San Mateo 12

1Baha pyua ra, wingka puhbaia yua kumira, Jisas insla mangkan nani bak wapi kan. Ai disaipel nani plun pin daukan, bara plauar ma wihta nani dakbi ma ba saki pî bangwi kan. 2Parisi nani baha kaikan bara, Jisas ra win: --Kais, wingka puhbaia yuara wark daukaia lâ apia ba, disaipelkam nani lika daukisa. 3Sakuna witin bila: --Debit ai uplika aikuki plun dauki kan bara diara daukan ba, man nani kau aisi kaikras ki? 4Witin Gâd watla ra dimi, brit yamni munan nani ba brih pin; baha lika witin bara ai uplika nani kumi sin piaia adar apu kan, prîst nani baman lika. 5Bara man nani Moses lâka ra sin aisi kaikras ki, prîst nani ba tempel ra wingka puhbaia yua nani ra wingka puhbras, kabia sin sakuna baha ba saurka kum apia sa? 6Bamna, yang man nani ra mai wisna: nahara diara kum sa, tempel purkara kau tara ba. 7Man nani Ulbankara naha tanka na kau pain briras: 'Yang want sna ba lika umpira kaikan laka brima, daîwan nani sakripais daukaia lika apia.' Man nani baha tanka bri katma kaka, upla nani pât kumi sin daukras ba pâtki ra daukaima apia. 8Bamna pain Upla Luhpika waitna ba wingka puhbaia yua purara sin karnika brisa. 9Bara Jisas baha tanka wina taki, prias watla ra diman. 10Baha ra mihta lawan kum kan. Bara sin upla kum, kum Jisas ra aihwaki kan, diara kum aisabia bara dahra kwahkaia. Bara witin nani bila: --Lâ sa ki sikniskira kum wingka puhbaia yuara rakaia? 11Jisas pana win: --Ya man nani tilamra syîp kum brisa, bara baha syîpka wingka puhbaia yuara liwahnta kum ra dimi wabia kaka, wih sakbia apia ki? 12Bamna, upla ba lika syîp purkara kau tara sa. Baku bamna, wingka puhbaia yua nani ra diara yamni daukaia lâ sa. 13Bara Jisas mita siknis waitna bara win: --Mihtam sakbi bris. Bara sakban bara rawan, sin ai mihta wala kata ba baku. 14Bara Parisi nani latara taki, mahka ai laka dauki bangwan Jisas ra ikaia dukyara. 15Jisas naha walan bara, baha wina mahka wan, bara upla ailal ai nina blikan. Jisas sikniskira nani sut raki kan, 16bara adar sin yan witin ba ya sapa upla nani ra wiaia apia. 17Naha na naku takan, dahra aisasara Aiseya aisan ba aimakaia dukyara: 18"Naha sika yang duki dadaukra bak sakri ba, witinra latwan kaikisna, bara witin dukyara sin lilia sna. Spiritki ba witin purara mangkamna, bara witin kuntri nani sutra laika tanka kasak ba aisabia. 19Witin unsabia apia, ai pura sin winbia apia; upla kumi sin yabal nani ra ai bila baikra ba walbia apia. 20Yauhrus bulwan kum pan witin krikbia apia, lamp wîkka kyasma saki ba sin daskbia apia, wihta kaia lâka karnika alki bribia ba kat. 21Bara nisan nani sut ai bila kaikanka ba witinra kat bri kabia." 22Bara Jisas ra waitna kum bribalan; witin ba blain bara sturi sin aisaras, spirit saura kum brikan ba mita. Jisas mita rakan, bara waitna ba diara kaikaia bara aisaia sin sip kan. 23Upla sut ta iwi, naku aisan: "Naha na Debit luhpia ba apia?" 24Parisi nani naha walan bara, naku aisi bangwan: "Naha waitnika lika Bîlsibub karnika ba mita spirit saura, Bîlsibub mita naha waitnika ra karnika yabisa lasa nani ba kangbi sakaia." 25Jisas pât kaikan baha nani luki kan ba, bara witin nani ra win: "King tasbaia bani dakwi taki, pana, pana aiklabia kaka, tanis aisaui tiwbia. Bara taun kum apia kaka utla uplika kum unsaban tawan dakwi takan kaka, baha ba ban kabia apia. 26Baku sin, Setan mita Setan palira kangbi sakisa kaka, witin yaban dakwi takan sa; bara baku kaka, ai karnika ba nahki ban kabia? 27Man nani wisma yang na Bîlsibub karnika mita spirit saura nani kangbi sakisna; bamna baku kaka, ninam blablikra nani ra ya mita karnika yabisa baha nani kangbi sakaia? Baha mita, witin nani pali mita latan marikisa man nani na mistik aisisma. 28Sakuna yang lika Gâd Spiritka karnika mita spirit saura nani kangbi sakisna, bara baha mita latan sa Gâd king aimaki laka ba pât man nani ra balan sa. 29"Baku sin nahki sip kabia ki upla kum waitna karnakira kum watla ra dimi, witin ba pas priskras kaka, ai dukya nani dakbia? Baku baman sip sa diara bri nani ba dakbaia. 30"Ya yang helpkira apia ba, yang maipara sa; bara ya yang wal wahbras ba, yakabisa. 31"Baha mita, man nani ra mai wisna: Upla nani watauan nani bara diara saura nani aisabia ba, sut swih tikaia sip sa; sakuna Spirit Hulikira mapara bila saurakira nani aisabia kaka, sip swih tikras kabia. 32Bara ya, ya Upla Luhpika Waitna mapara diara kum aisabia ba, Gâd baha uplika pâtka ban swih tikan kabia; sakuna ya Spirit Hulikira mapara bila saurakira nani aisabia ba, naha tasba ra bara tasba wala aula bara sin swih tikan kabia apia. 33"Dus yamni ba, ma sin yamni sakisa; bara dus saura ba, ma sin saura sakisa. Kan dus ba ma wina ai tanka marikisa. 34Pyuta kyamka nani! Nahki sip sma ki diara pain nani aisaia, kan man nani pali saurakira sma ba? Kan wan bila ni aisi ba lika wan kupia aibangwan ba wina aula. 35Upla yamni ba diara yamni nani aisisa, ai kupia ra diara yamni baman sa bamna, upla saura ba diara saura nani aisisa, saurka ba ai kupia ra sa bamna. 36Bamna yang mita naha mai wisna: Lâ daukan kabia yuara, upla sut ai bila swak taki aisin nani ba dukyara ai dahra sakaia kabia. 37Kan man bilam aisaram nani taka wina lâmka daukan kabia, bara pâtkas apia kaka pâtki ra mai kulkan kabia." 38Bara Parisi kum, kum lâ smasmalkrika nani aikuki Jisas ra naku win: --Smasmalkra, sain aihka kum man mita daukrika yang nani kaikan ai daukisa. 39Jisas pana witin nani ra win: --Upla watauikira nani kasakka laka briras nani ba sain aihka kum makabisa, sakuna witin nani ra sain kumi sin marikras kabia, dahra aisasara Jona sainka baman lika. 40Inska tara byara ra Jona yu yuhmpa bara tihmia yuhmpa kan ba baku, upla luhpika waitna ba sin yu yuhmpa bara tihmia yuhmpa tasba byara ra kabia. 41Ninibi taunka ra iwan uplika nani ba lâ daukaia yuara, naha pyua uplika nani lâka daukbia bara, witin nani mita, naha uplika nani ra pâtra lakbia, kan Jona mita Gâd sturka Ninibi uplika nani ra smalkan bamna, witin nani ai kupia lakan; sakuna man nani ra mai wisna, nahara diara kum sa Jona purkara kau tara ba. 42Waupasa kwinka ba sin lâ daukaia yuara, naha uplika nani laka daukbia bamna, witin bubia, naha uplika nani ra pâtra lakbia, kan witin lika tasba laih wina balan Salaman sinska tara bri ba walaia, bara yang man nani ra mai wisna, nahara diara kum sa Salaman purkara kau tara ba. 43"Spirit saura kum upla kum wina takuya bara, tasba lawan nani bak wingka puhbaia briaia pliki taukisa; bara sip sakras, pyua ra witin naku wisa: 44'Waitla wina taki balri bara kli waisma.' Kli taui aula bara, kaikuya bila baman, pain pahban, prana sin daukan. 45Bara witin auya bara spirit kau 7 brih aula witin purkara kau saura nani, bara sut uplika ra dimi, baha ra iwi bangwisa bara kanra kata uplika ba nana ra kau saura takisa. Naha sin baku takbia naha uplika saura nani ra." 46Jisas kau upla nani ra aisi kan bara, ai yaptika, ai muihnika nani balan. Witin nani latara takaskan, bara witin wal aisaia wan. 47Upla kum mita Jisas ra maisapahkan: --Yaptikam bara muihkam nani latara sa, bara man wal aisin daukisa. 48Sakuna bal win uplika ra naku wisata: --Ya ba yang yaptiki bara ya ba yang muihki nani sa ki? 49Bara ai disaipelka nani ra kulki mariki, nan win: --Naha nani sika yaptiki bara muihki nani ba. 50Kan ya, ya Aisiki kasbrika purara ba kupia laka daukisa kaka, baha lika muihki, laikra bara yaptiki sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\