San Mateo 17

1Yu matlalkahbi luan ningkara Jisas bal Pita, Jems bara muihnika Jan kat brih, witin nani ai manka il purara pali kum ra wan. 2Baha ra Jisas wîna tara ba aihka takan witin nani mawan kat. Ai mawan ba ingni pali kan sin lapta baku, bara ai praka ba pihni pali sin ingni baku. 3Tisku baku kan, witin nani Moses bara Ilaidya wal kaikan Jisas wal sturi aisi kan. 4Bara Pita mita Jisas ra win: --Dawan, pain kabia apia yawan nahara takaskaia. Man want sma kaka, yang utla yuhmpa makamna, man wamtla kum, Moses watla kum bara wala lika Ilaidya watla. 5Kau Pita aisi kan bara, kasbrika ingni kum witin nani ra madiskan; bara kasbrika ba wina bila baikra kum aisin, naku walata: "Naha sika Luhpi laitwankira. Witin sika yang bak saki briri ba. Man nani witin ra wals." 6Disaipel nani baha walan bara, tasba kat ai mawan ra kauhwan bara sibrin sin takan. 7Bara Jisas witin nani lamara wih, kangbi muni, naku win: --Man nani bui bangws; si bripara. 8Witin nani ai nakra bukan bara, upla kumi sin kaikras kan, Jisas baman bara kata. 9Il ba wina witin nani iwi auya kan bara, Jisas mita naku adar yan: --Naha dukya aihka kaikram na upla kumira sin man nani aisapara, Upla Luhpika waitna ba pruan wina kli bubia ba kat. 10Bara disaipel nani ba mita Jisas ra makabi walan: --Baku kaka, diakan lâ smasmalkra nani aisisa Ilaidya pas taura balaia sa? 11Jisas mita pana win: --Kasak sa, Ilaidya pas aula, bara diara nani sut wapni daukbia. 12Sakuna yang man nani ra mai wisna: Ilaidya lika pât balan bara upla nani mita witin ba kaikras, kuna dia daukaia luki kan ba kat witin ra munan. Baku sin, Upla Luhpika waitna witin nani mihta ra pât ailal wauhbia. 13Bara disaipel nani ai dara walan Jisas mita witin nani ra Jan Tatahbra dukyara aisi kan ba. 14Witin nani upla nani bara kan ba kata balan, waitna kum Jisas lamara bal, ai mawan kat ai lula kriki, naku win: 15Dawan, luhpi ra umpira kaiks. Witin lasa prukisa bara pât kasak wauhwisa; aima ailal pauta klauhwanra apia kaka liura kauhwisa. 16Disaipelkam nani ra bri balri, sakuna witin nani sip rakras kan. 17Bara Jisas naku aisan: --Man nani, kasak lukras kyamka kmulwan nani sma ba! Ahkia kat yang man nani wal kamna? Ahkia kat yang kupi man nani wal ban alki takaski bri kamna ki? Tuktika waitna ba nahara bri bal. 18Bara Jisas mita lasa ra laui daukan; bara witin mahka taki wan tukta waitna ba wina. Bara tuktika ba yamni takan baha pyua wina. 19Baha ningkara, disaipel nani Jisas wal tnayara taki aisi, makabi walan: --Nahki kan yang nani spirit saura ba sip kangbi sakras kapri? 20Jisas bila: --Baha ba man nani kasak lukan laka uya apu sma ba mita. Kasak pali mai wisna, mostard ma praiska lupia baku pan kasak lukan laka ba bri bangwma kaka, sip sma naha ilka ra wiaia: 'Naha wina taki, plis walara was'; bara ilka ba wabia. Kasak pali man nani kasak lukisma kaka, diara sut daukaia sip sma. 21[Sakuna nahmuna spiritka na pura sunra bara Gâd ra luki plun wauhwi wal lika kangbi sakaia sip sa.] 22Galili tasbaia ra asla taki bara, Jisas witin nani ra win: --Upla Luhpika waitna ba upla nani mihta ra mangkan kabia, 23bara witinra ikan kabia, sakuna yu yuhmpa ningkara, kli bukan kabia. Naha sturka na disaipel nani walan bara sari pali takan. 24Jisas ai disaipelka nani kira Kapernaum taunka ra wan, tempel lal mana saki kan nani ba Pita ra wih, makabi walan: --Man nani smasmalkrikam ba tempel lal mana aibapisa ki? 25Pita bila: --Au. Bara Pita utla ra diman pyua, Jisas pas witinra aisi muni, win: --Nahki lukisma, Saiman? Naha tasba kingka nani na ani sat uplika nani wina lal mana nani saki sa? Ai uplika nani wina, apia kaka trengsar nani wina? 26Pita mita pana wisata: --Trengsar nani wina. Bara Jisas mita win: --Ban kaka, ai uplika nani lika aibapaia apia sa. 27Sakuna yawan upla kumira sin kupia sauhkaia want apia, baku bamna, man lagun ra was, kyul ba lulki, bara pas inska pibia ba bris. Baha inskika bilara lalah ma kum sakma, bara baha ba aitani kabia tempel lal mana yang aibapaia sna ba bara man mamna sin; brisi baha nani ra aibaps.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\