San Mateo 13

1Baha yua Jisas utla ba wina taki, lagun un ra iwan. 2Witin bara kan ba tasbaia ra upla ailal asla takan bamna, Jisas duri kum ra aimaki iwan, bara uplika sut ba lika sauhkara takaski bangwan. 3Bara baha nani ra diara ailal maprika lilka nani wal smalki, naku wisata: "Mamangkra kum mangkaia taki wan; 4bara mangki auya kan, ma kum, kum yabal ra kauhwan, bamna daîwan tnawira nani bal, sut pin. 5Saumuk kum, kum walpa nani tilara kauhwan, baha ra tasba uya apu kan; tasbaia ba tihu apia kan bamna, saumuk nani ba pât pali baiwi takan. 6Sakuna lapta ba takan, sut aman, bara plamaika apu kan bara, sut srawi luan. 7Ma wala nani kyaya nani tilara kauhwan, bara kyaya nani ba pawi, baha sut blaki ikan. 8Sakuna wala nani lika tasba yamnira kauhwan, ma sin pain sakan; kum, kum ma kum wina 100 ma sakan, wala nani 60, bara wala nani 30. 9Man nani kyama walaia brisma kaka, wali bas." 10Bara disaipel nani Jisas lamara wih, naku makabi walan: "Diakan upla nani ra maprika lilka nani ra man aisisma?" 11Witin bila: "Man nani ra lika Gâd mita kasbrika purara ba Kingka Laka dahra yukukan nani ba param mamrikisa; sakuna witin nani lika apia. 12Kan ya diara bri ba, bara kau yaban kabia, bara witin kau ailal bribia; sakuna ya diara apu ba lika, wiria lupia bri ba sut dakbi brin kabia. 13Baha mita sika yang maprika lilka nani wal witin nani ra aisisna; kan witin nani kaikisa, bara kaikras baku sa; wali sa, sakuna tanka briras sa, bara walras kan baku sa. 14Baku, witin nani bak dahra aisasara Aiseya aisin ba tanka aimakisa: 'Dia nahki prais walma sin tanka sip brisa apia; dia nahki prais kaikma sin sip kaikma apia. 15Kan naha uplika nani lukanka na warwansa ai kyama ba praki bri sa, bara ai nakra nani sin prakan sa, baku lika kaikbia apia bara walbia sin apia, bara sin tanka bribia apia baku sin yang ra taui balbiara bara yang sin rakamna apia.' 16"Sakuna yamni pali sma man nani, kan namkra ni kaikisma, kyama ni sin walisma bamna. 17Kasak pali man nani ra mai wisna, man nani naha kaikisma na dahra aisasara ailal bara upla kasakkira sin ailal kaikan daukan, sakuna kaikras kata; naha wali nani na walan daukan, sakuna walras kata. 18"Wali bangns kan dia pali aisaia want sa ma mangkisa maprika lilka tanka ba. 19Yabal ra saumuk nani kauhwan ba lika, Gâd king aimaki ba laka sturka yamni walan sakuna tanka briras nani ba baku sa; debil ba aula, bara ai kupia ra sturi yamni mangkan kata ba, mihta dakbisa. 20Walpa nani tilara saumuk nani kauhwan ba lika, upla nani sturi yamni ba wali, liliakira bri bangwi ba baku sa, 21sakuna plamaika aitani tihu apia bamna, aihwa sip ban takaskras; bara sturi yamni ba tawan trabil nani bara rausauhkan nani brisa pyua ra, witin nani ba batakan sa. 22Kyaya nani tilara saumuk mangkan ba lika, sturi yamni ba walan, sakuna naha tasbaia dukya nani ra lukan man, bara yuyaka nani mita kunin munisa. Naha sut mita sturi yamni ba blaki ikisa, bara naha uplika nani ra sip yan ma sakras. 23Sakuna saumuk nani tasba yamnira mangkan ba lika, sturi yamni walan bara tanka ba brisa, ba mita ma sin pain sakisa, kum, kum ba ma kumi wina 100 sakan ba baku, wala nani 60 sakan ba baku, apia kaka 30 sakan ba baku." 24Naha maprika lilka wala na sin Jisas mita baha nani ra wisata: "Gâd king aimaki laka ba waitna kum ai nasla ra saumuk yamni mangkan ba baku sa; 25sakuna sut yapi sakan bara, insla dawanka waihla kum inslara dimi, plauar ma tilara inma saura mangkisi, mahka wan. 26Plauar ma ba pawi ai wihta sin sakan bara, baha ra inma saura ba sin pawi takan. 27Bara wark tatakra nani ba ai kaptenka ra wih win: 'Dawan, namsla ra saumuk yamni mangkram apia? Bara inma saura ba ani wina takan?' 28Dawanka ba bila: 'Wan waihla kum naha na daukan.' Bara wark uplika nani ba mita makabi walan: 'Man want sma yang nani wih inma saura nani ba daikamna?' 29Sakuna witin bila: 'Apia, kan inma saura ba daikma bara, ban kra plauar ma ba sin daikma. 30Swis wal sut pawbia dakaia pyua kat; bara baha bara, wark uplika nani blikrika inma saura ba pas daiki, karban nani dauki, angkrika, bara baha ningkara, plauar ma ba lika pati watla ra sunbia.' " 31Jisas mita maprika lilka wala na sin witin nani ra aisin: "Gâd king aimaki laka ba waitna kum ai nasla ra mostard ma kum mangki ba baku sa. 32Naha ma lika ma nani sut tilara kau sirpi sa; sakuna pawuya bara, dus nani sut tilara kau tara takisa. Dus tara bamna, daîwan tnawira nani pâli ba bal, dus tnawa nani ra ai watla nani makisa." 33Naha maprika lilka wala na sin baha nani ra win: "Gâd king aimaki laka ba lebin wal baku sa. Baha ba mairin kum mita brih plauar paund yuhmpa ra mangkisa, plauarka miks munan ba sut puskuya kat." 34Naha sut Jisas mita upla nani ra maprika lilka nani baman aisin, bara maprika lilka apu baha nani ra diara kumi sin aisaras kan. 35Naha na baku dahra aisasara aisan ba bila kat aimakbia dukiara sa: "Maprika lilka bak mai aisamna; diara nani yukwan ra ba mai wimna Gâd tasba na paskan pyua wina." 36Bamna Jisas mita upla nani mahka blikan wan, bara witin utla ra diman bara, ai disaipelka nani ai lamara bal, naku win: "Inslara inma saura maprika lilka tanka ba wan wis." 37Bara Jisas bila: "Saumuk yamni mamangkra lika Upla Luhpika waitna ba, 38nasla ba lika naha tasbaia. Saumuk yamni ba king tasbaia uplika nani sa; inma saura ba debil uplika nani, 39bara waihla inma saura mangkan ba lika debil pali. Dakaia pyua ba lika tasba tnata, bara daki uplika nani ba lika insal nani. 40Inma saura ba wahbi pauta ra lulki angki ba baku, tasba tnatara sin baku kabia. 41Upla Luhpika waitna mita insal nani blikamna bara witin nani mita Gâd king aimaki tasbaia ba wina, upla wala nani ra saura lakara bataki nani ba, bara saura dadaukra nani ba sut asla wahbia. 42Baha nani pauta klauhwi watla ra lulkbia, bara baha ra sika inan man kabia, ai napa nani sin arkbi kabia. 43Bara Gâd bila wali dauki nani ba, ai Aisa king aimaki tasbaia ra lapta baku ingwan kabia. Man nani kyama brisma kaka, wali bangws. 44"Gâd king aimaki laka ba tasba kum ra diara manira yukukan ba baku sa. Baha ba upla kum sakisa, bara baha sin tasbaia ra yukukisa. Ai lilia bamna, ai dukya nani bri ba sut wauhwi atki muni, baha tasbaia atkisa. 45"Gâd king aimaki laka ba diara aiâtkra nani walpa manakira nani pliki ba baku sa, 46bara kumi kan mana pali ba witin sakuya bara, witin auya diara bri ba sut wauhwi atki bara, baha walpaia kau manakira ba atki brisa. 47"Gâd king aimaki laka ba tan kum kabu ra lulki, inska sat, sat alki ba baku sa. 48Sin ba bangki takan bara, inska aiâlkra nani ba sauhkara uli, baha ra iwi inska nani ba wahbisa; pain nani ba baskit nani ra auhbisa, saura nani ba lika lulkisa. 49Tasba tnatara sin sat baku kabia; insal nani ba taki wih, upla saura nani ba pain nani wina sait ra sakbia, 50bara saura nani ba pauta klauhwi watla ra lulkbia, bara baha ra sika inan kabia, ai napa nani sin arkbi kabia." 51Bara Jisas mita witin nani ra makabi walan: --Man nani naha sut tanka brisma ki? Witin nani bila: --Au, Dawan. 52Baku bamna Jisas bila: --Lâ smasmalkra kum kasbrika purara ba kingka aimaki ba laka tanka ba pain lan takuya bara, kapten kum baku sa; witinka ai yuyaka nani wina diara raya nani bara almuk nani sin sakaia ba pain kaikisa. 53Naha maprika lilka nani na aisi takaskan bara, Jisas baha wina mahka wan, 54bara witin ai tasbaia palira wata. Baha ra prias watla ra mahka smalkan, bara upla nani ta iwi, naku aisi kan: --Waitnika na sins laka tara bri na, anira lan takan? Sain aihka nani na, witin nahki daukisa ki? 55Kan naha lika karpinta ba luhpia, ai yaptika ba Meri. Jems, Josep, Saiman bara Judas kat witin muihnika nani sa, 56bara ai lakra nani sin nahara yawan tilara iwisa. Bamna, ani wina naha tanka sut lan takan saki? 57Baha mita witin ra bila walras munan. Sakuna Jisas witin nani ra win: --Plis sut ra dahra aisasara kum ra kulkisa, sakuna ai tasbaia palira bara ai watla uplika nani mita lika kulkras. 58Bamna baha ra sain tara uya sip daukras kan, uplika nani ba witinra kasak lukras kan bamna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\