San Marcos 8

1Baha pyua ra upla ailal pali asla takan, sakuna plun piaia diara apu kan. Bara Jisas ai disaipelka nani ra wini, naku win: 2--Naha uplika nani dukyara sari lukisna, kan pat yu yuhmpa yang wal nara sa, witin nani diara piaia sin apu sa. 3Ai watla nani ra plun piras blikamna kaka, yabal ra plun bla prubia, kan tila nani, ba laih pali wina balan bamna. 4Ai disaipelka nani pana witin ra win: --Bara ani wina plun dakakbia ki? Naha pliska ra upla kum sin iwras sa bamna. 5Jisas witin nani ra makabi walan: --Man nani brit nahki brisma? Bara witin nani bila: --7 brit. 6Bara Jisas mita adar yan upla nani sut tasba ra iwbia, bara ai mihta ra brit 7 ba brih, Gâd ra tingki win. Ningkara kriki ai disaipelka nani ra yan, bara witin nani upla nani ra yuan. 7Inska nani sin bri kan, bara Jisas yamni muni yuaia blikan. 8Sut pih ai auyapah takan. Bara kau yuika kriwan nani ba wahbi pataki 7 bangkan. 9Uplika nani pin ba 4000 prais kan. Bara Jisas mita baha nani ba mahka blikan wan. 10Bara mahka duri ra ai disaipelka nani wal aimaki, Dalmanyuta tasbaia ra wan. 11Bamna Parisi nani bal, Jisas wal mahka aisi blahwan. Bara ai traika kaiki, makaban kasbrika purara ba wina sain aihka kum marikbia. 12Jisas ai wingka karna aubi puhbi, naku win: --Diakan naha uplika nani sain aihka kum makabisa? Kasak pali mai wisni: Sain kum sin naha uplika nani ra yan kabia apia. 13Bara baha nani swisi duri ra kli aimaki, lagun baila walara wan. 14Witin nani ai auya tiwan piaia dukia wira brih waia, kan ba bara brit kumi baman baha dwarka bilara bri kan. 15Bara Jisas karna aisi smalkan: --Kais, damra wals Parisi nani lebinka ba, Herad lebinka dukyara sin. 16Bara disaipel nani pana, pana naku aisi kan: --Yawan brit apu sika. 17Jisas baha walan, bara naku win: --Man nani dia muni brit apu wisma? Kau kaikras sma, tanka sin pain briras sma ki? Kupiam ban karna sa ki? 18Namkra ni kaikras, kyama ni sin walras ki? Kupiam kraukras ki? 19Yang brit 5 kriki upla 5000 ra yuatna ba ningkara, pataki nahki prais brit yuika nani bangkram ki? Witin nani bila: --12. 20--Bara brit 7 kriki 4000 ra yuatna bara, pataki nahki prais wahbi bangkram? Witin nani bila: --7. 21Bara Jisas bila: --Kau man nani tanka briras sma ki? 22Witin nani Bitsaida ra wan, upla nani mita waitna blain kum Jisas ra brih balan, bara witin ra makaban ai mihta ni kangbia. 23Jisas waitna blain ba mihta ra alki, taun wina brih sakan. Yabalaia ai nakra ra yuki, ai mihta purara kahbi, makabi walan: --Diara kaikisma ki? 24Blain ba mahka kaikan, bara naku win: --Yang upla nani ba kaikisna. Dus baku sa, sakuna witin nani wapisa. 25Jisas kli ai mihta ai nakra nani purara kahban, bara waitnika ba pain pali kaikan, diara sut ba latan pali kaiki kan. 26Jisas mita ai watla ra blikan wan, bara naku win: --Kli taun ra taui balpara. 27Naha ningkara, Jisas ai disaipelka nani aikuki Sesaria, Pilipai taunka sirpi nani ra wan. Bara yabal lilara Jisas ai disaipelka nani ra makabi walan: --Upla nani yang ba ya sna wisa? 28Witin nani bila: --Tila nani bila man ba Jan Tatahbra wisa, wala nani bila Ilaidya, wala nani bila man ba dahra aisasara nani wina kum sma. 29Bara witin nani ra makabi walan: --Bara man nani, yang na ya sna ai wisma ki? Bara Pita win: --Man lika Misaia. 30Sakuna Jisas adar yaban upla kumira sin wibia apia. 31Bara Jisas mahka smalkan, Upla Luhpia pât kasak wauhwaia sa, upla bara almuk nani mihta, prîst nani, bara lâ smasmalkra nani mita sin lulkan kabia. Witin ra ikbia, sakuna yu yuhmpa ra kli bubia. 32Naha na latan pali aisin. Bara Pita mita Jisas ba plis tnayara saki brisi, laui daukan. 33Sakuna Jisas kir taui ai disaipelka nani ra kaiki, bara Pita ra laui daukan aisin: --Yang wina taki was, Setan! Kan lukankam ba Gâd lukanka baku apia sa, sakuna upla lukanka ba brisma. 34Bara Jisas ai disaipelka nani ra bara upla nani ra sin wini, naku win: --Ya, ya yang nini blikan dauki kaka, ai wîna ba kulkbia apia, bara ai dusa prihni ba brih, nini blikbia. 35Kan ya, ya ai rayaka swaki sakaia lukbia ba, baha lika tikbia. Sakuna ya, ya yang taiwan, bara smalkanki yamni ba tawan sin ai rayaka tikbia kaka, witin lika swaki sakbia. 36Bamna dia mapara help sa upla kum tasba aiska na saki bribia, sakuna ai solka ba tikbia kaka? 37Upla ba kli ai rayaka briaia dukyara, nahki mana aibapaia sip sa ki? 38Ya, ya yang dukira, smalkanki, yamni ba dukyara sin, naha pyua uplika lukras bara saura nani na mawan ra ai swira lukbia kaka, upla luhpia waitna na sin, witin nani dukyara swiri lukamna, Aisiki prana ra insal hulikira nani aikuki balamna pyua ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\