San Mateo 26

1Jisas naha diara nani na sut aisan ningkara, ai disaipelka nani ra win: 2Man nani kaikisma baku, yu wal lubia ningkara, insal luan yua lilia kabia; bara Upla Luhpika waitna, waihli nani mihta ra ai mangkbia dus prihni ra ai sabaia. 3Bara prîst wihta nani, lâ smasmalkra nani, Ju wihtka almuk nani kira, prîst nani wihta tara Keyapas watla latara asla takan. 4Baha ra lâ daukan, Jisas ba kunin muni alki, ikaia. 5Sakuna witin nani naku aisi kan: --Lilia yua tara ra lika apia, upla nani unsabia ra sia. 6Jisas Betania ra kan, Saiman Leparka ra ba watla ra; 7bara mairin kum alabaster batilka kum ra batana laya kia painkira mana pali kan ba bahngki brih, Jisas lamara balan. Witin tebil ra iwi kan bara, mairka na mita batanka laya bani lal purara laikan. 8Disaipel nani naha kaikan bara, ai kupia baiki, naku aisan: --Dia muni naku bahki tikaia? 9Naha na sip kan mana tara wauhwi atki, upla umpira nani ra help munaia. 10Jisas naha wali, witin nani ra win: --Dia muni naha mairka ra munisma? Witin yang ra ai daukan na lika diara pain pali sa. 11Upla umpira nani ba man nani aikuki ban bri kama, sakuna yang lika tilamra ban ai bri kama apia. 12Naha mairka batana laya kia painkira wîni tara purara laikan na lika, tasba ra ai bikaia dukyara ridi ai daukan sa. 13Kasak pali man nani ra mai wisni, ani anira naha swaki sakan sturka yamni na smalkan kabia bara, tasba aiskara, naha mairka daukan na sin aisin kabia, upla nani witinra ban luki kaia ba dukyara. 14Bara disaipel 12 ba tila wina kumi, nina Judas Iskariat, prîst wihta nani aikuki aisaia wan, 15bara witin nani ra win: -- Nahki aikma ki Jisas ba mihtam ra mangkamna kaka? Witin nani mita praiska marikan: lalah pihni 30 ma. 16Bara baha yua wina, Judas ba sans pain kum pliki kan Jisas ba witin nani mihta ra mangkaia. 17Lilia tara yua pas palira, brit lebin mangkras piaia yua ba, disaipel nani Jisas lamara balan bara makabi walan: --Insal luan tutnika pata ba anira want sma yang nani wih ridi daukamna? 18Witin mita pana win: --Taun ra was, waitna kum watla ra, bara naku wis: 'Smasmalkra bila wisa: Awarki ba pât baila sa, bamna wamtlara disaipelki nani aikuki insal luan yua lilia ba daukaisna.' 19Disaipel nani Jisas win ba baku daukan, bara insal luan tutnika pata ba ridi daukan. 20Tihmia iwan bara, Jisas ai disaipelka nani aikuki tebil ra iwi kata; 21witin nani kau plun pî kan bara Jisas witin nani ra win: --Kasak pali mai wisna, man nani tilam wina kum bui waihli mihta ra ai mangkbia. 22Bara witin nani sari pali taki, kumi kumira witinra makabi walan: --Dawan, yang sna ki? 23Bara Jisas pana win: --Ya yang wal sin plitka ra pi ba, baha sika waihli mihta ra ai mangkbia ba. 24Upla Luhpia Waitna ba, Ulbankara nani ra dia ulban ba yabalka bak waia sa, sakuna waihla mihta ra mangki ba uplika ba mapara lika saura pali kabia! Kau aitani kaia kan baha uplika ba aisubi takras kan kaka. 25Bara Judas, witinka ai waihla mihta ra mangki kan ba aisi, win: --Smasmalkra, baha ba yang sna ki? Jisas bila: --Au, man sika. 26Pi kan bara, Jisas ai mihta ra brit ba brih, tingki wih, kriki muni, ai disaipelka nani ra yabi, win: --Pi bangs; naha sika yang wîni tara ba. 27Baha ningkara, ai mihta ra kap ba brih, tingki wih, witin nani ra laki yabi, win: --Man nani sut naha na wina dî bangs, 28kan naha sika yang tailia, naha mita sika lâ daukan ba karnika yabi ba, bara upla ailal saurka swih tikaia dukyara laiwan sa. 29Sakuna mai wisna, naha wainka laya wina kli dimna apia, man nani aikuki Aisiki king aimaki tasbaia ra wain raya dimna yua ba kat. 30Witin nani lawana nani aiwanan ningkara, Alibit ilka ra wan. 31Bara Jisas witin nani ra win: --Man nani sut naha tihmia yang dukyara aihka lukma; kan ulbankara wisa: 'Sepad ba ikamna, bara syîpka nani ba aihka, aihka yakaban kabia.' 32Sakuna yang pruan wina kli buamna bara, man nani kainamra Galilira wamna. 33Bara Pita Jisas ra win: --Upla man dukyamra aihka lukbia kra, sakuna yang lika apia. 34Bara Jisas witinra win: --Kasak pali mai wisna, naha sin tihmika kau kalila aiwanras bara, man aima yuhmpa ai kaikras wima. 35Pita bila: --Man wal pruaia kamna kra, sakuna mai kaikras lika aisamna apia. Bara disaipel nani sut sin baku aisin. 36Bara Jisas ai disaipelka nani aikuki plis kumira balan, nina Getsemani, bara witin nani ra win: --Nahara iwi bangs, yang naura puri sunaia auna bamna. 37Bara Pita bara Sebedi luhpia wal ba kat brihwan, bara mahka sari tara daukan. 38Bara witin nani ra win: --Solki ra sari pali ai daukisa, pruaia prais. Man nani nahara takas, bara yang wal aihwaki bas. 39Bara Jisas kan mapara kau wiria wih, ai mawan ra tasba kat kauhwi, Gâd ra ai pura suni, win: "Aisiki, sip kaka, yarka yang naha pâtka wauhwamna ra; sakuna yang want sna ba baku lika apia, man kupiam laka kat lika." 40Bara ai disaipelka nani bara kan ba pliskara taui balan bara, yapi kan sakan; bara Pita ra win: --Man nani yang wal awar kum pan sip aihwakras kapram ki? 41Aihwaki puram suni bas, traika kaikanra kauhma ra sia. Kasak pali, spiritkam ba wilin sa, sakuna wînam ba lika swapni sa. 42Kli aima wala wan, bara naku ai pura sunan: "Aisiki, naha pâtka wauhwaia sna na wina sip swaki ai sakras sma kaka, man kupiam laka kat takbia." 43Tisku kan kli taui balan bara, disaipel nani ba kli yapi kan sakan, kan ai nakra nani ba ban prak prawi kan yapan pali dauki kan ba mita. 44Baha nani ba swisi, naha kira aima yuhmpa ai pura sunaia wan, bara sin bila nani aisin. 45Bara disaipel nani bara kan ba kat bal, win: --Nana ra lika, yapi bangs bara wingka puhbaia bris. Upla luhpia waitna, upla saurakira nani mihta ra ai mangkaia awarka ba aimakan sa. 46Bus, kaisa mahka; waihli mihta ra ai mangki uplika ba pât wan lamara aula. 47Kau Jisas aisi kan bara, Judas balan, witinka disaipel 12 ba wina kumi kan ba, bara witin wal upla ailal sord nani bara dus nani brih aula kan. Witin nani ba prîst tara nani bara Ju wihta almuk nani mita blikan kan. 48Judas, witinka bui waihla mihta ra mangki kan ba, baha nani ra sain kum yabi, win kan: "Ani uplika ra yang kyawalamna ba, baha sika; man nani alks." 49Bara witin Jisas lamara bal, win: --Naksa, Smasmalkra! Bara witinra kiawalan. 50Jisas pana witinra win: --Uplika, dia daukaia mata aulma ba dauks. Bara baha nani Jisas lamara bal, alki priskan. 51Baha kat, Jisas uplika nani wina kum ai sordka saki, prîst tara albika kum ra kyama klaki taih dakban. 52Bara Jisas witinra win: --Sordkam ba kli watlika ra dingks. Kan ani uplika nani sordka ni aiklabi ba, sin sordka wal prubia. 53Kaikras sma ki yang sip sna Aisiki ra makabaia, bara witin sip sa naha pali pyua insal dakni 12 pura blikaia? 54Sakuna baku kaka, ulbankara baku takaia wi ba nahki aimakbia ki? 55Bara Jisas uplika nani ra win: --Yang na aîmplikra kapri kan baku, man nani sord bara dus nani brih bal takram ki? Yu bani man nani tilamra tempel ra iwi smalki kapri, bara ai alki ai priskras katma. 56Sakuna naha na naku takisa, dahra aisasara nani Ulbankara win ba aimakaia dukyara. Bara disaipel nani sut Jisas ba yakan swisi, plapan. 57Jisas ra alkan nani ba mita Keyapas ra brih wan; witinka ba sika kau prîst wihta tara kan. Baha ra lâ smasmalkra nani bara wihta almuk nani sut asla takan kan. 58Sakuna Pita lika lai wina nina bliki, ban wihta tara watla lata kat wan, bara baha ra dimi tempel main kakaira nani aikuki iwi kan, diara ba nahki takbia sapa kaikaia. 59Prîst tara nani bara lâ wihta nani ba witnis pliki kan, kunin kabia sin ban, Jisas ba prura pâtka ra dingkaia dukyara. 60Sakuna sip sakan kan, upla ailal bal witin mapara kunin aisin sakuna; bara las kat witnis kuninkira wal bal, 61naku win: --Naha waitnika naku aisin: 'Yang sip sna Gâd tempelka ba sauhki tikaia, bara yu yuhmpa ra kli bapaia.' 62Bara prîst nani wihtka ba tit bui, Jisas ra win: --Pana diara kumi sin aisaras sma ki? Diara mampara aisi bangwi na dia atia ki? 63Sakuna Jisas sap kan. Bara prîst nani wihtka ba mita win: --Gâd rayakira ba nina ra, swir taki mamkabi walisna man ba kasak ba kat aisama. Wan wis man ba Misaia, Gâd Luhpia sma sapa. 64Jisas pana witinra win: --Man baku aisaram. Bara yang sin man nani ra mai wisna, Upla Luhpia Waitna ba Gâd, Karnika sut bri ba mihta aihkikara iwi kasbrika purara wina aula kaikma. 65Bara prîst nani wihtka ba ai kwalka nani bisbi kalki, win: --Naha waitnika Gâd mapara saura aisin! Dia dukyara yawan witnis nani kau aisaia kabia ki? Man nani pali ai bila saura nani ba walram; 66bamna man nani nahki luki sma ki? Witin nani pana win: -- Witin ba pâtki ra sa, bara witin pruaia sa! 67Ai mawan ra yabalaia tuhbi, prukan. Wala nani mita mawan ra pruki, 68naku win: --Man Misaia sma ba, luki saks ya mita mai prukan sapa! 69Bara ban kan, Pita kata utla latara iwi kan, bara alba mairin kum ai lamara bal, naku win: --Man sin Jisas Galili wina ba wal tauki kapram. 70Pita bui apia pali win upla sut mawan ra, nan aisi: --Dia aisisma sapa yang tanka sin briras. 71Pita pât dur lamara auya kan bara, alba mairin wala kum mita kaiki, baha ra kan bara win: --Naha waitnika sin Jisas Nasaret wina ba wal tauki kan. 72Bara Pita kli swir taki pali apia win, naku aisi: --Baha waitnika yang kakaira apia! 73Kau naika mapara, baha ra kan ba Pita lamara aidrubi bal, win: --Kasak pali, man sin baha nani tila wina kum sma, bilam aisisma bara latan sa bamna. 74Baha wina mahka witin swir taki, win: --Yang baha waitnika ba kaikras! Bamna baha sin pali pyua kalila kum aiwanan. 75Bara mika Jisas win ba ai kupia tang krauan: 'Kau kalila aiwanras kaka, aima yuhmpa yang ra ai kaikras wima.' Bara Pita baha wina taki, sari pali inan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\