San Mateo 25

1"Baha yuara, Gâd king aimaki laka ba lika tyara 10 na wal baku kabia, witinka nani ai lampka laya nani brihwan, waitna marit takuya ba yula kahbaia dukyara. 2Tila ba wina, 5 ba sinskas kan, bara 5 wala ba lika sinskira nani kata. 3Sinskas nani ba ai lampka nani brih wan, sakuna lampka laya ba kli lamp ra laikan kan ba brih waras kan; 4sakuna sinskira nani ba lika ai lampka nani bara ai batilka nani lampka laya kira brihwan. 5Marit taki waitnika ba pât balras kan bamna, sut yapan daukan, bara sut mahka yapan. 6Tihmia wal bakriki baku kan, bila baikra kum naku walata: 'Waitnika marit taki ba pât aula; taki bal, wal prawaia!' 7Baha tyara nani ba sut mahka mita, ai lampka nani ridi daukan. 8Sinskas nani ba mita sinskira nani bara win: 'Lampkam laya ba wina wira aikram, lampki nani na daswuya sa bamna.' 9Sakuna tyara sinskira nani ba mita pana win: 'Apia, baku lika yang nani briaia bara man nani briaia sin lamp laya ra aitani kabia apia. Kau yamni sa atki pliskara wama kaka bara man nani dukyam atki brima.' 10Sakuna tyara sinskas 5 ba lamp laya atkaia auya kan bara, waitnika ba balan. Tyara nani ridi kan ba witin wal marit patara wih diman, bara dur ba prakan. 11Ba ningkara, tyara wala nani ba sin balan, bara naku winan: 'Dawan, dawan, yang nani durki saks!' 12Sakuna witin mita pana win: 'Kasak pali, yang man nani ba mai kaikras!' 13Bara kau pura praki Jisas witin nani ra win: --Man nani aihwaki bas, yang balaia yua, bara awarka ba sin kaikras sma bamna. 14"Gâd king aimaki laka sin waitna kum baku, witinka ba kuntri walara mahka impakaia kan, bara ai albika nani paiwi, ai dukya nani ba witin nani mihta ra mangkan. 15Kumira lalah ma 5,000 yaban, walara 2,000 bara walara 1,000 prais; kumi banira ai sinska prais ba kat yan, bara witin lika mahka impakan. 16Alba lalah 5,000 brin ba, baha lalahka ba wal bisnis dauki kau lalah 5,000 sakan. 17Baku sin, 2,000 brin ba, kau 2,000 pura sakan. 18Sakuna 1,000 brin ba, wih tasba ra sahlki, ai dawanka lalahka ba yukukan. 19"Pyua wihka luan bara, baha albika nani dawanka kata ba balan, bara witin nani wal mahka kulkan. 20Lalah 5,000 brin ba pas balan, bara 5,000 wala win takan ba ai dawanka ra yabi, win: 'Dawan, man mita 5,000 aikram. Kais, nara sa 5,000 wala sakri ba.' 21Dawanka ba bila: 'Pain; man ba alba pain bara yamni sma. Man ba diara wiria wal kasak kapram bamna, diara ailal mihtam ra mangkamna. Bal dimi, yang wal lilia bris.' 22Baha wina, alba lalah 2,000 brin ba balan, bara naku win: 'Dawan, man mita 2,000 aikram. Kais, nara kau 2,000 pura sakri na.' 23Ai dawanka ba mita win: 'Upla pain; man ba alba pain bara yamni sma. Diara wiria lupia wal kasak kapram bamna, yang mita kau diara ailal mihtam ra mangkamna. Bal dimi, yang wal lilia bris.' 24"Sakuna alba 1,000 brin ba balan, ai dawanka ra naku win: 'Dawan, yang kaikri man ba waitna kupiam karna, bara mangkras sma ba wina man dakisma, diara yakabras sma ba wina sin wahbisma. 25Baha mita, yang sîbri kapri, bamna wih lalahkam ba tasba ra yukukri. Sakuna dukyam nara na bris.' 26Dawanka ba bila: 'Alba saura sringwaski ra, man pain kaiki kapram yang mangkras sna ba wina daukisna, bara diara yakabras sna ba wina wahbisna. 27Baha mita, lalahki ba bankra sunaia kapram, yang kli taui balri bara duki ba pura praki briaia kapri.' 28Bamna baha ra kan nani bara win: 'Lalah ma 1,000 ba witin mihta dakbi, 10,000 bri bara yas. 29Kan ya bri bara, kau yaban kabia, bara witin pura lui bri kabia; sakuna ya apu ba wina lika, wiria lupia bri ba sut mihta dakban kabia. 30Bara naha alba bahki saura na, lata tihmuka ra lulki swis; baha ra sika witin inbia, ai napa nani sin arkbia.' 31"Witinka Upla Luhpika waitna ba Gâd insalka sut kira king baku balbia bara, ai king iwaika ingnikira ra iwbia. 32Tasba aiska uplika nani ba ai mawan ra asla takbia, bara witin mita baha nani ba aihka, aihka dakbi sakbia, sepad mita syîp nani ba guts nani wina dakbi saki ba baku. 33Syîp nani ba ai aihkika tanira lakbia, guts nani ba lika ai smihka tanira. 34Bara King ba ai aihkikara nani bara wibia: 'Bal man nani, Aisiki mita yamni mai munan nani sma ba; king tasbaia na man nani dukyam wisi Gâd tasba paskan wina ridi dauki ban bri ba, bri bangs. 35Kan plun ai dauki kan, man nani plun aikram; din ai dauki kan, man nani li aikram; trengsar baku tauki kapri, man nani wamtlara dingki ai briram. 36Kwala apu kapri, man nani mita aikram; siknis kapri, man nani wih ai kaikram; silak ra kapri, man nani ai kaikaia watma.' 37Bara upla kasak wapni nani ba makabi walbia: 'Dawan, ahkia plun mai dauki kan yang nani mai kaikri, bara plun piaia maikri? Apia kaka ahkia diran mai dauki kan mai kaiki. Yang nani li diaia maikri? 38Ahkia yang nani mai kaikri upla trengsar baku tauki kapram bara, yang nani waitla ra mai briri apia kaka kwala apu kapram yang nani mita maikri? 39Ahkia siknis kapram, silak ra kapram, bara yang nani wih mai kaikri?' 40Bara King ba wibia: 'Kasak pali man nani ra mai wisni, dia, dia naha muihki bauikira nani ra diara kumi dukyara daukram ba, yang palira sika man nani ai daukram ba.' 41"Bamna king ba mita ai smihkara nani bara wibia: 'Yang wina taki was, mai latuban nani sma ba; ban kaiara pauta lakni debil ai insalka nani wal dukya wisi ridi daukan bara man nani was. 42Kan plun ai dauki kan, man nani plun ai dakakras, din ai dauki kan, li aikras; 43trengsar baku tauki kapri, man nani wamtlara ai briras kapram. Kwala apu kapri, man nani aikras; siknis kapri, silak ra sin, bara man nani wih ai kaikras.' 44Bara witin nani pana wibia: 'Dawan, ahkia yang nani plun mai dauki kan mai kaiki, apia kaka diran mai dauki kan, apia kaka trengsar baku, apia kaka kwala apu, apia kaka siknis, apia kaka silak ra, bara help mai munras kapri?' 45Bara King ba mita pana wibia: 'Kasak pali man nani ra mai wisna, dia, dia naha uplika nani bauikira kumira daukras kapram kaka, yang dukyara sika man nani daukras.' 46Bamna naha nani na ban kaiara pât wauhwanka ra wabia, sakuna kasakkira nani ba lika raya ban kaiara wabia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\