San Mateo 3

1Baha pyua ra, Jan Tatahbra Judia ra upla iwras tasbaia ra balan bara upla ra smalki, 2ai smalkanka ra aisi kan: "Man nani kupiam laks, kan Gâd king aimaki laka ba pât baila sa bamna!" 3Naha sin Jan tanka sika dahra aisasara Aiseya naku ulban kan ba: "Upla iwras tasbaia upla kum bila baikra wini ba naku walisa: 'Dawan yabalka ba ridi dauki bangws; yabalka kum wapni dauks.' " 4Jan praka ba kyamil tawa ni daukan kan, ai maisawila ba lika daîwan taya ni paskan kan, ai pata ba lika tristrisya nani bara unta wina nasma laya. 5Jerusalem taunka uplika nani, Judia tasbaia wina, bara Jordan awala lamara taun nani ba sut wina ai smalkanka walaia aidrubi balan kan; 6bara ai saurka nani dahra saki bangwi kan nani ba, Jan mita Jordan awalara tahbi dauki kan. 7Sakuna Jan kaikan Parisi nani, Sadyusi nani sin ailal tahbi daukbia wisi balan, bara witin bila: "Pyuta kyamka nani! Ya mita man nani ra maisampahkan pât tara wan lamara aula ba wina plapi swakwaia? 8Man nani daukankam ni mariks nahki saurkam nani wina kasak pali kupiam lakram ba, 9bamna pana, pana aimayuni naku aisapara: 'Yang nani na Ebraham kyamka'; kan yang man nani ra mai wisna: Gâd sip sa naha walpaia nani na wina Ebraham kyamka daukaia. 10Asa ba dus nani klaki batakaia pât ridi sa, bara ani dusa ma pain sakras ba, klaki pauta ra lalka ambia. 11Kasak pali mai wisna: yang lika li ni baman tahbi mai daukisna, saurkam nani wina kupiam laki Gâd ra balaia; sakuna yang nini ra wala kum aula ba lika Spirit Hulikira ni bara pauta ni sin tahbi mai daukbia. Witin ba yang purki ra kau karnika brisa; ban tara bamna, yang witin ai suska nani twilkaia sin ai tani apia sna. 12Witin ai mihta ra singbaia dukya pât ridi brisa, bamna plauar ma ba klin dauki, taya ba sait ra sakbia. Plauar ma ba ai pata watla ra auhbia, sakuna taya ba pauta kum ban kaiara daswras bara angkan kabia." 13Bamna Jisas Galili tasbaia wina aula kan, bara Jordan awalara Jan bara kan ba kat wan, tahbi daukan kabia wisi. 14Jan witinra tahbi daukan daukras kan, bara Jisas ra win: --Yang lika brinki sa man mita tahbi ai daukaia, bara man yang ra aulma ki? 15Sakuna Jisas bila: --Nana ra lika baku ban swis; kan dia Gâd wi ba kat yawan daukaia sa. Baku lika Jan aitani lukan. 16Jisas ra tahbi daukan bara, Jisas li wina mahka takan. Tisku kan, kasbrika purara ba kwawan, bara Jisas kaikan Gâd Spiritka ba butku baku ai purara aula kan. 17Bara kasbrika purara ba wina bila baikra kum walan, naku aisisata: "Naha sika Luhpi laitwankira; witin sika bak saki briri ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\