San Marcos 7

1Parisi nani bara lâ smasmalkra nani sin, Jerusalem wina aidruban kan ba, Jisas lamara balan. 2Naha nani kaikan, Jisas disaipelka tila nani ai mihta sunu apia plun alki pî kan, baha tanka lika: ai mihta sikbaia laka daukras; bara baha dukyara mapara aisin. 3(Kan Parisi nani bara Ju nani sut ai damika nani laka ba nina bliki kan, baha lika ai mihta nani aima manis sikbras kaka, plun piras. 4Bara atki watla wina aula pyua ra, plun piras kan, kau ai natka ba kat ai mihta sikbras pyua ra. Bara baku sin, natka wala nani brisa diaia kapka nani, bukit nani, bras dikwika nani bara krikri nani ba sin sikbi kan.) 5Bara Parisi nani, lâ smasmalkra nani kira Jisas ra makabi walan: --Dia kan disaipelkam nani, wan damika nani laka ba kulkras, bara ai mihta nani sunu apia ban plun alki pisa? 6Jisas pana win: --Kasak dahra aisasara Aiseya mihta man nani kuninkam dukyara aisin, ulban ba baku: 'Naha uplika nani ai bila baman ai kulkisa, sakuna ai kupia lika bahki sa. 7Yang ra ai pura suni mayunbia ba bahki sa, kan ai smalkanka nani ba upla lâka man sa.' 8Man nani Gâd lâka ba tnayara iki swisi, upla lâka nina ni blikisma. 9Baku sin win: --Man nani lamka nina bliki, Gâd lâka ba tnayara ni swisma. 10Kan Moses win: 'Aisikam, yaptikam wal kulks', bara 'Ya ai aisika bara ai yaptika wal ra latubia kaka, mahka pruaia aitani sa.' 11Sakuna man nani bila upla kum ai aisika, apia kaka, ai yaptika ra naku wiaia sip sa wisma: 'Yang sip help mai munras kan dia, dia brisna ba karban sa' (tanka lika: "Gâd ra prisantka yaban ba"); 12bara baku wisa kaka, man nani bila upla ba ai aisika, ai yaptika ra sin help munaia apia sa. 13Baku, man nani Gâd lâka ba bahki kulkisma, lamka nani upla walara laki yabi ba mihta. Diara wala bahamuna nani daukisma ba mihta sin. 14Jisas kli upla nani ra naku win: --Man nani sut yang ra wali, tanka sin bris. 15Dia, dia lata wina upla ra dimi ba, sip taski daukras. Sakuna upla kupia wina taki ba lika, upla ra taski daukisa. 16[Man nani kyama brisma ba, wali bas.] 17Jisas upla nani ba swisi utla ra diman bara, au disaipelka nani mita naha maprika tanka dukyara makabi walan. 18Witin win: --Baku bara, man nani sin tanka ba briras sma ki? Walras sma ki dia dia lata tani wina upla ra dimi ba, sip taski daukras? 19Baha ba wan kupia ra dimras, sakuna wan byara ra lika, bara baha ningkara wan byara wina kli takisa. Jisas baku aisi marikan plun nani sut ba klin atia sa. 20Bara ban sin win: --Dia, dia upla wina takuya ba lika, upla ra taski daukisa. 21Bila tani wina, upla kupia wina taki ba lika: lukanka saura nani, rugka laka, diara implikaia, upla ikaia ba, 22marit laka sauhkaia, upla wala dukia brin dauki ba, saura laka nani, kunin laka, brinka saura laka ba, tuman laka ba, upla nina aisaia, praut lukaia ba, sinskas kaia tanka. 23Naha diara nani sut na lika bila tani wina aula, bara upla ra taski daukisa. 24Jisas baha wina Tairus tasbaia ra wan. Utla kum ra diman bara, upla sin yaka walbia want apia lukan, sakuna witin sip yukukras kata. 25Tisku mapa kan mairin kum ai luhpia spirit saura bri kan ba, witin dukyara walan, bara bal Jisas mina ra ai lula krikan. 26Mairka ba trengsar kata, Sairupimisia uplika. Bara bal Jisas ra makaban, spirit saura ba ai luhpia mairin wina sakbia. 27Sakuna Jisas mita win: --Swis luhpia nani ba pas plun pibia; kan aitani apia sa luhpia nani britka dakbi yul nani ra yabaia. 28Mairin ba pana win: --Au, Dawan, sakuna tebil munhtara yul nani bara ba sin, brit yuya luhpia nani swin kauhwi ba, brih pisa. 29Bara Jisas bila: --Pain aisaram; bamna mahka was. Spirit saura ba pat luhpiam mairin wina takan sa. 30Bara mahka ai watla ra wan, ai luhpia mairin krikrira aitniki kan, bara spirit saura ba pat witin wina taki wan kan. 31Jisas kli Tairus tasbaia wina taki, Saidon bara 10 taun (Dikapulis) bak wan, bara Galili lagunka ra balan. 32Bahara waitna kyama prawra, bara bila skalwi aisi kum witin ra brih balan, bara ai purara ai mihta kahbia win. 33Jisas mita upla tila wina saki, tnayara brisi, ai mihta sirpika nani ai kyama ra dingkan, bara ai twisa ra yabalaia ni kangban. 34Bara kasbrika purara kaiki ai winka puhbi bara win waitnika ra: "Epata!" (Baha tanka lika: "Ilingwi bas!") 35Ba kat, kyama nani ilingwan, ai twisa ba langwan, bara pain sturi aisi kan. 36Jisas adar yaban upla ra baha aisabia apia, sakuna baha wi kan bara, kau pali aisi kan. 37Bara witin nani ta iwi, naku aisin: "Diara sut pain daukisa: kyama prawan nani yan walisa, bila skalwi aisi nani yan sturi aisisa!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\