San Mateo 24

1Jisas tempel wina taki mahka auya kan pyua, ai disaipelka nani ai lamara bal, tempel paskanka nani ba kulki mariki kan. 2Sakuna Jisas pana witin nani ra win: --Man nani naha sut kaikisma? Kasak pali mai wisna, walpa kum walpa wala purara sin swin kabia apia. Sut kat slingbi sauhkan kabia. 3Ningkara witin nani Alibit ilka ra wan; bara Jisas baha ra iwi kan bara, ai disaipelka nani bal, pusbi win: --Naha na ahkia kabia sapa yang nani ra ai wis. Man balaia sma ba bara tasba tnata sainka ba sin ani kabia ki? 4Bara Jisas bila witin nani ra: --Aman kais, upla kumi sin yarka kunin mai munbiara. 5Kan upla ailal yang nini maki balbia, bara naku aisabia: 'Yang sika Misaia'; bara upla ailal ra kunin munan. 6Man nani sin war nani dukyara, bara war trabilka nani dukyara sin aisi kabia walma, sakuna sirang iwpara, baha ba baku kaia sa bamna; kuna tnata ba lika kau sa. 7Kan kuntri kumi mita wala mapara aiklabia, tasba kum mita wala mapara war aiklabia; plun tiwan sin bara tasba nikban nani sin plis ailal ra kabia. 8Naha sut na lika pât wauhwaia taka ba sika. 9"Bara upla nani mita mai alki rau mai sauhkaia mai mangkbia, bara mai ikbia, bara upla sut mita yang taiwan misbara mai kaikbia. 10Baha pyua ra upla ailal ai kasak lukan laka ba tikbia, bara pana pana ai walkara misbara kaikan kabia, waihla mihta ra sin mangkbia. 11Kuninkira ailal bubia, bara wibia witin nani ba Gâd dahra aisasara sa, bara upla ailal ra kunin munbia. 12Saurka uya kabia bamna, upla nani pana, pana latwan laka bri ba aihkika sut swibia. 13Sakuna ya tnata kat ban bapi bubia ba, swaki sakan kabia. 14Bara naha king laka sturka yamni na tasba aiskara smalkan kabia, kuntri sut baha ba pain kaikbia dukyara; bara lika tnata ba aimakbia. 15"Dahra aisasara Danyal ulban diara taski ban swin tiwi ba dukyara; man nani naha na plis hulikira ra balan sa kaikma bara --ya aisi kaiki ba, tanka pain bri kabia--, 16Bara Judia wina upla nani ba il nani ra plapaia sa. 17Ya baha yuara ai watla bahnara kaka, bal iwi baha bila wina diara sakbiara; 18bara ya ai nasla ra ba, kli taui bal, ai kwalka pan wahbiara. 19Baha yua nani ra mairin kwihra nani bara tuktan kau tyala dakaki nani ba mapara lika Alai pali kabia! 20Man nani Gâd ra makas, kauhwla pyua ra wingka puhbaia yua ra plapaia apia dukyara; 21kan baha pyua ra pât wauhwanka nani manis kabia, bara bahmuna patitara pyua wina apu kan, tasba paskan wina, naika pyua ra sin baku kabia apia. 22Bara Gâd baha pyua prak daukras kaka, upla kumi sin swaki sakan kabia apia; sakuna witin bak sakan nani ba latwanka ra prak daukbia. 23"Bara upla kum mita man nani ra naku mai wibia kaka: 'Kais, Misaia ba nara sa', 'Kais, Misaia ba bara sa', man nani kasak lukpara. 24Kan misaia kuninkira nani dahra aisasara kuninkira balbia; witin nani sain tara nani bara diara aihka nani daukbia upla ra kunin munaia dukyara, bara sip kaka, Gâd mita bak sakan nani bara sin kunin munaia. 25Kais, naha sut man nani ra kaina manis wina mai wiri sa. 26Baha mita, naku mai wibia kaka: 'Kais, witin bukra twi byara ra sa', man nani baha ra waprama; mai wibia kaka: 'Kais, naura rûm bilara sa', man nani kasak lukpara. 27Kan imyula kum kasbrika purara ba lalma wina muna kat lipi ba baku, kabia Upla Luhpika waitna ba balbia bara. 28Wîna tara pruan anira kabia bara, yakal tara nani asla takbia. 29"Baha pât wauhwan yua nani lubia wal baku, yu lapta ba tihmu takbia, kati ba ai ingnika yabia apia, slilma nani ba kasbrika purara ba wina kauhwbia, kasbrika ba purara karnika nani sin nikban kabia. 30Bara mika Upla Luhpia Waitna sainka ba kasbrika purara latan kaikbia, bara naha tasba uplika nani sut inbia, bara Upla Luhpika Waitna kasbrika purara karnika tara bara prana wal aula ba kaikbia bara. 31Bara ai insalka nani blikbia trumpit binka tara ni ai uplika bak sakan nani ba pasa mapa wahlwal ba wina asla daukaia, tasba ta kum wina ta wala kat. 32"Kwah damni dusa maprika lilka na lan taki bangws: Tnawa nani ba kau kura bara wahya nani ba baiwi pyua, man nani kaiki sma mani pyua ba pât baila sa. 33Baku sin, naha sut kaikma pyua ra, kaiki bas tnata ba pât baila, dur palira sa. 34Kasak pali mai wisni, naha pyua uplika nani kau pruras bara, naha dukya nani sut na takbia. 35Kasbrika tasba wal lui wabia, sakuna bili nani lika aimakan kabia. 36"Sakuna yua ba bara awarka ba lika upla kumi sin kaikras, kasbrika purara insal nani ba bara Gâd Luhpia pali sin kaikras. Gâd Aisa baman baha kaikisa. 37"Noa yua nani ra pât takan ba baku takbia, upla Luhpia waitna kli balbia bara. 38Baha yua nani ra, lisamra tara ba kainara, upla nani ba plun baman pî kan, diara dî kan, marit taki kan, ai luhpia mairin nani marit saki kan, Noa ark ra diman yua ba kat; 39bara witin nani ai dara walras kan, lisamra tara ba bal sut brih wan ba kat. Upla Luhpia Waitna balbia pyua sin baku kabia. 40Baha pyua ra waitna wal inslara kabia; kum ba brih wan kabia, wala ba lika swin kabia. 41Mairin wal walpa ra akbi kabia; kum ba brih wan kabia, bara wala ba lika swin kabia. 42"Man nani aihwaki bas, Dawan dia awarka ra balbia ba kaikras sma bamna. 43Sakuna naha na kupiam krauki bas: Utla kum dawanka ba aîmplikra dia awarka ra balaia ba kaiki kaka, witin yapras aihwaki kabia, bara swika ai watla ba kriki dimi ai dukya implikbia apia. 44Baha mita, man nani sin ridi kaia sma; kan bila kaikras kaprika Upla Luhpia Waitna ba balbia. 45"Bamna ya pali ba alba kasak sinskira ba? Baha lika ai dawanka mita ai watla suliarka nani purara mangkan ba, witin nani ra pyua kat plun dakakbia dukyara. 46Lilia pali kabia ani albika ai dawanka balbia pyua ra baku ai warkka dauki kaka sakbia ba. 47Kasak pali man nani ra mai wisni, dawanka ba mita dia, dia bri ba sut ai mihta ra mangkbia. 48Sakuna baha albika ba saura kaka, bara ai kupia ra luki ai dawanka ba wihka takaskisa wisi, 49alba wala nani ra mahka rau sauhkuya, bara laya saura dadira nani aikuki plun pibia bara diara dibia. 50Bara ai dawanka bila kaikras pali yuara balbia, awarka sin kaikras kaka; 51bara kau pât saura pali ba yabia, bamna kuninkira nani pâtka ba aikuki wauhbia. Bara mika witin inbia, ai napa nani sin arkbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\