San Mateo 19

1Jisas naha diara nani na aisin ningkara, Galili wina taki Judia tasbaia ra wan, Jordan awala lalma tanira. 2Upla ailal ai nina blikan, baha ra sikniskira nani ba sut rakan. 3Bara Parisi tila nani Jisas trabil ra dingkaia wisi, lamara bal, makabi walan: --Lâ saki upla kum ai maîa ra swiaia diara bahki tawan? 4Witin pana baha nani ra win: --Man nani Ulbanka ra aisi kaikras ki? Blasi pali papaskra mita witin nani ba 'waitna bara mairin paskan.' 5Jisas naku sin wisata: 'Baha mita waitna ba ai aisika ai yaptika wal swibia, bara ai maîa wal asla takbia, bamna wal ba ai wîna kumi baku takbia.' 6Baku bamna, yakan apia sa, sakuna wal ai wîna kumi takan sa. Baha mita, Gâd mita asla prakan ba, upla mita dakbi sakaia apia sa. 7Bara Parisika nani makabi walan: --Diakan Moses lâ yaban waitna ai maîa ra swiaia wauhkataya ulbi yabi bara, swiaia? 8Jisas bila: --Baha ba man nani kupiam karnika ba mita Moses lâ maikan maîam maka swiaia; sakuna blasi pali lika baku apia kan. 9Yang man nani ra mai wisna, ya, ya ai maîa mairin ra swiaia ba, mairka ba rug laka daukras kan kaka, bara waitna ba mairin wala wal marit takbia kaka, witin marit laka sauhkisa. 10Bara ai disaipelka nani, witin ra win: --Waitna ai maîa wal tanka ba baku sa kaka, kau pain sa marit takaia apia. 11Jisas mita win: --Upla sut naha tanka sip pain briras, Gâd mita naha tanka briaia yan uplika nani ba baman lika. 12Waitna nani sip marit takras tanka ba ailal sa: kum, kum ba ai yapti byara wina marit takaia sip apia ban balan sa; wala nani ba sip apia sa upla nani mita marit takaia sip apia daukan bamna; bara wala nani marit takras ban sa Gâd king aimaki laka ba tawan. Ya, ya naha smalkanka tanka briaia sip kaka, briaia sa. 13Upla kum, kum Jisas ra tuktan lupia nani brih balan, witin nani ra ai mihta nani kahbia bara witin nani dukyara ai pura sunbia win, sakuna disaipel nani mita uplika nani bara mahka laui daukan. 14Sakuna Jisas bila: --Man nani swis tuktan nani ba yang ra balbia, witin nani ba takaskpara; kan Gâd king aimaki laka ba witin nani baku ba uplika nani dukya sa. 15Bara ai mihta nani tuktika nani ra kahban, bara ningkara baha wina mahka wan. 16Wahma kum Jisas ra balan, bara makabi walan: --Smasmalkra, raya ban kaia ba briaia dia dukya yamni daukaia sna ki? 17Jisas pana witin ra win: --Diakan yang ra yamni ba dukyara makabi wali sma? Yamni ba kumi baman bara sa. Sakuna raya ban kaiara diman mai daukisa kaka, lâ nani ba wali dauks. 18Wahma ba bila: --Ani lâka nani? Bara Jisas bila: --'Upla ikpara; marit laka sauhkpara, implikpara; uplikam nina ra kunin aisapara; 19aisikam, yaptikam wal kulks; bara man wînam ra latwan kaikisma ba baku uplikam ra sin latwan kaiks.' 20Wahma ba bila: --Baha sut yang pât daukri wahma ba pana win: Dia ba kau daukaia sna ki? 21Jisas pana witin ra win: --Man kasak pali takan mai daukisa kaka, was, bara dia, dia brisma ba ats upla umpira nani ra yas, bara baku lika kasbrika purara yuya nani bri kama; baha ningkara bal, bara nini bliks. 22Sakuna wahma ba naha walan, sari pali taki mahka wan, witin lalahkira kata bamna. 23Bara Jisas bui ai disaipelka nani ra win: --Kasak pali man nani ra mai wisna, lalahkira kum mapara karna sa Kasbrika purara ba Kingka lakara dimaia. 24Kau sin mai wisna: Kyamil kum silak nakra bak dimi luaia ba kau isi kabia, lalahkira kum Gâd king aimaki ba lakara dimaia ba wal. 25Disaipel nani baha walan bara, kasak ta iwan, bara pana, pana makabi wali bangwi kan: --Baku bara ya sip swaki sakan kabia ki? 26Jisas witin nani ra kaiki si, win: --Upla nani naha na daukaia sip apia sa, sakuna Gâd lika diara sut daukaia sip sa. 27Bara Pita mita witin ra win: --Dawan, yang nani dia, dia bri kapri ba sut swisi, ninam bliki sna. Baku bamna, yang nani dia brimna ki? 28Jisas witin nani ra win: --Man nani ra kasak pali mai wisna, upla takan ba ai king iwaika pranakira ra iwbia bara, diara nani sut raya daukan kabia pyua ra, upla luhpia waitna ai iwaika pranakira iwbia bara man nani nini blikram ba sin king iwaika 12 nani ra iwma, Israel kyamka 12 ba lâka daukaia dukyara. 29Bara ya, ya ai watla nani, ai muihni nani, ai lakra nani, ai aisa, ai yapti, ai maîa mairin, ai luhpia nani, ai tasbaia nani sut yang taiwan swin nani ba, 100 prais kau bribia bara raya ban kaia ba sin witin nani dukya kabia. 30Sakuna upla ailal nana ra taura aimaki nani ba, nina ra taui bangwbia; bara ailal nana ra nina ra bangwi ba, taura taui bangwbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\