San Marcos 6

1Jisas baha wina taki, kli ai tasbaia ra balan, ai disaipelka nani sin witin wal. 2Wingka puhbaia yua balan bara, prias watla ra dimi, mahka smalkan. Upla ailal baha wali, tâ iwi, naku aisan: --Naha waitnika anira naha diara nani sut lan takan sa ki? Sinska laka tara pali bri na, sain tara sin dauki na, ya wina yan ni? 3Kan naha lika karpinta ba sika, Meri luhpia, bara Jems, Josep, Juda, bara Saiman muihnika, bara ai lakra nani sin wan tilara takaskisa. Bara witin ra saura lukan. 4Sakuna Jisas win: --Upla sut mita dahra aisasara kum ra kulkisa, sakuna ai tasbaia palira, ai taya nani, bara ai watla uplika nani mita lika kulkras. 5Bahara Jisas sain tara sip daukras kan; siknis uplika tila nani ra lika ai mihta kahbi rakan. 6Witin sin ta iwan witin nani kasak lukras kan bamna. Ningkara, Jisas taun sirpi nani ra wih smalki tauki kan. 7Bara disaipel nani 12 ba wini, baha nani ba wal, wal blikan, bara spirit saura nani kangbi sakaia karnika sin yan. 8Jisas adar yaban yabal ra diara kum sin brih waia apia, kîn dusa kumi baman brihwaia. Sakbat, plun, lalah sin brih waia apia. 9Sip kan kaiti dimaia, kuna prak wala dimaia lika brih waras. 10Bara ban sin win: --Man nani ani watla ra dimma kaka, bahara ban takaski bas pliska ba swima kat. 11Bara ani pliska ra man nani mai briras, bilam sin walras kaka, baha wina mahka taki was tasba yuya minam ra ba syauhbi saki, baha ba witin nani mapara witnis kum kaia ba dukyara. 12Bara witin nani taki wih, upla nani ra smalkan ai saurka wina ai kupia lakaia. 13Spirit saura nani sin ailal kangbi sakan, sikniskira ailal ra sin batana ni yuki rakan. 14King Herad naha diara nani sut walan, kan tasba aiska ba Jisas dukyara walan kan bamna. Upla tila nani bila: "Jan Tatahbra ba pruan wina buan sa, baha mita baha karnika brisa." 15Wala nani bila: "Baha lika dahra aisasara Ilaidya." Wala nani bila: "Pas pyua dahra aisasara kum baku sa." 16Herad naha walan bara, naku aisin: --Naha lika Jan sika, yang lal dakbatna ba, bara nana ra pruan wina kli buan sa. 17Kan Herad mita sika Jan silak watla ra mangkaia adarka yabata ba, bara sin ni silak watla ra wilki brikan, Herodias patka mihta. Herodias lika Pilip maîa kan. Pilip ba Herad muihni kan, sakuna Herad mita ai muihni wina dakbi ai maîa brin. 18Bara Jan mita Herad ra param win: "Man muihkam maîa briaia ba lâ apia sa." 19Bamna Herodias mita Jan ra misbara pali kaiki kan, ikaia sin luki kan, sakuna witin sip apia kan. 20Herad pain kaikan Jan ba waitna kasakkira bara hulikira kan, baha mita witin ra sibrin luki kan; bamna Herad mita yan saura munras. Jan smalkanka ba wali, sakuna Herad dia daukaia sapa tanka briras kan, ban sakuna pain pali wali kata. 21Sakuna Herodias sans pain kum brin, baha sika king Herad ai aisubanka yua dukyara lilia tara daukaia, plun tara sin daukaia, wihta tara nani, kapten nani, Galili uplika tara kulkan nani ba aikuki piaia. 22Bara Herodias lupia mairin plun tara pliska ra bal dimi dans pulan, bara Herad, upla wala nani ba sin, danska pain pali kaikan. Bamna king mita tuktika mairin bara win: --Dia, dia makama ba, yang maikamna. 23Pramis munan witin wilin sa dia makabi ba yabaia; ai mihta ra tasba alki bri ya ba bakriki kabia sin, yabaia win. 24Bara taki muni, ai yaptika ra win: --Dia makabamna ki? Bara yaptika win: --Jan Tatahbra lal ba makas. 25Bara tukta mairin ba isti kira wih dimi, king ra naku win: --Yang ra naha sin minitkara Jan Tatahbra lal ba plit kum ra mangki sal aik. 26Bara king ba kasak sari takan, sakuna witin pramis daukan bamna, upla wala nani sin baha win ba walan kan bara, sip dukia makabi ba apia wiras kan. 27Bara mahka king ai suldawika kum blikan Jan lal ba brih balaia wisi. 28Suldawa ba silak watla ra wih, Jan lal dakbi plit kum ra brih balan. Suldawaka mita tukta mairin bara yan, bara tukta mairin ba ai yaptika ra yan. 29Jan nina blablikra nani naha walan pyua ra, ai wîna tara ba bal bikaia brihwan. 30Baha wina apastil nani Jisas wal asla taki, dia, dia daukan ba sut win, diara nani smalkan ba sin. 31Jisas bila: --Bal. Kaisa yawan plis kum tnayara taki wiria wingka puhbaia briaia. Kan upla ailal mahka auya, bara upla ailal sin aula kan ba mita, sip plun piaia bara apu kan. 32Bara Jisas ai apastilka nani aikuki baman duri tara kum ra aimaki, plis kum bin apu ra wan. 33Sakuna witin nani auya kan pyua ra, upla ailal mita kaikan baha ba Jisas, bara taun sut wina bahara plapan; witin nani kau waras kau baha nani pas wan ai taura. 34Jisas duri tara wina takan pyua ra, upla kwara tara kaikan, bara sari pali lukan witin nani syîp ai sepad apu baku kan bamna; bara mahka diara ailal smalkan. 35Pât lapta dimuya kan pyua ra, ai disaipelka nani bal win: --Pât lapta dimuya, bara upla kum sin naha tasbaia ra iwras. 36Upla nani ba mahka bliks wabia bara taun sirpi wan lamara nani ra brit atkbia, kan witin nani diara piaia apu sa. 37Sakuna Jisas bila: --Man nani mita plun dakaks. Witin bila: --Yang nani sip sna ki brit lalah 200 atki naha nani sut dakakaia? 38Jisas bila: --Brit nahki brisma ki? Wih kaiks. Bara wih kaikan pyua ra witin ra win: --Brit 5, bara inska sin wal. 39Ba ningkara adar yaban upla nani ba dakni ra twi kura purara iwbia. 40Bara upla nani dakni ra taki iwan, tila 100, tila 50. 41Ningkara Jisas mita brit 5 bara inska wal ba ai mihta ra brih, kasbrika pura ra kaiki, yamni munan, bara brit nani ba krikan; bara ai disaipelka nani ra yang upla nani ra yabaia. Inska wal ba sin yuan. 42Sut pin ai auyapah brin ba kat. 43Bara kau brit yuya bara inska yuya pataki 12 bangkan. 44Brit pin nani ba lika waitna 5,000 kata. 45Naha ningkara, Jisas yaban ai disaipelka nani ba duri tara ra aimakbia, bara lakun ba baila walara lubia, Bitsaida ra, witin kainara wabia win, witin upla nani ba mahka bliki kan. 46Bara sut blikan wan pyua ra, il kumira wan ai pura sunaia. 47Tihmia iwan pyua ra, pat duri tara ba lakun lila kat kan, bara Jisas lika yakan sauhkara kan. 48Witin kaikan baha nani sip pain kwahi kaubras kan, pasa ba ai mapara kraui kan bamna. Bara ingwaia baila kan, Jisas li purara wapi witin nani lamara wan, bara laihku luaia munan. 49Disaipel witin li purara wapi kan kaikan pyua ra, lilka aihka kum sa lukan, bara alai inan, 50kan sut kaiki sirang iwan. Sakuna witin aisi, naku win: --Kupiam karna bris, yang sna, si bripara! 51Duri tara ra ulan bara pasa ba lamni takan; bara witin nani lika kasak pali ta iwan kan. 52Kan brit sainka tara ba kau tanka pain briras kan ai kupia nani kau karna kan bamna. 53Lakun ba lui Genesaret tasbaia ra wan, bara dwarka ba lika un ra wilkan. 54Duri tara wina takan wal baku, upla nani pat Jisas kang kaikan. 55Tasbaia aiskara wan, bara sikniskira nani krikrira brih balan, anira walan Jisas bara ba pliska ra. 56Bara anira witin diman kaka, taun sirpi nani ra, taun tara ra, tiwbia nani ra sin, sikniskira nani ba taun lila kat tniki kan, bara Jisas ra bik taki kan ai prak ka ta pan yaka kangbaia. Bara ai praka kangban nani sut rawi kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\