San Mateo 14

1Baha pyua ra Herad Galili tasbaia ra wihta tara aimaki kan, bara witin Jisas sturka walan, 2bamna witin wal kan uplika nani ra win: "Baha lika Jan Tatahbra pruan wina kli buan sa. Baha mita sika sain tara nani daukaia karnika bri ba." 3Kan Herad mita sika Jan ba alki silak ra mangki, priski bri kan, Herodias tawan; witinka ba ai muihnika Pilip maîa kan. 4Jan mita Herad ra naku win kan: "Man witin na maîam baku briaia sip apia." 5Herad Jan ra ikaia want pali kan, sakuna upla nani ra sibrin brikan, upla sut mita Jan ba Gâd dahra aisasara kulki kan bamna. 6Sakuna Herad aisubanka yuara, Herodias luhpia mairin ba taki, paiwan uplika nani mawan ra dans pulan. Baha ba Herad lilia takan, 7bara swir taki pramis munan, dia, dia makabia ba witinra yabaia. 8Bara yaptika mita smalki munan bara, Herad ra win: --Jan Tatahbra lal ba plit kum ra mangki aik. 9Naha walan bara, king ba sari pali takan; sakuna swir taki aisin kan, bara paiwan uplika nani ba sin baha aisan ba walan kan bamna, adar yan witinra baha yabia. 10Bamna blikan wan silak watla ra Jan lal ba dakbaia. 11Baha ningkara plit kum ra brih balan, bara tuktika mairin ra yaban, bara tukta mairin ba ai yaptika ra brisi yan. 12Bara Jan disaipelka nani bal, ai wîna tara ba brisi, biki bangwan; ningkara, witin nani wih, Jisas ra maisapahkan. 13Jisas baha walan bara, duri kum ra aimaki plis kum ra waia witin yakan bara kaia, tasba kum bin apu ra wan. Sakuna upla nani baha kaikan, bara ai taunka nani swih, sauhkak ai nina blikan. 14Jisas duri wina takan bara, upla ailal baha ra kan kaikan, bara witin nani ra umpira kaikan, bara sikniskira nani bribalan ba sut rakan. 15Pât yu diman bara, Jisas disaipelka nani bal, witinra win: --Pât tutni sa, bara upla kumi sin naha tasbaia ra iwras. Upla nani ba mahka bliks wabia, bara taun sirpi nani ra wih, dia pan atki pî bangwbia. 16Jisas mita pana win: --Witin nani waia apia sa; man nani mita plun yas pibia. 17Witin nani bila: --Yawan nahara brit 5 bara inska 2 baman brisa. 18Jisas witin nani ra win: --Man nani baha nani nara yang ra bribal. 19Bara adar yan uplika nani ba twi purara iwbia. Baha ningkara, brit 5 bara inska 2 ba ai mihta ra brih, kasbrika purara kaiki, Gâd ra tingki win, britka nani ba kriki, ai disaipelka nani ra yaban, bara witin nani upla nani ra yuan. 20Sut pin bara ai byara sin bangwan. Baha wina disaipel nani ba mita yuika nani kau taun ba wahbi, kau pataki 12 bangkan. 21Pî bangwan ba lika, mairin nani bara tuktan nani sin kulkras, waitna baman 5,000 kata. 22Baha ningkara, Jisas ai disaipelka nani ra win duri ra aimaki ai kainara lagun baila walara lubia, kau witin upla nani mahka bliki kan bara. 23Upla sut mahka blikan wan bara, il purara uli wan yakan ai pura sunaia. Saiwi iwan bara, Jisas baha ra yakan kan, 24bara duri ba lika pât lagun lilapasra kata. Witin nani mapara pasa ba kraui kan bamna, rip nani dwarka ra pruki kan. 25Pât ingwaia baila kan bara, Jisas li purak wapi, witin nani lamara wan. 26Disaipel nani witin li purara wapi kan kaiki, sirang iwi, ai bila baikra tara ni ini bangwan: --Baha ba lika spirit kum sa! 27Sakuna Jisas aisi, naku win: --Kupiam karna bris; yang sna, sîbripara! 28Bara Pita mita pana aisi, naku win: --Dawan, man sma kaka, aikrika man bara sma ba kat li purak wamna. 29Bara Jisas mita win: --Bamna, bal. Bara Pita duri ba wina iwi, li purak mahka wapan Jisas bara kan ba kat waia dukyara. 30Sakuna ai dara walan pasa ba karna kraui kan, bara sibrin daukan; bamna mahka rungwi kan kaiki, naku ai pura winan: --Dawan, swaki ai saks! 31Baha pali pyua, Jisas mita mihta ra alki, win: --Man kasak lukan laka uya apu sma! Diakan nahmpa, nahmpa lukram? 32Witin nani duri ra ulan bara, pasa ba laman. 33Bara duri bilara kan ba Jisas mawan ra ai lula kriki, naku aisi bangwan: --Kasak pali man na Gâd Luhpia sma! 34Witin nani lagun ba lui, bara Genesaret tasbaia wan. 35Baha tasbaia uplika nani ba pât kaikan baha ba Jisas, bara tasbaia ba aiskara sturka ba aisan, bara sikniskira nani ba sut witin bara kan ba kat brihbalan. 36Witinra makabi ai praka ta pan yarka kangbaia; bara baha kangban ba sut rawi bangwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\