San Mateo 4

1Naha ningkara, Spirit ba mita Jisas ba upla iwras tasbaia ra brihwan, debil mita traika kaikbia. 2Witin baha ra kakna 40 bara tihmia sin 40 plun piras kan, bara plun dauki kan. 3Bara debil balan Jisas traika kaikaia, bamna naku win: --Man ba Gâd Luhpia kaka, naha walpaia nani ra adar yas brit takbia. 4Sakuna Jisas bila: --Ulbankara wisa: 'Upla ba brit mita man raya kabia apia, sakuna Gâd aisi bila ba wal sin.' 5Ningkara, debil Jerusalem taunka hulikira brihwan, bara tempel bahnara suni, 6naku win: --Kasak man ba Gâd Luhpia sma kaka, naha wina kauhws; kan Ulbankara wisa: 'Gâd ai insalka blikbia main mai kaikaia; ai mihta nani ni mai alki mai bukbia, minam ba walpa ra kra pruki latwan brimara sia.' 7Jisua bila witinra: --Ulbankara sin wisa: 'Man Dawan Gâdkam ra traika kaikma apia.' 8Kli debil mita il kum purara pali suni, naha tasbaia kuntrika nani sut marikan, ai prana nani sin. 9Bara witin bila: --Lulam kriki bara yang ra mayunma kaka, naha sut yang maikamna. 10Bara Jisas bila: --Setan, na wina taki was, kan Ulbankara wisa: 'Man Dawan Gâdkam ra lulam kriki puram suni mayunma, bara witin dukya baman sin daukma.' 11Bara debil ba Jisas ra mahka swin, bara insal nani bal ai dukya dauki kan. 12Jisas walan Jan ba silak ra mangkan, bara witin Galili tasbaia ra wan. 13Sakuna Nasaret ra takaskras, ban Kapernaum taunka ra wih iwan; baha lika lagun un ra kan, Sebyulon bara Naptilai tasbaia. 14Baha baku takan, dahra aisasara Aiseya ulban ba kat aimakaia: 15"Sebyulon bara Naptilai tasbaia, kabu lamara yabalka ra, Jordan lalma tanira: Galili, baha ra Ju apia nani iwi ba. 16Tihmu tara ra iwi uplika nani ba ingni tara kum kaikan; bara prura tihmuka tasbaia ra iwi nani ra ingni tara kum ingwan." 17Baha pyua wina Jisas mahka aisi smalkan, naku aisi: "Man nani saurkam nani wina kupiam laks, Gâd Kingka aimaki ba laka pât baila sa bamna." 18Jisas Galili lagunka unku wapi kan bara waitna wal kaikan baha nani ai muihni kan; kum nina ba Saiman, ai nina wala Pita, bara wala ba lika Andru. Witin nani inska aiâlkra kan, bara ai tan liura ba lulki kan. 19Bara Jisas bila: --Man nani nini bliks, bara yang mita upla aiâlkra nani mai daukamna. 20Baha sin pyua ra ai tanka nani swisi, Jisas wal wan. 21Kau wiria wapan bara, Jisas kau waitna wal kaikan, baha nani sin ai muihni atia: Jems bara Jan, Sebedi luhpia nani. Witin nani ai aisa wal duri kum ra ai tanka nani kalwan ba mami kan. Jisas winan, 22bara baha sin pyua ra ai dwarka bara ai aisika ba sin swisi, Jisas nina blikan. 23Jisas Galili tasbaia kir taukan, priaska watla nani ra smalki kan Gâd king aimaki sturka yamni ba; bara siknis sat, sat upla nani brikan ba sut sin raki kan. 24Siria tasbaia sutra Jisas sturka walan, bara siknis sat, sat bri nani, spirit saura bri nani, wîna tatatwi nani bara wakia laui pruan nani ba sin sut witinra brih balan. Jisas mita sut rakan. 25Bara upla ailal ai nina blikan Galili wina, Dikapulis wina Jerusalem wina, Judia taunka nani wina, bara Jordan awala lalma taunka nani wina sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\