna Jisas baha aisi kan ba walras baku si, priaska watla wihta ra win: --Si bripara; kasak luki bas. 37Bara upla wala lika kau yan ai yula kahbras; Pita, Jems, bara muihnika Jan ba baman. 38Bara priaska watla wihtka ba watla ra wan bara, bin tara aihka baman kaikan, upla nani sin ini ai bila baikra tara wini kan. 39Dimi, witin nani ra naku win: --Dia kan baku bin dauki, ini sma ki? Tukta mairin na pruras sa; witin yapisa. 40Sakuna witin nani ai lawaska kikan, bara Jisas baha nani sut latara yan takan, bara aisika, yaptika, upla ai yula kahban nani ba kat aikuki, tukta mairin bara kan bara wih diman. 41Witin mihta ra alki, naku win: --Talita kumi (baha tanka ba lika: "Tukta mairin, man ra mai wisna, buram.") 42Baha kat tuktika mairin kata ba buan, bara mahka wapi taukan. Witin 12 mani bri kan. Upla sut ta pali iwan. 43Sakuna Jisas karna smalki win upla ra, baha aisabia apia. Bara tukta mairin ra plun yabia win.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\