San Mateo 21

1Witin nani Jerusalem lamara balan bara, Bitpadsi taunka lamara balan, Alibit ilka lamara. Baha ra Jisas ai disaipelka wal saki blikan wan, 2bara naku win: --Taun lupia mamwan kat bara was. Baha ra beriku mairin kum wilkan bara sakma, bara ai luhpia sin witin wal. Man nani langki, sal aik. 3Bara ya, ya diara kum mai wibia kaka, naku wis: Dawan naha nani na brin daukisa, bara naika bri balbia. 4Naha na ban takan, dahra aisasara ulban ba aimakaia kan: 5"Man nani Saion taunka ra wis: 'Kais, Kingkam ba man ra aula, bauikira pali, beriku kum purara uli, beriku luhpia sin, baha ba wark daîwra luhpia kum.' " 6Bamna disaipel nani wan, bara Jisas win ba baku daukan. 7Beriku ba ai luhpia wal bri balan, bara ai kwalka nani baha purara palkan, Jisas ulan. 8Upla ailal ba ai kwalka nani yabal ra palkan; wala nani dus tnawa nani klaki, yabal ra yakaban. 9Upla nani taura wapi kan ba bara nina ra aula kan ba sin kwara tara kan bara mahka naku winan: --King Debit Luhpia ra Prana Tara Kabia! Yamni pali sa witin Dawan nina maki aula ba! Gâd ra prana kabia lai purara! 10Jisas Jerusalem ra diman bara, taun aiska ba turban pali takan, bara upla ailal makabi walan: --Naha na ya? 11Bara upla nani ba bila: --Naha na dahra aisasara Jisas, Galili tasbaia ra Nasaret taunka ba wina. 12Jisas tempel ra diman bara baha wina upla nani diara atki pana atki ba sut kangbi sakan, upla lalahka sins mamunra nani tebilka nani ba sut makupan, bara butku aiâtkra iwaika nani ba sin; 13bara baha nani ra naku win: --Ulbankara wisa: 'Yang waitla ba pura sunra watla win kabia'; sakuna man nani aîmplikra nani watla daukram sa. 14Bara tempel ra blain nani kum, kum bara skahwa nani sin Jisas lamara balan, bara witin mita sut rakan. 15Sakuna prîst wihtka bara lâ smasmalkra nani lauan sain nani aihka daukan ba kaiki, bara tuktan nani tempelka naku wini kan ba walan: "King Debit Luhpia ra Prana Tara Kabia!" 16Bara witin nani Jisas ra win: --Wali sma ki baha nani aisi ba? Jisas pana win: --Au, yang walisna. Sakuna Ulbankara naha tanka aisi ba man nani aisi kaikras ki? Naku wisa: 'Tukta sirpi swap lupia tyala dî nani lawana ba wal man ra mamyunaia ba yaram sa.' 17Bara Jisas baha nani swisi, taun ba wina taki, Betania ra wih, baha ra tihmia luan. 18Yu wala titan, kli taun ra aula kan bara, Jisas plun pin dauki kan. 19Yabal tnayara witin kwah damni dusa kum kaikan, sakuna dusa ra diara kumi sin sakras, wahya nani baman. Bara Jisas dusa ra win: --Ban kaiara man kli ma brima apia! Baha sin pali pyua ra, kwah damni dusa ba lawan. 20Disaipel nani baha kaikan bara, ta iwan, bara Jisas ra makabi walan: --Nahki kan kwah damni dusa ba baha pali pyua ra lawan? 21Jisas witin nani ra win: --Kasak pali man nani ra mai wisna, kasak lukan laka brih, nahmpa nahmpa lika lukras sma kaka, kwah damni dusa ra daukri na man nani daukma; bara naha baman apia, sakuna naha ilka ra sin wima: 'Naha wina taki, kabu ra wih dims', bara baku takbia. 22Bara man nani kasak luki puram sunra ra makama ba, sut brima. 23Jisas tempel ra diman, bara baha ra smalki kan, prîst wihtka nani bara Ju wihtka almuk nani ai lamara balan, bara witinra makabi walan: --Dia karnika ni naha dukya nani daukisma? Ya mita naha karnika na maikan? 24Jisas witin nani ra win: --Yang sin man nani ra diara kum mamkabi walaisna; baha ba ai wima kaka, yang man nani ra mai wimna dia karnika ni naha dukya nani daukisna ba. 25Ya mita Jan ra upla tahbi daukaia blikan? Gâd, apia kaka, upla nani mita? Sakuna witin nani mahka pana, pana blahwi, aisan: "Yawan na Gâd blikan wibia kaka, witin wan wibia: 'Bara diakan man nani witinra kasak lukras kapram?' 26Bara upla nani mita blikan wibia kaka, yawan upla nani ra sibrin wan daukisa; kan upla sut kasak lukisa Jan ba Gâd dahra aisasara kan." 27Baku bamna, witin nani Jisas ra win: --Yang nani kaikras. Bara Jisas bila: --Baku bara yang sin man nani ra mai wimna apia dia karnika ni naha dukya nani daukisna ba. 28Jisas makabi walan: --Naha na man nani nahki lukisma ki? Waitna kum luhpa waitna wal bri kan, bara kumira naku win: 'Luhpi, man naiwa wainki nasla ra wark takaia was.' 29Luhpia ba bila: 'Yang wamna apia!' Sakuna naika mapara ai lukanka sins munan, bara wark takaia wan. 30Baha ningkara, aisa ba ai luhpia wala bara bal, sin bila wisata. Naha bila lika: 'Au, aisa, yang wamna!' Sakuna witin waras. 31Wal ba wina ani ba ai aisa want kan ba kat daukan? --Witin nani pana win: --Pas ba. Bara Jisas witin nani ra win: --Man nani ra kasak pali mai wisna, lal mana saki Rom ra yabi nani ba, bara rug mairin nani ba sin man nani kainamra Gâd king aimaki tasbaia ra dimbia. 32Kan Jan Tatahbra ba man nani ra mai smalki balan nahki iwaia sma ba, sakuna man nani witinra kasak lukras katma; sakuna lal mana saki nani bara rug mairin nani lika witinra kasak lukan. Man nani naha kaikram, sakuna kupiam laki bangwras witinra kasak lukaia dukyara. 33"Man nani maprika lilka wala na wals: Insla dawanka kum ai nasla ra wain dusa ma nani mangkan; bara klar kum kutban, wain laya taibi sakaia untika kum sahlkan, bara tawar sin kum paskan diara ba sut aihwakaia dukyara. Ningkara, nasla ba wark tatakra nani mihta ra mangki si, witin plis ra impakan. 34Dakaia pyua balan pyua, ai albika kum, kum blikan nasla ma wina ai sirka ba wark tatakra nani ra makabaia dukyara. 35Sakuna wark tatakra nani mita albika nani ba alki, kumira lika prukan, walara ikan, bara walara lika walpa ni saban. 36Dawanka ba kainara blikata purkara kau alba nani blikan; sakuna warkka tatakra nani sut ra sim sat munan. 37"Las pali kat ai luhpia waitna pali ba blikan, naku luki: 'Witin nani luhpi ra kulkanka yabi kabia.' 38Sakuna wark tatakra nani ba luhpia ba kaikan bara, ai manka naku aisan: 'Naha sika diara nani na dawanka kabia; kaisa witin ba ikaia, bara diara nani na yawan briaia.' 39Baku bamna, witin ba alki, nasla ba wina saki, ikan. 40Bara Jisas makabi walan: --Bamna nasla dawanka ba balbia bara, baha warkka tatakra nani ra dia munbia? 41Witin nani bila: --Baha waitnika saura nani ra umpira kaikras pali sut ikbia, bara nasla ba wark tatakra wala nani mihta ra mangkbia, bara baha nani lika dakaia pyua ra ai nasla mana ba witinra yabia. 42Bara Jisas witin nani ra win: --Man nani Ulbanka ra kau aisi kaikras ki? Naku ulban sa: 'Walpa na utla mamakra nani mita walpa lulki swin ya ba, baha pali sika raya wihtka takan ba. Naha na Dawan mita daukan sa, bara yang nani aihka tai iwi bangwri sa.' 43Baha mita, man nani ra mai wisna, Gâd king aimaki laka ba man nani mihtam wina dakbi, upla nani king tasbaia ma saki nani ra yaban kabia. 44Bara ya, ya walpa ba purara kauhwbia kaka, pis, pis ra kriwbia, bara walpaia ba upla kum purara kauhwbia kaka, witinka yuya baman daukbia. 45Prîst wihtka nani bara Parisi nani sin Jisas maprika lilka nani aisi ba walan bara, ai dara walan baha ba witin nani dukyara aisi kan. 46Bamna witin nani Jisas ra alkaia lukan, sakuna upla nani ra sîbri kan, kan upla nani kasak kulkan Jisas ba Gâd dahra aisasara kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\