San Marcos 9

1Bara Jisas mita win: --Kasak pali mai wisna, naha uplika nani na wina, tila nani ba prubia apia, Gâd prana ba kaikbia ba kat ai karnika tara wal balbia ba. 2Yu 6 ningkara, Jisas Pita, Jems, Jan kat brih, witin nani ai manka il kum purara wan. Bahara ai wîna aihka pali takan. 3Ai praka lipni bara pihni pali takan; upla kum sin baku kwalka tuski baha sat pihni daukras kan. 4Bara witin nani Ilaidya, Moses wal kaikan, Jisas wal sturi aisi kan. 5Bara Pita Jisas ra win: --Smasmalkra, pain sa yawan nahara kaia! Kaisa yang nani utla sirpi yuhmpa makamna: Man dukyam kumi, Moses dukia kum, wala Ilaidya watla. 6Disaipel nani sirang iwan kan bamna, Pita witin dia aisi ba sip kaikras kan. 7Bara witin nani purara kasbrika kum bal madiskan. Kasbrika ba wina sin bila baikra kum walan, naku aisin: "Naha sika Luhpi laitwankira; man nani witin ra wals." 8Witin nani tisku kir taui kaikan, upla kum sin apu kan, Jisas yakan man witin nani wal kan. 9Il ba wina iwi auya kan bara, Jisas adar yan diara kaikan ba upla kum ra sin wibia apia, Upla Luhpika waitna pruan nani tila wina bubia ba kat. 10Baha mita baha aisinka ba witin nani ai tilara man luki bri kan, sakuna pana, pana ai manka makabi wali kan, pruan nani wina buaia tanka ba dukyara. 11Bara witin nani Jisas ra makabi walan: --Dia muni lâ smasmalkra nani aisisa, Ilaidya pas taura balaia sa? 12Witin bila: --Kasak pali sa, Ilaidya pas aula, bara diara nani sut wapni daukisa. Bara Ulbanka nani ra Upla Luhpika waitna dukyara dia wisa? Bahara wisa witin kasak pât wauhwbia, bara bahki kulkan kabia. 13Sakuna yang mai wisna: Ilaidya pat balan sa, bara dia, dia witin ra daukaia kan ba, pat daukan, Ulbankara dia takaia win ba kat. 14Baha wina disaipel nani ra balan, bara kaikan upla ailal kutbi brikan. Tilara lâ smasmalkra nani sin bara kan, witin nani disaipel nani wal blahwi kan. 15Bara Jisas ra kaikan, upla sut ta iwi, ai mapara plapan ai lakula wiaia. 16Bara Jisas mita makabi walan: --Dia dukyara witin nani wal blahwisma? 17Bara tila wina upla kum bui win: --Smasmalkra, luhpi waitna spirit saura kum brisa, ban bilas daukan sa, bara man ra brih balri. 18Witin ra ani anira alkbia kaka, spiritka ba mita tasba kat lulki sabisa, bara ai bila wina ukata yan takisa, ai napa sin yan arkbisa. Baku wîna ba byakisa. Disaipelkam nani ra yang pât makabri spirit saura ba kangbi sakbia, sakuna witin nani sip sakras kan. 19Jisas bila: --Upla, sip kasak lukras sma ba! Ahkia kat man nani wal kamna ki? Ahkia kat kupi alki takaski brimna man nani wal? Tuktika ba nahara bri bal! 20Bri balan bara, spirit saura ba Jisas ra kaiki, tuktika ra yan lasa prukan, bara tasba ra kauhwi aikarwan, ai bila wina sin ukata man takan. 21Jisas mihta tukta ba aisika ra makabi walan: --Ahkia wina witin ra naku takisa? Aisika bila: --Sirpi kan wina. 22Bara aima manis, sin spiritka saura mita pauta klauhwan ra lulkisa, liura sin dingkisa ikaia wisi. Baku bamna, dia daukaia sip sma kaka, yang nani ra umpira ai kaiki, help ai muns. 23Jisas bila: --Sip sna, man kasak lukisma kaka. Ya, ya kasak luki ba mapara, diara sut ba sip sa! 24Bara tuktika aisika ba karna winan: --Yang kasak lukisna; help ai muns kau kasak lukamna dukyara! 25Bara Jisas, upla ailal tutukwi kan kaiki, spirit saura ra laui dauki win: --Man spirit bilas, kyama prawra, yang adar maikisna man mahka taki was, tuktika na swis, bara kli sin witin ra bal dimpara! 26Bara spiritka ba ai bila baikra karna winan, tuktika ra kli yan lasa prukan, bara pruan baku swisi, taki wan. Ban upla nani lukan tuktika ba pruan sa. 27Sakuna Jisas tuktika mihta ra alki bukan, bara tit buan. 28Bara Jisas utla kumira diman bara, ai disaipelka nani ba tnayara brisi, makabi walan: --Diakan yang nani spirit saura ba sip kangbi sakras kapri? 29Witin aisin: --Naha sat lasa saura ba lika, pura sunra kira mihta yan takisa. 30Baha wina taki, Galili tasbaika bak luan. Bara Jisas want apia kan upla baha walbia. 31Witin ai disaipelka nani ra aisi smalki kan: --Upla Luhpia waitna ba, upla mihta ra mangkan kabia, bara witin ra ikbia, sakuna yu yuhmpa ningkara, pruan wina kli bubia. 32Sakuna witin nani baha aisi ba tanka briras kan, bara makabi walaia sin sîbri kan. 33Witin nani Kapernaum taunka ra wan, bara pat utla ra kan pyua, Jisas witin nani ra makabi walan: --Man nani dia dukyara yabal ra blahwi bangwi katma ba? 34Sakuna witin nani sut ai bila prakan, kan yabal ra witin nani blahwi kan ba lika, yamna kau tara sapa dukyara. 35Bara Jisas mahka iwi, disaipel 12 ba wini, naku win: --Ya taura kaia luki ba, last ba kaia sa, sut dukia dadaukra kaia sa. 36Ningkara, tukta sirpi kum brih, witin nani lilapasra mangki, ai klahkla ra alki, naku win: 37--Ani uplika, yang nini ra luki nahamuna tuktika kum bribia kaka, yang ai brisa; bara ya yang ai bri ba, yang ra baman lika ai briras, sakuna witinka ai blikan bara sin brisa. 38Bara Jan mihta win: --Smasmalkra, upla kum ninam ra spirit saura kangbi kan kaikri, sakuna witin yang nani wal taukras mihta, witin ra wiri daukbia apia. 39Sakuna Jisas bila: --Man nani witin ra takaskpara; kan upla kum sin yang nini ra sain tara dauki, ningkara yang maipara diara saura aisaia ba apu sa. 40Ya, ya wan mapara apia ba lika, wan helpka sa. 41Ya, ya yang nini ra luki, man nani Kraist dukia sma wisi, li kap kum pan maikbia kaka, kasak pali witin ai prisantka bribia. 42"Bamna ani uplika, naha tuktika lupia yang ra luki nani na saura lakara batakbia kaka, kau pain kabia witin ai nana ra walpa tara kum wilki, kabu ra lulkka dimi wabia. 43Bara mihtam ba mita saura ra mai batakisa kaka, kau yamni sa klaki dakma; kan kau aitani sa raya kaia ra mihtam kumi man brih dimaia, bara mihtam wal brih hel pauta ra waia apia. Bahara sika pauta ami ban kabia. 44[Bahara sika liwa nani ba pruras sa, pauta ami ba sin ban kaiara sip daswras.] 45Bara minam mita saura ra mai batakisa kaka, baha sin klaki daks; kan kau aitani sa raya kaia ra minam skahwa dimaia, bara minam wal hel pauta ra dimaia lika apia. 46[Bahara sika liwa nani ba pruras sa, pauta ami ba sin ban kaiara sip daswras.] 47Bara namkra sin saura ra mai batakisa kaka, daiki lulks; kan kau aitani sa Gâd king aimaki tasbaia ra namkra kumi man brih dimaia, bara namkra wal brih hel pauta ra mai lulkan kaia. 48Bahara sika liwa nani ba pruras sa, pauta ami ba sin ban kaiara sip daswras. 49"Upla sut pauta ami ba ni ridi daukan kabia. 50Sâl ba pain sa, sakuna ai damnika tikbia kaka, nahki man nani kli yamni daukma? Man nani wînam ra sâl bri bas, bara pana, pana uplikam wal kupia kumi lakara iwi bas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\