San Mateo 15

1Bara Parisi kum, kum, lâ smasmalkra nani sin Jerusalem taunka wina bal witinra makabi walan: 2Diakan man disaipelkam nani wan damika nani lâka ba bila kat wali daukras ba? Witin nani ai mihta sikbi plun piaia lâka ba kulkras sa. 3Sakuna Jisas mita makabi walan: --Bamna man nani diakan Gâd lâka bila ba lulki si, man lâmka nani ni nina blikisma? 4Kan Gâd pali naku win: 'Aisikam, yaptikam wal kulks', bamna 'Ya mita ai aisika ra ai yaptika ra latubia kaka, mahka prubia.' 5Sakuna man nani aisisma upla kum mita sip sa ai aisika ra, ai yaptika ra naku wiaia: 'Yang sip help mai munras, diara brisma ba sut Gâd ra yabri bamna'; 6bara ya, ya baku aisabia ba, ai aisika ra ai yaptika ra help munaia apia. Baku man nani Gâd lâka ba bahki kulkram, man lâmka nani nina blikaia dukyara. 7Kuninkira nani! Dahra aisasara Aiseya man nani tankam pain aisin, witin nan ulban: 8'Naha uplika nani ai bila ni baman ai kulkisa, sakuna ai kupia nani lika yang wina laihwra sa. 9Yang ra mayunra aikbia ba bahki kabia, ai smalkanka nani ba upla lâka atia sa bamna.' 10Bara Jisas upla nani ra wini, naku win: --Man nani wals bara tanka sin bris: 11Upla bilara dimi dukya ba lika witinra taski daukras. Sakuna upla bila wina taki ba baha sika witinra taski dauki ba. 12Bamna disaipel nani Jisas lamara bal makabi walan: --Kaiki sma ki Parisi nani man aisaram ba wali, ai kupia baikan ba? 13Sakuna witin bila: --Ani dusa Aisiki kasbrika purara ba mita mangkras ba, ai plamaika wina daikan kabia. 14Baha nani ba swis, witin nani ba nakras, nakras wala nani ba ta brisa. Bara nakras kum nakras wala ta brisa kaka, wal sut unta kum ra kauhwbia. 15Bara Pita mita Jisas ra makabi walan: --Naha maprika lilka tanka na wan wis. 16Jisas bila: --Man nani sin tanka briras sma ki? 17Kaikras sma ki dia, dia wan bilara dimi ba wan byara ra auya, baha ningkara wan wîna tara ba wina takisa? 18Sakuna wan bila wina taki ba, baha ba wan kupia wina aula; naha sika upla ra taski dauki ba. 19Kan wan kupia wina aula ba lika naha nani: lukanka saura nani, upla ikaia laka, marit laka sauhkaia, taski laka nani, implikan laka nani, kunin laka nani, upla nina ra kunin aisaia laka nani sin. 20Naha dukya nani lika upla ra taski daukisa; sakuna wan mihta sikbras plun piaia laka ba lika, upla ra taski daukras sa. 21Jisas baha wina taki, Tairus bara Saidon tasbaia ra wan. 22Baha tasbaia ra Kenan wina mairka kum kan. Witin ai bila baikra tara wini, Jisas ra bal win: --Dawan, Debit Luhpia, yang ra umpira ai kaiks! Kais, luhpi mairin spirit saura kum brisa, bara saura pali pât wauhwisa. 23Sakuna Jisas pana diara kumi sin wiras. Bara ai disaipelka nani bal, makabi, naku win: --Mahka bliks wabia, wan nina ra ban wini aula bamna. 24Jisas bila: --Gâd ai blikan sa Israel ra, syîp aimawahkan nani ra baman. 25Sakuna mairka ba kau Jisas lamara bal, ai lula kriki, wisata: --Dawan, dupali help ai muns! 26Jisas pana taui win: --Wan luhpia nani pata dakbi yul nani ra yabaia ba lika pain apia sa. 27Sakuna mairin ba pana win: --Au, Dawan; sakuna yul nani sin ai dawanka nani pata yuya tebil wina kauhwi ba, wahbi pisa. 28Bara Jisas bila: --Mairin, kasak lukankam ba tara brisma bamna! Dia lukisma ba kat daukan kabia. Baha sin pali pyua ra luhpia mairin kata ba rawan. 29Baha wina taki, Jisas Galili lagunka unku wan. Ningkara il kum purara uli, tasba kum ra iwan. 30Upla ailal witinra balan ai sikniskira nani brih, mina skahwa nani, kaikras nani, bilas nani, mihta bara klahkla skahwa nani, bara siknis wala bri nani sin. Baha nani Jisas mina ra mangkan bara, witin mita sut ra rakan. 31Upla sut ta iwan, kan bilas nani sturi aisi kan, mihtas nani bara klahklas nani ba rawan kan, mina skahwa nani ba wapi kan, bara blain nani diara kaiki kan. Upla sut mita Israel Gâdka ra mahka mayunan. 32Jisas ai disaipelka nani ra wini, naku win: --Naha uplika nani pât yu yuhmpa yang wal sa. Witin nani diara piaia apu sa, bara sari lukisna; ai watla nani ra plun piras blikamna kaka, yabal ra ban plun bla prubia. 33Ai disaipelka nani mita pana win: --Naha pliska ra upla kumi sin iwras, bara yawan nahki plun ailal sakbia ki witin nani ra dakakaia? 34Jisas witin nani ra makabi walan: --Man nani brit bara brisma ki? Witin nani bila: --Brit 7 baman, bara inska lupia sin wiria. 35Jisas adar yaban uplika nani ba tasba ra iwbia. 36Bara brit ba, inska nani ba sin brih, Gâd ra tingki yaban. Ningkara bak kriki, disaipel nani ra yan upla nani ra yuaia. Witin nani baku daukan. 37Upla sut pî, ai byara sin aitani kat bangkan. Bara yuika nani ba wahban bara, kau pataki 7 takan. 38Pin uplika nani ba lika, waitna baman 4,000 kata. Mairin nani, tuktan nani lika kulkras. 39Bara Jisas uplika nani ba mahka blikan wan. Witin lika ai dwarka ra aimaki, Magadan taunka ra wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\