San Mateo 2

1Jisas ba Judia tasbaia ra taun kum nina Betlehem wi bara aisubi takan. Baha pyua ra Herad lika baha kuntri kingka aimaki kan. Bamna lai lalma wina Jerusalem taunka ra waitna sinskira nani balan, 2bara makabi walan: --Anira sa Ju nani kingka aisubi takan ba? Yang nani ai slilmika lai lalma ra kaikri, bara nahara balri witinra luli kriki mayunaia. 3King Herad naha walan, witin bara Jerusalem uplika nani aiska kira sin sibrin takan. 4Bara king mita paiwan prîst wihtka nani, lâ smasmalkra nani, bamna baha nani ra makabi walan Misaia ba anira aisubi takaia kan sapa. 5Witin nani bila: --Judia tasbaia ra, Betlehem taunka ra; kan dahra aisasara bui naku ulban sa: 6"Bamna man, Betlehem, Juda tasbaia ra, Juda wihtka nani tilara man ba kau sirpi pali apia sma, kan man wina wihtka tara kum takbia, bara witin mita upliki Israel nani ba ta bri kabia." 7Bara Herad mita sinskira nani ba sap paiwi, makabi walan slilma ba ahkia pali pyua takan sapa. 8Bara witin nani ba Betlehem ra blikan wan, bara nan win: --Man nani baha ra was, bara tukta ba tanka pain pali makabi wals, sakma bara, bal maisipahks, bara yang sin wih mayunamna. 9King aisin ba wali, sinskira nani ba mahka wan. Bamna kais, lalma ra slilma kaikan ba witin nani taura auya kan, bara ban tukta bara kan ba pura kat wih takaskan. 10Sinskira nani slilma ba kaikan bara, uya ai lilia takan. 11Witin nani utla bilara diman bara, tukta ba ai yaptika Meri wal kan kaikan. Bara tukta ba mawan ra ai lula kriki, mayunan. Bara ai lalahka watla nani ba bukutbi, lalah pauni, dus nani mâka, bara mûr painkira sin tuktika lupia ra prisant yan. 12Bara yaprisauhkan ra witin nani ra maisapahkan kan Herad ra kli waia apia, bara yabal walak ai tasbaia ra taui wan. 13Sinskira nani mahka wan ba ningkara, Dawan insalka kum yaprisauhkan ra Josep ra latan taki, naku win: "Man bus, bara tukta ba ai yaptika wal brih Idsipt ra plaps. Baha ra takas yang maisampahkamna ba kat. Kan Herad tukta ba ikaia wisi plikbia bamna." 14Bara Josep bui, tihmia pali tukta ba ai yaptika wal brih, aikuki Idsipt ra impakan. 15Witin nani baha ra ban takaskan Herad pruan ba kat. Baha ba baku takan, Dawan bui dahra aisasara aisin ba aimakaia kan ba mita: "Yang Idsipt wina Luhpi winri." 16Herad kaikan sinskira nani witinra kunin munan, bara ai kupia baiwan. Bara adar yaban Betlehem ra bara baha taunka lamara iwi tuktika waitna sirpi 2 mani bri ba wina ai mayara ba sut ikaia, sinskira nani bal witinra win ba pyua pali ba kat. 17Baku sika dahra aisasara Jirimaia ulbanka ba aimakan: 18"Rema ra bila baikra kum walata, inanka nani bara sarka tara nani ba sin; baha ba Retsel ai luhpia nani pura mata ini kan, upla bui ai maisanihkaia want apia kan, kan pât sut pruan kan bamna." 19Sakuna Herad pruan ba ningkara, Idsipt tasbaia ra Dawan insalka kum yaprisauhkan ra Josep ra latan taki, win: 20"Man bus, bara tukta ba ai yaptika sin brih, Israel tasbaia ra kli was, tukta ra ikaia pliki kan nani ba sut pât pruan bamna." 21Bara Josep buan bara, tukta ba ai yaptika wal brih, Israel tasbaia ra wan. 22Sakuna Josep walan Herad luhpia waitna Arkileus ba Judia ra ai aisika watlika ra king aimaki kan, bara baha ra waia sibrin daukan. Bara yaprisauhkan ra maisapahkan bara, witin Galili tasbaia ra wan. 23Baha ra wan bara, Nasaret taunka ra wih iwan. Baha ba ban takan, Gâd dahra aisasara nani aisin ba aimakaia ba mata: "Jisas ba Nasaret uplika makan kabia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\