San Mateo 10

1Bara Jisas ai disaipelka 12 ba paiwan bara karnika yan spirit saura nani kangbi sakaia, siknis sat, sat bara wîna latwanka nani sin rakaia. 2Naha sika apastil 12 ba nina: Pas ba Saiman, ai nina wala Pita, bara ai muihni Andru; Jems ai muihnika Jan wal, witinka nani Sebedi luhpia; 3Pilip, Bartolomyu, Tamas, Matyu lal mana wawahbra Rom nani dukia; Jems, Alpius luhpia ba, bara Tadius; 4Saiman, Karna Mamunra ba; bara Judas Iskariat wina ba, kau naika Jisas ra waihla mihta ra mangkan ba. 5Naha 12 na Jisas mita blikan wan, naku smalki: "Gâdkas nani tasbaia ra wapara, Sameria taunka nani ra sin dimpara; 6sakuna Israel nisanka syîpka tiwan nani bara was. 7Naku smalki was: Gâd king aimaki ba laka pât baila sa. 8Siknis nani ba râks, pruan nani ba kli buks, lepar bri nani ba klin saks, bara lasa nani ba sin kangbi saks. Naha karnika na man nani prisant briram; bamna warkka daukma bara mana bripara. 9"Lalah pauni lalah pihni bara bras sin brih wapara, 10sakbat yabalkam dukya sin apia. Prak kumi bamna brihwas, bara sus bara kîn sin brih wapara; kan wark uplika ra ai pata ba yabaia sa. 11"Taun tara kum ra apia kaka taun sirpi kum ra dimma bara, man nani ra pain mai briaia uplika kum pliks, bara ai watla ra takas, mahka impakma ba kat. 12Utla kum ra dimi ma bara, lakula yas dimi nani ra: Kupia kumi laka ba man wal kabia. 13Baha watla uplika nani pain mai brisa kaka, kupia kumi lakula ba witin nani wal ban swis; sakuna pain mai briras kaka, baku daukan kabia apia. 14Bara utla kum ra apia kaka taun kum ra pain mai briras bara mai walras kaka, baha taunka wina taks, bara tasba yuya minam ra ba syauhbi saks. 15Kasak pali mai wisna: La daukanka tara yuara, Sadam bara Gomora taunka wal baha uplika nani kau pât tara bribia. 16"Kais! Yang man nani syîp baku mai blikisna yul wail nani tilara. Baku bamna, pyuta nani baku sinskam ba bri bas, sakuna upla ra saura munras butku nani baku. 17Aman kaiki bas, kan upla nani mita mai alki wihta nani mihta ra mai mangkbia, bara prias watla nani ra mai wipbia. 18Wihta tara nani bara king nani mawan ra mai brih wabia, yang taiwan; baku man nani sturi yamni ba aisaia sip kama witin nani mawan ra, bara Ju apia nani mawan ra sin. 19Sakuna wihta nani mihta ra mai mangkbia bara, dia aisaia bara nahki aisaia sma ba dukyara lika uya lukpara; kan aisaia pyua aimakbia bara, Gâd mita maikbia diara aisaia sma ba. 20Kan man nani lika aisama apia, kuna Spiritka sika man nani bak aisabia ba. 21"Upla nani ai muihnika nani ra kunin muni prura pâtka ra dingkbia, aisa nani mita sin ai luhpia nani ra baku munbia; luhpia nani ba ai aisika nani mapara bubia, bara prura mihta ra mangkbia. 22Upla sut mita yang taiwan misbara mai kaikbia, sakuna ya, ya tnata kat ban bapi bubia ba, baha lika swaki sakan kabia. 23Taun kum ra man nani ra ninam bliki rau mai sauhkbia kaka, walara plaps; kan kasak pali mai wisna, Upla Luhpika waitna ba balbia kau man nani Israel taunka aiskara waras bara. 24"Disaipel lika ai smasmalkra ba purara apia sa, bara alba kumi sin ai kaptenka purara apia. 25Sip sa sika disaipel ba ai smasmalkra wal baku takaia, aitani lukaia sa, bara alba ba sin ai dawanka wal baku kaia. Utla dawanka ba Bîlsibub makisa kaka, witin ai watla uplika nani ra lika kau nina sauhkbia apia ki? 26"Baha mita, man nani upla nani ra sia bripara. Kan dia, dia pura prakan ba param sakan kabia, bara dia, dia yukuwan ra ba sin pain kaikan kabia. 27Dia tihmu tilara mai wisna na, man nani yu ingnikara aisas; bara dia wan manka man mai wisna na, man nani utla bahna nani wina bilam baikra tara ni aisas. 28Man nani ra mai ikaia sip nani bara sibrin lukpara, witin nani karnika apu sa rayakam ban kaiara man nani ra mai ikaia bara hel ra mai sauhkaia ban kaiara, bahara sibrin luks. 29"Witin nani daîwan tnawira lupia wal lalah ma sirpi kum mana isa apia? Ban sakuna, baku wiras sa kaka, baha nani kumi sin tasba ra kauhwbia apia. 30Kan man nani lamla ra tamwa mina bani ba kulkan sa. 31Baku bamna sîbripara; man nani lika daîwan tnawira lupia ailal purkara sma. 32"Upla kum kra yang daihra upla nani mawan ra latan aisabia kaka, yang sin Aisiki kasbrika purara ba mawan ra ai dahra latan aisamna. 33Sakuna ya ai kulkras wibia kaka upla mawan ra, yang sin Aisiki kasbrika purara ba mawan ra kulkamna apia. 34"Man nani lukpara yang na naha tasba ra kupia kumi laka yabaia balri; apia, yang lika aiklabanka bribalri, kupia kumi laka lika apia. 35Yang balri na lika naha dukyara: Luhpia waitna ba ai aisa mapara kaia, luhpia mairin ba ai yapti mapara, bara mairin ba ai mula yapti mapara; 36baku bamna, baha nani ai taya watla ra ba ai waihla nani kabia. 37"Ya, ya ai aisika ra apia kaka ai yaptika ra yang purki ra latwan kaikisa kaka, yang upliki kaia sip apia sa; baku sin, ya ai luhpia waitna apia kaka ai luhpia mairin ra yang purki ra latwan kaikisa kaka, yang upliki kaia sip apia sa. 38Ya, ya ai dusa prihni brih, nini blikras kaka, yang upliki kaia sip apia sa. 39Ya ai rayaka swaki sakaia lukbia ba, witin lika baha ba tikbia; sakuna ya yang taiwan ai rayaka tikbia ba, witin baha ba swaki sakan kabia. 40"Ya, ya man nani ra pain mai bri ba, yang ra ai brisa; ya yang ra ai bri ba, witinka ai blikan bara brisa. 41Ya, ya dahra aisasara kum ra Gâd wina aula wisi pain bribia kaka, dahra aisasara bribia prisantka ba witin nani sin bribia; bara ya upla kasakkira kum ra pain bara wisi pain bribia kaka, waitna kasakkira ai prisantka bribia baku witin sin bribia. 42Bara ya, ya baha sirpika nani kum ra, nini bliki ba dukyara, li kauhwla kap kum pan yabia kaka, ai prisantka briaia kabia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\