San Mateo 11

1Jisas ai disaipelka 12 ra smalki luan ningkara, witin mahka wan baha tasbaia taunka nani ra smalkaia. 2Jan silak watla ra kan bara, dia, dia Kraist dauki kan ba walan. Bara ai disaipelka tila saki blikan wan baha kaikaia, 3bara makabi walaia: "Kraist balaia ba man sma, apia kaka yang nani wala bila kaikaia sna ki?" 4Jisas mita pana baha nani ra win: "Man nani was, dia, dia kaikisma bara walisma ba sut Jan ra wis. 5Wis nahki kaikras nani kaiki ba, skahwa nani wapi ba, leparka ra nani rakan sa, kyama prawan nani ba walaia sip sa, pruan nani ba kli bukan sa, bara umpira nani ra sturi yamni ba smalkan sa. 6Yamni pali sa ya yang dukyara aihka lukras ba!" 7Baha uplika nani mahka wan, Jisas Jan dukyara upla nani ra mahka aisi, win: "Man nani dia kaikaia upla iwras tasbaia waram ki? Yauhrus kum pasa mita wauhwi ba kaikaia waram? 8Apia kaka, man nani dia kaikaia waram? Waitna kum kwala pain dimi kan kaikaia watma? Man nani pain kaikisma kwala pain dimi uplika nani ba lika king nani watla ra iwisa. 9Bamna, dia kaikaia watma? Dahra aisasara kum? Au, kasak, bara dahra aisasara ba wal witin kau purara sa. 10Jan dukyara sika Ulbankara naku wi ba: 'Yang naipakan kainamra blikuna, yabalkam ridi daukaia dukyara.' 11Kasak pali mai wisna, upla ailal naha tasba ra iwan ba tilara Jan ba kau tara sa; sakuna kasbrika purara Kingka lakara kau mayara ba Jan purkara sa. 12"Jan Tatahbra balan wina naiwa yua kat, kasbrika purara ba King aimaki laka ba pât wauhwisa, bara upla nani mita ai karnika ni pura lui ai mihta ra briaia lukisa. 13Dahra aisasara nani sut bara Moses lâka sin kasbrika purara ba King aimaki ba laka dukyara aisin, Jan balan ba kat; 14bara man nani baha ra kasak lukaia wilin sma kaka, Jan sika Ilaidya dahra aisasara balaia kan ba. 15Ya ai kyama bri ba, walbia. 16"Naha pyua uplika nani na dia wal prakaia sip kamna ki? Witin nani lika tuktan lupia nani pulaia pliska nani ra iwi ai panika lupia nani ra naku winbia: 17'Yang nani bra puhbi maikri, kuna man nani lilia pulras; yang nani sari lawana aiwani maikri, sakuna man nani inras.' 18Kan Jan balan, bara diara diras, plun sin uya piras, bara witin nani wisma witin ba spirit saura kum brisa. 19Baha ningkara, upla luhpia waitna ba balan, witin plun pisa diara sin disa, bara witin nani aisisa bila maihsi ra diara dadira, Rom ra yaia lal mana wawahbra nani ba, kulkanka saura bri uplika nani ba uplika. Sakuna Gâdka sinska laka ba ai daukanka nani bak latan marikisa." 20Bara Jisas sain aihka ailal daukata taunka nani ra laui daukan, baha uplika nani kau ai kupia lakras kan bamna. Witin bila: 21"Koresin taunka, man mampara alai pali kabia! Bitsaida taunka, man mampara sin alai pali kabia! Kan man nani tilamra sain aihka nani daukan baku Tairus bara Saidon taunka ra sin baku daukan kaka, baha uplika nani pât ai kupia lakan kaia kan, bara latan marikaia kan sari kwalka dimi bara yahmpus sin aimaki. 22Sakuna yang man nani ra mai wisna, lâ daukbia yuara, Tairus bara Saidon uplika nani wal, man nani kau pât saura brima. 23Bara man, Kapernaum taunka, kasbrika purara ba kat mai sunan kabia lukisma? Man lika hel tihuka kat mai lulkan kabia. Kan man nani tilamra sain aihka nani daukan baku Sadam taunka ra daukan kaka, baha taunka naiwa kat ban bara kaia kan. 24Sakuna mai wisna, lâ daukaia yuara, Sadam taunka wal man nani kau pât tara brima." 25Baha pyua ra, Jisas naku win: "Aisa, kasbrika purara ba bara tasba Dawanka, yang tingki mai wisna, kan sinskira nani ra bara diara lan nani ra naha dukya nani na yukukram, sakuna tuktan nani ra latan marikram. 26Au, Aisa, kan man baku want kapram. 27"Yang Aisiki mita diara nani sut mihti ra mangkan sa. Upla kumi sin Luhpia ba pain pali kaikras, Aisa ba baman; bara Aisa ra upla kumi sin pain pali kaikras, Luhpia baman, bara ya, ya Luhpia mita marikaia luki nani ba sin. 28Warkkam bara karbankam mita mai swapkan nani ba, sut yang ra bal, bara yang mita maikamna wingka puhbaia. 29Twilkaika puramra sunisna ba man nani bris, bara yang wina lan taks, kan yang lika praut apu, kupi sin bauikira sna, bara man nani wingkam puhbra ba brima. 30Twilkaiki ba swap sa bamna, bara karbanki maikisna ba sin ingni sa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\