San Mateo 1

1Naha sika Jisas Kraist damika sturka ulban ba, witin ba Debit bara Ebraham kyamka ba. 2Ebraham ba Aisak aisika kan, Aisak ba Jekob aisika, Jekob ba Juda ai muihni nani sut aisika. 3Juda lika Timar wina Pires bara Sira sakan. Bara Pires Hisron aisika, Hesron lika Ram aisika. 4Ram ba Aminadab aisika, Aminadab ba Nehson aisika, Nehson lika Salman aisika. 5Buas aisika ba Salmun, bara yaptika lika Rahab. Obed aisika ba Buas, bara yaptika lika Rut. Obed ba Jese aisika. 6Jese lika king Debit aisika, king Debit lika Salaman aisika kata, Juraya maîa wal brih baikan ba. 7Salaman ba Rihubuam aisika, Rihubuam ba Abaia aisika, Abaia lika Asa aisika. 8Asa ba Jusapat aisika, Jusapat ba Juram aisika Juram lika Usia aisika. 9Usia ba Jutam aisika, Jutam ba Ehas aisika, Ehas lika Hesekaia aisika. 10Hesekaia ba Manase aisika, Manase ba Amun aisika, Amun lika Jusaia aisika. 11Jusaia ba Jekunaia aisika kata, ai muihni nani aikuki, Israel nani Babilun ra alki alba lakara bri wan pyua ra. 12Babilun ra kan pyua ningkara Jekunaia ba Sîaltîl aisika kata, Sîaltîl lika Serubabel aisika. 13Serubabel ba Abaihud aisika, Abaihud ba Ilaiakim aisika, Ilaiakim lika Asor aisika. 14Asor ba Saduk aisika, Saduk ba Akim aisika, Akim lika Eliud aisika. 15Eliud ba Iliasar aisika, Iliasar ba Matan aisika, Matan lika Jekob aisika. 16Jekob sika Meri maîa Josep ba aisika. Meri sika Jisas yaptika, witinka nina Misaia maki ba. 17Baku bamna, Ebraham wina Debit kat kyamka 14 luan, bara Debit wina Israel nani Babilun ra bri wan ba kat kyamka 14 luata, bara baha pyua wina Misaia ba aisubi takan kat sin baku kyamka 14 luan. 18Jisas Kraist aisubanka tanka naku sa: ai yaptika Meri ba Josep wal marit takaia lâ daukan kan; bara kau wal briras kan pyua, Meri ba Spirit Hulikira karnika mita kwihra tiwan. 19Ai maîa Josep ba waitna kasakkira kan ba mita witin Meri nina sauhkaia want apia; bamna witin lukan yukuwan ra sap swiaia. 20Naha luki kan bara, Dawan insalka kum yaprisauhkan ra latan taki, naku win: "Josep, Debit kyamka sma ba, man Meri ba maîam briaia si bripara, ai luhpia bribia ba lika Spirit Hulikira karnika wina sa bamna. 21Witin luhpa waitna kum bribia, bara ai nina ba Jisas makma. Baku ai nina makbia, kan witin bui ai uplika nani ai saurka nani wina swaki sakbia bamna." 22Naha sut na takan, Dawan mita ai dahra aisasara bak aisin ba aiska daukaia dukyara: 23"Tyara aingwa ba kwihra tiwbia, bamna ai luhpia waitna kum sakbia, ai nina ba Imanyuel makbia" (baha tanka lika: "Gâd yawan wal sa"). 24Josep yapi ai kupia krauan bara, Dawan insalka win ba kat daukan, bara Meri ba ai maîa brin. 25Sakuna witin nani lika wal ai maîa baku briras kan, Meri ai luhpia sakan ba kat. Bara ai nina ba Jisas makan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\