San Mateo 28

1Wingka puhbaia yua luan bara, wîk yua pas ba ingwi takan bara, Meri Magdalin bara Meri wala ba wal raiti ba kaikaia wan. 2Tisku baku kan, tasba nikbanka tara kum takan. Baha ba Dawan insalka kum kasbrika purara ba wina bal iwan, bara raitika ra wih, raiti pura prakan kan walpaia ba karbi saki, baha purara iwan. 3Witin ba ingni kan sin imyula baku, bara ai kwalka ba pihni ais klaswan baku kan. 4Suldawa nani witinra kaikan pyua, sirang iwi tatatwi pruan baku kauhwi bangwan. 5Bara insal ba mita mairka nani ra win: --Man nani sîbripara. Yang kaiki sna man nani ba Jisas dus prihni ra pruan ba plikisma. 6Nara apu sa, witin aisin ba baku pruan wina buan sa. Bamna bal kais witin tnikan pliska ba. 7Man nani aihni pali was, bara ai disaipelka nani ra maisapahks: 'Jisas ba pruan wina buan sa. Witin naha pali pyua Galili mata impakisa, bamna baha ra witinra kaikma.' Naha sika man nani ra aisaia bri kapri na. 8Bara mairka nani aihni pali raiti ba wina wan, sîbrinkira bara lilia pali sin; bara plapan man wih ai disaipelka nani ra sturka ba maisapahkan. 9Tisku baku kan, Jisas witin nani ra latan taki, lakula win. Bara witin nani Jisas lamara wih, ai mina nani ra kyaubi alki, ai lula kriki mayunan. 10Jisas mita mairka nani ra win: --Man nani sîbripara. Muihki nani ra wih maisapahks Galilira wabia, bara baha ra ai kaikbia. 11Mairin nani ba auya kan bara, suldawa kum, kum aihwaki kan ba tila wina, taun ra wih, prîst wihtka nani ra dia, dia takan ba sut maisapahkan. 12Naha wihtka nani, wihta almuk nani aikuki ai laka daukan; bara suldawaka nani ra lalah ailal yaban muni. 13Bara witin nani ra win: --Man nani naku aisas: "Yang nani tihmia yapi kapri, Jisas disaipelka nani bal ai wîna tara ba implikan." 14Bara wihta tara kyama ra naha dimbia kaka, yang nani aisi kupia alkamna, bamna man nani pât brima lika lukpara. 15Bara suldawaka nani lalahka ba brin, bara dia win ba kat wih daukan. Bara naiwa yua kat ban Ju nani baku tanka ba aisisa. 16Baku bamna, disaipel 11 ba Galilira wan, Jisas mita win ilka ba kat. 17Witin nani Jisas ra kaikan bara, ai lula kriki mayunan; sakuna kum, kum lika kau kasak lukras kan. 18Bara Jisas witin nani lamara bal, naku win: --Karnika sut yang ra aikan sa, kasbrika purara bara tasba ra. 19Bamna man nani nisan sut uplika nani ra was, bara yang disaipelki nani dauki bangs; tahbi dauki bangs, Aisa ba nina ra, Luhpia ba nina ra, bara Spirit Hulikira ba nina ra sin. 20Bara smalki bangs dia, dia man nani ra adar maikri ba bila wali kaia. Bamna kaiki bas yang na man nani aikuki yu bani kamna, tasba tnata kat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\