San Mateo 20

1"Gâd king aimaki laka ba insla dawanka kum baku sa; witinka titan pali taki wan wark tatakra nani ra wark yabaia, ai wainka nasla ra wark takaia. 2Wark tatakra nani ba aikuki aisi daukan yu kum ra nahki aibapaia ba yabaia, bara baha nani ai nasla ra wark takaia blikan wan. 3Baha ningkara, titan 9 aklak kli taki wan, bara diara atkaia pliskara, witin nani bahki baman baha ra kan. 4Witin baha nani ra win: 'Man nani sin naisla ra wark takaia was, bara nahki prais briaia kama ba, yang maikamna.' Bamna witin nani wan. 5Dawanka kli 12 aklak prais taki wan, tutni 3 aklak sin, bara sin sat daukan. 6Bara tutni 5 aklak kli pulaia pliskara baha ra wala nani bahki diara daukras kan aikuki prawan, bamna baha nani ra win: 'Diakan man nani nahara wark takras bahki baman sma?' 7Witin nani pana win: 'Upla kumi sin wark takaia wankras ba mita.' Bara witin baha nani ra win: 'Man nani sin naisla ra wark takaia was.' 8"Tihmia iwan bara, insla dawanka ba wark pura kakaira ra win: 'Wark tatakra nani ba paiwi, ai mana ba yas; las ra balan ba wina aibaps, taura balan ba las ra aibaps.' 9Bara tutni 5 aklak wark takaia diman nani ba balan, bara kumi bani ai mana brin, yu aiska mana dia aibapi kan ba. 10Ningkara, pas pali wark takaia diman nani ba balan, bara luki bangwan kau pura ai mana bribia; sakuna witin nani sin kumi bani dia yu aiskara aibapi kan ba praiska kat brin. 11Witin nani baha brin bara, dawanka ba mapara mahka brukwan, 12nan aisi: 'Naha nani balan na awar kumi baman wark takan; bara yang nani kau wark karna takri yu aiska lapta wal aimaki na wal baku sin mana yabram.' 13Sakuna dawanka ba mita baha nani tila wina kumira pana win: 'Uplika, yang man ra wataui kumi sin mai munras. Man yang wal lâ daukras katma ki yu aiska wark takaia mana ba? 14Mamna brih, mahka was. Yang man ra maikisna ba baku naha waitnika tutnira wark ra diman nara sin yabaia sna. 15Yang lalahki ba wal dia want sna ba kat daukaia sip apia sna ki? Apia kaka yang kupi pain bara, man tumisma ki?' 16"Baku bamna, ya nani nina ra ba, taura taubia, bara taura nani ba nina ra taubia. 17Jisas Jerusalem ra pât impaki kan bara, ai disaipelka 12 ba tnayara saki, win: 18Man nani kaikisma yawan Jerusalem ra auya, baha ra sika Upla Luhpika waitna ba prîst wihtka nani bara lâ smasmalkra nani mihta ra mangkan kabia, bara witin nani mita pruaia pâtka ra dingkbia, 19Ju apia nani mihta ra mangkbia witin swira daukaia mata, prukbia bara dus prihni ra sabia; sakuna yu yuhmpa ra, pruan wina kli bukan kabia. 20Jems bara Jan, Sebedi luhpia nani ba, ai yaptika aikuki balan, bara mairka ba Jisas lamara ai lula krikan diara kum makaban. 21Jisas makabi walan: --Man dia ba pliki sma? Witin bila: -- Man King aimakma bara, bara adar yas luhpi wal na wina kumi ba aihkikam ra iwbia, bara wala ba smihkam ra. 22Jisas witin nani ra win: --Man nani kaikras sma dia makabisma ba. Man nani sip sma ki yang dimna kapka ba wina diaia? Witin nani win: --Sip sna. 23Jisas pana aisin: --Kasak. Man nani kapki wina dima, sakuna aihkiki ra bara smihki ra iwaia ba lika yang mita yabaia sip apia. Baha lika ya, ya dukya wisi Aisiki ridi daukan ba, baha nani ra yaban kabia. 24Disaipel wala nani 10 ba baha walan bara, muihni wal ba mapara lauan. 25Sakuna Jisas baha nani ra paiwi, win: --Man nani kaikisma, kuntri nani wihtka nani ba baha nani purara dawanka takisa, bara witin nani tilara kau tara nani ba baha nani purara karnika alkisa. 26Sakuna man nani tilamra lika baku kabia apia. Bamna man nani tilamra ya tara kaia lukisa kaka, wala nani dukya daukaia sa; 27bara ya, ya man nani tilam taura kaia lukisa kaka, wala nani albika takaia sa. 28Bahamna, baku natkara, upla luhpia waitna ba balras kan upla mita witin ai dukia daukaia dukyara, sakuna witin mita upla dukia daukaia, bara ai rayaka ba upla ailal pri sakaia mana baku yabaia. 29Witin nani Jeriko taunka wina taki auya kan bara, upla ailal Jisas nina blikan. 30Baha ra yabal tnayara blain wal iwi kan; bara Jisas lui auya kan ba walan bara, naku winan: --Dawan, Debit luhpia, yang nani ra umpira ai kaikram! 31Upla nani ba mita laui daukan ai bila ba prakbia wisi, sakuna witin nani kau karna winan: --Dawan, Debit luhpia, yang nani ra umpira ai kaiks! 32Bara Jisas takaski, blain nani ba paiwi, makabi walan: --Man nani dia want sma yang mai daukamna? 33Witin nani bila: --Dawan, yang nani kaikaia want pali sna. 34Bara Jisas mita witin nani ra umpira kaikan, bamna nakra nani ra kangban. Baha sin pali pyua ra blain nani ba kaikaia sip kan, bara Jisas nina blikan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\