San Mateo 23

1Naha ningkara Jisas upla nani ra bara ai disaipelka nani ra wisata: 2"Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani sin Moses lâka tanka pliki marikaia karnika brisa. 3Baku bamna, man nani bila walan, dia daukma mai wibia ba sin dauks; sakuna ai daukanka saura nani ba nina blikpara, kan witin nani dia smalki ba kat daukras, diara wala baman daukisa. 4Witin nani karban wihra nani wilki, upla nani pahpaiara sunisa, bara baha twilkaia ba karna pali sa, sakuna witin nani lika ai mihta sirpi kumi ni sin kangban daukras. 5Diara dauki bani ba upla nani kaikbia wisi daukisa. Witin nani ai wauhkataya watla nani ba tara brisa, ai kwalka un nani ba sin tara daukisa. 6Plun piaia nani ra plis kau pain nani ba plikisa, bara prias watla nani ra sin taura iwaia plikisa, 7Witin nani pliki sa yabal ra upla nani ba mita witin nani ra tara kulki ai lakula daukbia; bara smasmalkra nani wibia. 8"Sakuna man nani lika upla nani yarka smasmalkra mai wibia ra, kan man nani sut muihkam atia, bara Smasmalkra ba kumi baman brisma. 9Man nani upla kumi ra sin naha tasba ra aisa wipara, kan man nani Aisa kumi baman brisma, witinka kasbrika purara sa. 10Ta uplika nani sin mai maki bangbiara, kan Mesaia ba baman sika tam uplika ba. sa. 11Ya ai walka nani dukya dauki ba, baha sika man nani tilamra kau tara ba. 12Kan ya tara puli ba, mayara ikan kabia, sakuna ya mayara baui ba, tara daukan kabia. 13"Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani, kuninkira nani, man nani mampara saura pali kabia! Kan man nani Kasbrika purara ba Kingka aimaki laka durka ba prakisma, upla wala nani dimbia apia dukyara. Man nani pali sin dimras, upla wala nani diman dauki ba sin yabram dimras. 14[Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani, kuninkira nani, man nani mapara alai pali kabia, kan man nani mita pyarka nani watla mihta dakbisma, bara kunin baman pura sunra nani yari daukisma. Baha mita man nani ba kau pât tara brima.] 15"Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani, kuninkira nani, man nani mampara alai pali kabia! Man nani kabu nani bara kuntri nani sin aiska impakisma upla kum Ju lakara lakaia dukiara; bara lakram bara, baha uplika ba aima wal prais man nani purkam ra kau saura daukisma, help pauta ra waia dukiara. 16"Ta uplika diara kaikras nani, man nani mampara saura pali kabia!, kan man nani naku wisma: 'Ya tempel nina maki swir taki pramis kum daukbia kaka, baha ba bahki sa; sakuna tempel lalahka pauni nina maki swir takbia kaka, ai bila aisin ba kat daukaia sa.' 17Sinskas diara kaikras tara nani! Dia ba kau tara sa: lalah pauni ba apia kaka tempel ba, baha mita lalah pauni hulikira dauki ba? 18Man nani naku sin wisma: 'Ya altar nina maki swir taki pramis kum daukbia kaka, baha lika bahki sa; sakuna altar purara prisant ba nina maki swir takbia kaka, dia aisin ba kat daukaia sa.' 19Diara kaikras sinskas tara nani! Dia ba kau tara sa: prisant ba apia kaka altar ba, baha mita prisant ba hulikira dauki ba? 20Kan ya altar nina maki swir taki ba, altar ba dukyara baman swir takras, sakuna purara dia, dia bara ba sut dukyara sin; 21bara ya tempel nina maki swir takisa kaka, tempel ba dukyara baman swir takras, sakuna Gâd dukyara sin, witinka baha ra iwi ba. 22Baku sin, ya kasbrika purara ba nina maki swir takisa kaka, Gâd king iwaika ba dukyara swir takisa bara Gâd pali dukyara sin, witinka baha ra iwi ba. 23"Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani, kuninkira nani, man nani mampara saura pali kabia diara 10 bani wina kumi Gâd ra yabaia ba, man nani baha mint wahya, anis bara kumin wina yabisma, sakuna lâ smalkanka tara nani ba lika bila walras, baha nani sika; umpira kaikaia lâka ba, kasak wapni kaia lâka ba. Baha sika man nani daukaia sma ba, bara wala ba sin swiras ban dauki kaia sma. 24Man nani, ta uplika diara kaikras nani!, brabra lupia diaikam wina singbi sakisma, sakuna kyamil tara kum langkisma. 25"Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani, kuninkira nani, man nani mampara saura pali kabia!, kan man nani kapkam, plitkam ba nina purak baman klin daukisma, sakuna bilara lika impliki bara gridi taki sakram lalahka ba baman bangki sa. 26Man Parisi diara kaikras: kap bara plit ba bila taui ba pas klin, dauks, bara baku lika pura taui ba sin klin kabia! 27"Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani, kuninkira nani, man nani mampara saura pali kabia!, kan man nani lika sin raiti pint pihni dingkan bara pura mapa baman pain ba baku sma, sakuna bila taui lika upla pruan dusa nani, bara diara taski ni bangwan sa. 28Man nani sin baku sma; purak lika upla nani mawan ra pain baku sma, sakuna kupiam bilara lika, kunin bara watauan laka man bangki sa. 29"Lâ smasmalkra nani bara Parisi nani, kuninkira nani, man nani mampara saura pali kabia! Man nani mita dahra aisasara raitika ba paskisma, bara upla pain kan nani raitika sin pain pali skahkisma, 30bara baha ningkara wisma: 'Yawan na wan damika nani pyua ra iwi kan kaka, dahra aisasara nani ikaia dukyara witin nani ra help munaia apia kan.' 31Baha mita, nana ra pain kaikisma man nani ba dahra aisasara ikan nani ra ikan nani kyamka sma. 32Baku bamna, damikam nani ta krikan ba, man nani dauki tnata alks! 33"Pyuta nani! Pyuta saura nani kyamka! Man nani nahki hel pauta pâtka ba wina swak takma ki? 34Baha mita, yang man nani ra dahra aisasara nani, sinskira nani, bara smasmalkra nani sin mai blikamna. Sakuna man nani mita witin nani tila wina tila nani ba ikma, dus prihni ra sama, wala nani ra lika prias watla nani bilara prukma, bara taun kum wina taun walara nina bliki rau sauhkma. 35Bara baku sika man nani puramra pât kauhwbia, upla yamni nani sut upla mita ikan nani talia ba, Ebel kasakkira ba wina Birikaia luhpia Sakaraia ba kat, witin ba man nani mita tempel altar wal lilapas kat ikram. 36Kasak pali man nani ra mai wisna, naha pâtka sut na lika naha pyua uplika nani ra balbia. 37"Jerusalem, Jerusalem, man sika dahra aisasara nani ba ikisma, bara Gâd bila twatwilkra mai bliki nani ra walpa ni sabisma ba! Aima ailal luhpiam nani asla dauki brin ai daukan, sin kalila ai luhpia nani ai tnawa munhtara asla dauki ba baku, sakuna man apia wiram! 38Bamna kais man nani wamtla ba nahki bila man swin ba; 39kan yang man nani ra mai wisni, kli ai kaikma apia, naha bila nani man nani aisama ba pyua kat: 'Yamni pali sa witinka Dawan nina maki aula ba!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\