San Mateo 16

1Parisi nani bara Sadyusi nani sin Jisas ra kaikaia wan; bara traika kaiki muni, witinra makaban kasbrika purara ba wina sain aihka kum witin nani ra marikbia. 2Sakuna baha nani ra win: "Tutni pyua, man nani naku wisma: 'Kasbrika ba pauni sa bamna, yawan pyu pain bri kabia'; 3bara titan pyua, man nani wisma: 'Naiwa pyu saura kabia, kan kasbrika ba pauni bara tihmu bri bamna.' Kasbrika ra tanka bara ba! Man nani ba kasbrika nani wina tanka lika kaiki lan man nani kaiki wiaia sip sma, sakuna nahki naha pyua sainka nani ba tanka pliki saki wiras sma ba? 4Naha uplika watauikira nani kasakka laka briras ba, sain aihka kum makabisa; sakuna witin nani ra sain kumi sin marikbia apia, sakuna Jona sainka ba baman lika." Bara Jisas baha nani swisi, mahka wan. 5Disaipel nani lagun baila walara luan bara, brit brihwaia kan ba auya tiwan. 6Bara Jisas mita witin nani ra win: --Aman kais; Parisi nani bara Sadyusi nani bara lebinka ba dukyara pain damra wali bas. 7Bamna disaipel nani ba ai manka pana, pana aisi kaiki kan: --Witin baha wisa yawan brit bri balras kan ba mita. 8Jisas baha walan, bara witin nani ra win: --Diakan man nani brit apu wisma? Man nani kasak lukan laka sirpi bri sma. 9Man nani kau tanka briras, kupiam sin kraukras ki upla 5,000 ra brit 5 yuatna ba, bara kau pataki nani nahki wahbatma ba sin? 10Bara brit 7 ni waitna 4,000 tilara yuatna ba, bara kau pataki nani nahki wahbatma ba sin kupiam kraukras ki? 11Nahki kan man nani tanka briras kapram, yang man nani ra brit dukyara lika mai aisaras kapri ba? Parisi nani bara Sadyusi nani lebinka ba dukyara pain damra wali bas. 12Ba kat lika disaipel nani tanka brin, Jisas bui brit ra lebin mangki ba dukyara lika aisaras kan, sakuna Parisi nani bara Sadyusi nani smalkanka dukyara aisi kan. 13Jisas ba Sesaria Pilipai tasbaia ra balan bara, ai disaipelka nani ra makabi walan: --Yang, Upla Luhpika waitna na, upla nani ya sna ai wisa? 14Witin nani bila: --Kum, kum bila man ba Jan Tatahbra, wala nani bila Ilaidya, wala nani bila lika man ba Jirimaia apia kaka dahra aisasara wala kum. 15Bara Jisas mita win: --Bara man nani, yang na ya sna ai wisma ki? 16Saiman Pita bila: --Man ba Misaia, Gâd rayakira ba Luhpia. 17Bara Jisas witinra win: --Man ba yamni pali sma, Saiman, Jona luhpia, kan naha na Aisiki kasbrika purara ba mamrikan sa, upla kumi mita lika apia. 18Bara yang mai wisna: Man ba Pita, baha tanka lika "walpa", bara naha walpaia purara sertski makamna, bara prura karnika pali mita sin pura lubia apia. 19Kasbrika purara ba Kingka laka ki mihta ba maikamna; dia, dia naha tasba ra wilkma ba, kasbrika purara ba sin wilkan kabia; bara dia naha tasba ra langkan ba, kasbrika purara ba sin langkan kabia. 20Bara Jisas ai disaipelka nani ra adar yan upla kumira sin wibia apia witin ba Kraist sa. 21Baha pyua wina Jisas ai disaipelka nani ra mahka smalkan, witin ba Jerusalem ra waia kabia, bara wihta almuk nani, prîst wihtka nani bara lâ smasmalkra nani sut mita munka kasak pât wauhwbia. Bara sin win witinra ikbia, sakuna yu yuhmpa ra kli bukan kabia. 22Bara Pita mita Jisas ba tnayara saki, laui dauki, win: --Dawan, Gâd baku lika sip daukbia apia! Mampara sip baku takbia apia! 23Sakuna Jisas kir taui, Pita ra win: --Setan, yang wina taki was, kan yang maipara mini batakaika pali sma! Man ba upla nani baku lukisma, Gâd luki baku lika apia. 24Bara Jisas ai disaipelka nani ra win: --Ya yang nini blikan dauki kaka, witin ai wîna ba kulkaia apia sa, bara ai dusa prihni ba brih, nini blikbia. 25Bamna ya, ya ai rayaka swaki sakaia lukbia ba, witin lika baha ba tikbia; sakuna ya yang taiwan ai rayaka tikbia kaka, baha ba kli bribia. 26Bamna upla mapara dia help kabia ki tasba aiska na bribia, sakuna ai solka ba tikbia kaka? Upla ba ai solka mana nahki aibapaia sip saki? 27Kan Upla Luhpika waitna ba ai Aisika prana ra ai insalka nani kira balbia bara, upla banira dia daukan ba mana aibapbia. 28Kasak pali man nani ra mai wisna, nahara upla kum, kum na lika prubia apia, Upla Luhpika waitna ai prana wal balbia ba witin nani kaiki bangwbia kat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\