San Mateo 18

1Baha sin pyua ra, disaipel nani ba Jisas lamara bal, makabi walan: --Kasbrika purara ba Kingka lakara ya ba kau tara sa? 2Bara Jisas tuktan lupia kum wini, witin nani lilapas kat mangki, 3win: --Kasak pali man nani ra mai wisni, man nani kupiam laki, tuktan lupia nani baku takras sma kaka, Gâd king aimaki lakara ra dimma apia. 4Baku bamna, Gâd king aimaki lakara ra kau tara ba, bauikira laka bri kabia ba sin naha tuktika lupia na wal baku. 5Bara ani uplika yang nini ra luki nahmuna tuktika kum brisa kaka, yang ra ai brisa. 6"Ya, ya naha tuktika lupia nani yang ra luki na yarka saura lakara kauhwbia kaka, kau pain kabia ai nana ra akbaia walpaia kum wilki, kabu tihuka ra lulkka dimi wabia. 7Tasba mapara nahki saura pali kabia saura daukaia paiwanka nani ailal pali ba mita! Baha pyua bani bara kabia, sakuna ya mita upla walara saura daukaia munan saura dauki ba uplika mapara alai pali kabia! 8"Baha mita, mihtam apia kaka minam kra mita maikan saura lakara kauhisma kaka, klaki dakbi bara, laihwra lulks; kan kau pain sa raya kaiara mihtam apu apia kaka minam apu wih dimma, sakuna ban kaia pata klauhwanra mihtam wal bara minam wal brih mai lulkka lika apia. 9Bara namkra mita maikan, saura lakara kauhisma kaka, daiki laihwra lulks; kan kau pain sa raya kaiara namkra kum apu dimaia, bara namkra wal brih hel pauta ra mai lulkka lika apia. 10"Aman kais; man nani naha sirpika nani kumira sin bahki kulkpara. Kan yang bui man nani ra mai wisna, ai insalka nani Aisiki kasbrika purara bara pyu banira lamara sa. 11[Kan upla Luhpika waitna ba lika tiwan kan ba swaki sakaia balan.] 12"Nahki lukisma man nani? Upla kum syîp 100 brisa bara baha tila ba wina kum aimawahkbia kaka, wala 99 ba il ra swisi, syîp aimawahkan ba plikaia waras saki? 13Bara wal prawbia kaka, kasak pali man nani ra mai wisna, baha syîpka dukyara kau lilia takbia, 99 aimawahkras kan ba purkara. 14Baku sin, man nani kasbrika purara ba, naha sirpiki nani kumi sin tiwbia ba want apia sa. 15"Muihkam mita mampara saura yabia kaka, wal mankam aisi, ai saurka ba latan mariks. Bilam walbia kaka, muihkam ba pât kupia alkram sa. 16Sakuna bilam walras kaka, kau upla kumi apia kaka wal paiws, bara dahra saki aisabia ba, witnis wal apia kaka yuhmpa kaia sa. 17Baha nani ra witin bila walras kaka, serts ra dahra saks; bara serts ra sin bila walras kaka, baha uplika ba swis Gâd kakaira nani apia ba baku takbia Rom ra lal mana aibapaia saki ba baku kabia. 18"Kasak pali man nani ra mai wisni: Dia, dia naha tasba ra wilkma ba, kasbrika purara ba sin wilkan kabia; bara dia, dia naha tasba ra langkma ba, kasbrika purara ba sin langkan kabia. 19"Bara kau sin mai wisna: Naha tasba ra man nani tilam wina wal ai kupia wilin taki, diara kum ai pura suni makabia kaka, Aisiki kasbrika purara ba mita witin nani ra yabia. 20Kan ani anira upla wal apia kaka yuhmpa yang nini ra asla prawbia kaka, yang sin baha ra witin nani lilapas kat sni. 21Bara Pita wih, Jisas ra makabi walan: --Dawan, aima bara muihki mita maipara saura daukbia kaka, yang mita ban swih tikaia sna? Aima 7 kat? 22Jisas witin ra win: --Yang aima 7 lika mai wiras, sakuna 70 aima 7 prais kat. 23"Baha mita, Gâd king aimaki laka ba sin king kum ai warkka uplika nani wal ai traska nani kulki kaikan ba baku sa. 24Mahka baha dauki kan bara, wark uplika kum witin ra brih balan, bamna witinka ba lalah milyan ailal tras bri kan. 25Wark uplika ba aibapaia lalah apu kan, bara king ba mita adar yan witin ba alba baku upla ra atkbia, ai maîa, ai luhpia nani, dia, dia bri ba sut kira, ai traska brikan ba aibapaia dukyara. 26Bara wark uplika ba ai kingka mawan ra ai lula kriki, naku makaban: 'Dawan, wiria bili kaiks, bara sut mai aibapamni!' 27King ba witin ra umpira kaikan, bara traska ba sut ban swin tiwan, pri sin sakan. 28"Sakuna wark uplika ba baha wina takan wal baku, ai pana wala kum wal prawan, baha ba ai tahkia kan; baha mita witinra lalah wiria baman tras kan. Witin mita nana ra alki, mahka pâtka baiki, win: 'Traski ba aibaps!' 29Bara ai tahkia ba ai mawan ra ai lula kriki, makaban: 'Wiria bili kais, bara sut mai aibapamni!' 30Sakuna wala ba bila apia win, bara kau ni wih silak ra mangkan, traska ba taka aibapbia ba kat. 31Wark uplika wala nani ba naha kaikan bara, sari kasak takan, bara wih kingka ra diara takan ba sut win. 32Bamna king ba mita wark uplika ba paiwan balan, bara naku win: 'Wark uplika saurkira! Yang traskam ba sut swih tikri, baku makabram bamna. 33Baku sin man pamnika ra umpira kaikaia kapram, man ra umpira mai kaikri ba baku.' 34Bara king ba kasak ai kupia baiki, adar yan panis munaia ai traska ba sut aibapbia ba kat." 35Bara Jisas naku aisi tnata alkan: --Baku sin Aisiki kasbrika purara ba man nani ra mai munbia, kumi bani muihkam ra kupiam aiska ni traska ban swih tikras sma kaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\