San Mateo 22

1Jisas upla nani ra kli maprika lilka nani wala aisi, win: 2"Gâd king aimaki laka ba lika king kum ai luhpia waitna marit takan bara lilia tara kum daukan ba baku sa. 3Ai albika nani blikan, paiwan uplika nani ba marit patara balbia wiaia, sakuna witin nani balaia apia win. 4Alba wala nani blikan, naku wisi: 'Paiwan uplika nani ra wis, plun ba pât ridi sa. Bipki nani bara daîwra batanira nani pât ikri, bara diara sut ridi sa; man nani marit patara bal.' 5Sakuna paiwan uplika nani lika bila walras. Kum ba ai nasla ra wan, wala ba ai bisniska ra, 6wala nani ba lika king albika nani ba alki rausauhki, ikan. 7Bara king ba kasak pali ai kupia baikan, bamna ai suldawa nani blikan baha upla aîkra nani ba iki tikaia, bara ai taunka ba sin angkka luaia. 8Baha ningkara, ai albika nani ra win: 'Marit pata ba pât ridi sa, sakuna paiwri uplika nani ba lika balaia aitani apia kan. 9Bamna man nani yabal tara nani ra was, bara ya, ya wal prawma ba sut marit patara paiws.' 10Alba nani ba yabal nani ra taki wan, bara upla sakan ba sut asla daukan, upla saura nani bara yamni nani sin; bara baku watla ba upla baman bangki takan. 11"King ba paiwan uplika nani kaikaia diman, bara witin waitna kum kaikan marit patara dimaia kwalka ba dimras kan. 12Bara witinra win: 'Uplika, nahki kan man marit kwalka dimras si nara ban bal dimram?' Sakuna wala ba diara kumi sin aisaras. 13Bamna king ba tebil mangki kan nani ra win: 'Mina nani bara mihta nani ba priski, lata tihmu tara ra lulks; baha ra sika witin inbia, bara ai napa nani sin arkbia.' 14Kan upla ailal lika paiwan sa, sakuna kum, kum baman bak sakan sa." 15Parisi nani ba mahka wan, bara ai laka daukan Jisas ra munka diara aisabia bara, dahra sakaia dukyara. 16Bara ai uplika tila nani, Herad uplika nani kira blikan Jisas ra wiaia: --Smasmalkra, yang nani pain kaiki sna man ba kasak kat aisisma, bara upla nani aisi ba kulkras Gâd yabalka ba kat kasak smalkisma, kan man ba upla mawan ka ba man kulkras sma bamna. 17Bamna nahki lukisma ba yang nani ra ai wis: Rom wihtka tara ra lal mana aibapaia ba, aitani sa apia kaka? 18Sakuna Jisas witin nani lukanka saura ba pât kaikan, bara wisata: --Kuninkira nani, dia muni traiki kaikisma? 19Lal mana aibapi lalahka kum sal ai mariks. Bara lalah ma kum sal yaban. 20Baha kaiki, Jisas witin nani ra makabi walan: --Lilka na bara nina ulban na sin ya dukya saki? 21Witin nani bila: --Wihta tara dukya. Bara Jisas bila: --Ban kaka, wihta tara dukya ba wihta tara ra yas, bara Gâd dukya ba Gâd ra yas. 22Naha walan bara, witin nani ta iwan; bamna witin ba swisi, witin nani mahka wan. 23Baha sin yua, Sadyusi kum, kum Jisas ra kaikaia wan. Sadyusi nani wisa pruan nani ba lika kli sip bubia apia; bamna naha tanka na Jisas ra makabi walan: 24Smasmalkra, Moses wan win marit waitna kum luhpa sakras ban prubia kaka, muihnika ba ai pyarkika ba wal brih, luhpa nani sakaia sa ai muihni pruan ba watlika ra. 25Bamna, nahara yang nani tilira waitna 7 kan, sut ai muihni atia. Kau almukka ba marit takan, sakuna pruan. Luhpa sakras ban pruan bamna, ai pyarkika ba ai muihni ai ningkara bara swin. 26Baha ningkara, witin ningka, bara sin baku takan, ba wina wala ba brin bara sin baku takan; bara baku baman, muihnika 7 kat brin. 27Sut pruan ningkara, mairka ba sin pruan. 28Bamna pruan wina kli bubia bara, 7 baha wina ani pali ba maîa kabia, kan sut witin wal marit ba? 29Jisas pana aisin: --Man nani lika tanis mamwaki sma, man nani sin Ulbanka ba tanka briras, Gâd karnika ba sin kaikras sma ba mita. 30Pruan nani kli bubia bara, witin nani marit takbia apia, ai luhpia mairin nani sin marit sakbia apia, kan witin nani ba lika Gâd insalka nani kasbrika purara ba baku kabia. 31Sakuna pruan nani kli buaia tanka ba dukyara lika, Gâd pali mita man nani ra mai win ba kau aisi kaikrasma ki? Naku wisa: 32'Yang sika Ebraham, Aisak bara Jekob Gâdka.' Bara Gâd ba pruan nani Gâdka apia sa, sakuna raya nani Gâdka sa! 33Upla nani naha walan bara, ai smalkanka ba dukyara ta iwan. 34Jisas Sadyusi nani ba bilas daukan ba Parisi nani kyama ra diman bara, sut asla takan; 35bara tila ba wina, lâ smasmalkra kum Jisas ra traika kaikan. Witinra makabi walan: 36Smasmalkra, lâ bila nani ba wina ani ba kau tara saki? 37Jisas bila: --'Dawan Gâdkam ra latwan kaikma, kupiam aiskakira, solkam aiskakira sinskam aiskakira ni sin.' 38Naha sika lâ bila nani wina kau tara bara kau taura ba sin. 39Wala kumi baha wal talya ba lika, naku wisa: 'Uplikam ra latwan kaiki man winam baku uplikam ra sin latwan kaiks.' 40Naha lâ bila wal nara Moses lâka bara dahra aisasara nani smalkanka nani ba asla prawan sa. 41Kau Parisi nani asla kan bara, 42Jisas mita witin nani ra makabi walan: --Misaia dukyara man nani nahki lukisma? Witin ba ya kyamka sa? Witin nani bila: --Debit kyamka. 43Bara Jisas witin nani ra win: --Nahki kan Spirit Hulikira ingnika yan ba mita, Debit mita Dawan makan? Kan Debit naku aisan: 44'Dawan ba yang Dawankira win: Mihti aihkika ra iws, Yang mita man waihlam nani minam munhta ra, mangkamna kat.' 45Nahki Kraist ba Debit kyamka kabia ki, kan Debit pali mita Dawan maki ba? 46Bara upla kumi sin bila kum pan aisaras kan; bamna baha yua wina upla kumi sin diara makabi walaia lukras kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\