San Mateo 27

1Titan baiwan ra, prîst wihta nani sut, Ju wihta almuk nani kira, ai laka daukan Jisas ra ikaia. 2Bamna witin nani Jisas ba prîstki Pailet ra brih wan witin Rom wihta tara ba. 3Bara Judas, witinka mita waihla mihta ra mangkan kan ba, waihla nani Jisas pâtra dingkan kan kaiki, ai kupia ra sari lukan, bara lalah pihni ma 30 ba prîst wihta nani ra bara wihta almuk nani ra kli brisi yaban, 4nan win: --Yang saura daukri, waitna pâtkas kum prura pâtka ra mangkri bamna. Sakuna witin nani bila: --Bara baha ba yang nani maipara dia saki? Ba lika man kaikma si! 5Bara Judas lalahka ba tempel ra lulki si, mahka taki wih, ai langki pruan. 6Prîst wihta nani lalahka ba wahbi, naku win: --Lâ apia sa naha lalahka prisant mangkaika watla ra mangkaia, tala mana sa bamna. 7Bara aikuki lâ daukan baha lalahka ni tasba kum atkaia, nina ba Sumi Dadaukra tasbaia, baha ra upla trengsar nani bikaia dukyara. 8Baha mita, baha tasbaia naiwa yua kat, tala tasbaia makisa. 9Bara baku, dahra aisasara Jirimaia aisin kan ba aimakan: "Lalah pihni ma 30 ba bri bangwan, baha ni Israel uplika nani mita ai praiska mangkan kan ba, 10bara baha ni sumi dadaukra tasbaia ba atkan, Dawan mita adar aikan ba baku." 11Jisas ba wihta tara mawan ra brihwan kata, bara baha mita witin ra makabi walan: --Man ba Ju nani kingka sma ki? Jisas bila: --Baku sa, man aisaram ba kat. 12Bara prîst wihta nani bara wihta almuk nani mita ai dahra saki kan bara, Jisas pana diara kumi sin aisaras kan. 13Baha mita Pailat ba makabi walan: --Diara mampara aisan ba walras sma ki? 14Sakuna Jisas pana witinra diara wiras; bara wihta tara ba ta iwan, bamna dia lukaia sapa sin kaikras kan. 15Lilia tara yuara, wihta tara ba ai laka kum brikan, baha ba lika: silak uplika kum upla nani ra pri saki yaia, ani witin nani want wibia ba. 16Baha pyua ra, silak uplika tara pali kum kan, nina ba Jisas Barabas; 17bara witin nani asla prawan kan bara, Pailet baha nani ra makabi walan: --Man nani ya ba want sma pri saki maikamna: Jisas Barabas apia kaka Jisas, witinka nina Kraist maki ba? 18Kan Pailet kaikan Jisas ra tuman brih bangwi kan ba mita sika ai mihta ra mangkan ba. 19Pailet lâ daukaika pliskara iwi kan bara, ai maîa ai bila bliki, nan win: "Baha waitnika kasakkira ba tilara dimpara, witin pâtka mita na tihmia yang yaprisauhkan saura pali kum kaikri baman." 20Sakuna prîst wihta nani bara wihta almuk nani kira, upla nani kupia ba alki, Barabas ba pri sakbia wisi makabaia win, sakuna Jisas ba lika ikbia. 21Pailet witin nani ra kli aisi, makabi walan: --Wal na wina ani ba want sma pri saki maikamna? Bara witin nani bila: --Barabas ba! 22Pailet witin nani ra makabi walan: --Bara Jisas, nina Kraist maki ba wal dia daukamna ki? Sut bila: --Dus prihni ra sas! 23Bara Pailet bila: --Bamna, witin na dia saurka daukan saki? Sakuna witin nani kli ai pura winan: --Dus prihni ra sas! 24Pailet witin sip diara daukras kan kaikan, bara bin lika kau tara taki kan bara, adar yan li brisal yabia, bara upla sut mawan ra ai mihta nani sikbi, win: --Naha waitnika pruaia pâtka na man nani dauki sma; yang baha tilara apu. 25Bara upla sut mita pana win: --Yang nani, bara luhpi nani sin witin pruanka ba dukyara pâtki ra taki bangwisna! 26Bara Pailet mita Barabas ba pri sakan; ningkara, Jisas ba yan wipan, bara baha nani mihta ra mangkan dus prihni ra sabaia. 27Ba wina Pailet suldawaka nani mita Jisas ba wihta tara watla latara brihwan, bara suldawa daknika aiska ba ai tnaya kir asla takan. 28Bamna ai kwalka ba daiki, kwala pauni kum dingkan, 29bara kyaya kraunka kum pitbi ai lal ra mangkan, ai mihta aihkikara sin yauhrus dusa kum. Bara ai mawan ra ai lula krikan, ai lawaska kiki, witinra wi kan: --Raya kabia, Ju nani Kingka ba! 30Yabalaia sin tuhbi kan, bara yauhrus dusa ba brih lal ra pruki kan. 31Baku ai lawaska kiki si, kwalka pauni ba daiki, bara ai kwalka ba kli dingkan. Bara witin nani brih wan dus prihni ra sabaia. 32Witin nani taki auya kan bara, Sairini wina waitnika kum wal prawan, nina ba Saiman; bara witinra taibi munan Jisas dusa prihni ba twilkaia. 33Baku witin nani tasba kum ra balan, nina Golgata, baha tanka ba lika: "Wan lalkahmka tasbaia". 34Baha ra witin nani mita Jisas ra wain sîka maka tahpla wal yan diaia; sakuna Jisas ai bilara wiria dî muni, kau din daukras kan. 35Pât dus prihni ra saban ningkara, suldawa nani ba dais pulan Jisas kwalka ba yui dauki briaia dukyara. 36Ba ningkara, baha ra iwan aihwakaia dukiara. 37Ai pâtka tanka ba dukyara, lal purara bila nani ulbi mangkan. Ulbanka ba naku kata: "Naha sika Jisas, Ju nani Kingka ba." 38Aîmplikra wal sin witin wal dus ra saban kan, kum ba ai aihkikara, wala ba ai smihkara. 39Bahak lui kan nani ba mita swira dauki, ailal wauhwi kan, 40naku aisan kan: --Man, tempel ba slingbi yu yuhmpa ra kli paskisma ba, man wînam kat swaki taks! Gâd luhpia sma kaka, dus prihni ba wina bal iws! 41Baku sin prîst wihta nani, lâ smasmalkra nani, Parisi nani, wihta almuk nani kira ai lawaska kiki kan, bara pana, pana nan aisi kan: 42Witin upla wala nani ra swaki sakan, sakuna ai wîna lika sip swaki sakras. Witin ba Israel Kingka sa kaka, dus prihni ba wina bal iwbia, bara yawan sut witinra kasak lukbia! 43Witin Gâd ra kasak lukan: bamna Gâd mita witinra swaki sakbia nana ra, witin baku want sa kaka; kan witin wan win, witin ba Gâd Luhpia sa. 44Aîmplikra nani witin wal dus ra saban kan ba mita sin ai swira dauki kan. 45Bara tasba aiska ba tihmu tara takan, yu wan lal kat wina tutni 3 aklak kat. 46Bara baha sin awarka lamara, Jisas aitabaiki winan: "Eli, Eli, lama sabaktani?" (Baha tanka lika: "Yang Gâdki, yang Gâdki, diakan lulki ai swiram ki?") 47Tila nani baha ra kan nani ba baha wali, nan aisan: --Waitnika na dahra aisasara Ilaidya ra winisa. 48Sin pyua ra, baha nani wina kum plapi wih kut kum brih balan, bara wain saura wal buski, dus kum ra mangki, ai lamara brihwan dibia wisi. 49Sakuna wala nani ba bila: --Swis; kaikpi Ilaidya ba bal swaki sakbia sapa. 50Jisas kli ai bila baikra tara wini si, pruan. 51Baha sin pyua ra, tempel kwalka paman kan ba lilak kalwan, pura wina munhta kat. Bara tasba ba nikban, walpa nani ba tar baiwan, 52raiti nani ba kwawan, bara Gâd ra kasak luki uplika ailal pruan kan ba kli bukan kan. 53Jisas kli pruan wina buan bara, naha nani raiti wina taki, Jerusalem taunka ra diman, bara upla ailal witin nani ba kaikan. 54Bara suldawa kaptenka bara wala nani Jisas ra aihwaki kan ba kira, tasba nikban bara diara wala nani takan ba kaiki, sibrin tara daukan, bara nan win: --Kasak pali naha waitnika na Gâd Luhpia kan! 55Mairin ailal baha ra kan, bara baha nani lai wina kaikan kan; naha nani na Galili wina Jisas nina blikan kan, bara witinra help sin muni kan. 56Baha nani tilara kan Meri Magdalin, Meri witinka Jems bara Josep yaptika ba, bara Sebedi luhpia nani yaptika ba sin. 57Pât tihmia iwuya kan bara, waitna lalahkira kum balan, nina ba Josep; witinka ba Arimatia taunka wina kan, bara witin sin Jisas disaipelka takan kan. 58Bara witin Pailet ra wih, Jisas wîna tara ba makaban. Bamna Pailet adar yan witinra yabia. 59Josep Jisas wîna tara ba brih, kwalyapa klin kum ra blaki, 60witin raiti raya kum brikan bara brisi tnikan; baha raitika ba lika walpa kan sukutban. Raitika dimaiara walpa tara kum ni praki si, witin mahka wan. 61Bara Meri Magdalin bara Meri wala ba kira baha raitika mawan ba kat iwi kan. 62Yu wala, wiaia kaka, wingka puhbaia yua dukyara ridi daukaia ba ningkara, prîst wihta nani bara Parisi nani kira Pailet ra wan, 63bara witinra naku win: --Wihtki, yang nani kupi krauisna baha kuninkirka ba kau raya kan pyua witin aisin, yu yuhmpa ningkara pruan wina kli bubia. 64Baha mita adar yas raitika ba pain aihwaki bri kabia yu yuhmpa ba kat, bara baku mika ai disaipelka nani ba sip bal witin wîna tara ba impliki, upla nani ra ban kra nan wibia ra: "Witin pruan wina kli buan sa." Baku takbia kaka lika, taura kuninka aisin ba naha kuninka wal, naha las na kau saura kabia. 65Pailet witin nani ra win: --Baha ra man nani suldawa nani brisma aihwakaia dukyara. Bamna man nani was, bara raiti ba kau pain sip kama ba kat dauks. 66Bara witin nani wan, bara raitika ba kasak pali dauki, walpa raiti durka praki swin bara sîl kum prakan, bara aihwakaia suldawaka nani ba swisi, witin nani mahka wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\