San Mateo 5

1Jisas upla ailal ba kaiki, il kum purara uli bara iwan. Bara ai disaipelka nani ai lamara kir bal asla taki, 2bara witin mahka naku aisi smalkan: 3"Lilia pali sa wan solka dukya brin dauki nani ba, kan king laka kasbrika purara ba wina witin nani ai dukya bamna. 4"Lilia pali sa sari bri bangwi nani ba, kan Gâd mita maisanihkan kabia bamna. 5"Lilia pali sa kupia bauikira nani ba, Gâd witin nani tasba yabaia pramis munan ba bribia bamna. 6"Lilia pali sa baha nani plun dauki baku bara diran dauki baku Gâd lui daukaia wi ba, kan daukbia witin nani ai dauki ba sut daukan kabia. 7"Lilia pali sa upla walara umpira kaiki nani ba, Gâd sin witin nani ra umpira kaikbia bamna. 8"Lilia pali sa baha nani ai kupia taski apu bri nani ba, kan witin nani Gâd kaikbia bamna. 9"Lilia pali sa kupia kumi laka daukra nani ba, kan witin nani Gâd luhpia nani wibia bamna. 10"Lilia pali sa baha nani pât wauhwi ba Gâd mita dia daukaia win ba dauki ba, kan king laka kasbrika purara ba wina witin nani ai dukia bribia bamna. 11"Lilia pali bas man nani, man nani mamwanra upla mita saura mai wibia, rau sin mai sauhkbia bara yang taiwan saura mai munbia kunin lakara. 12Liliam pali bas, man nani ra amyapah sin bas, kan kasbrika purara mamna tara kum bara sa bamna, kan baku sin upla saura nani mita dahra aisasara nani ra rausauhkan baha nani kainamra bara kan nani bara. 13"Man nani sika naha tasbaia salka sma. Sakuna sâl ba ai damnika tikbia kaka, nahki kli damni takbia? Baha ba bahki takan sa, lulkaia upla mita ai mina ni taibia baman lika. 14"Man nani sika naha tasbaia ingnika sma. Taun kum il purara ba yukwaia sip apia sa. 15Baku sin, upla kumi sin lamp kum angki baks kum munhtara mangkras; sakuna lamp kahbaika purara kahbisa, upla nani utla bilara ba sutra ingni yabaia. 16Baku sin, man nani yarka ingnikam upla sut mawan ra ingwbia, bara diara yamni dauki bangwisma ba kaiki, witin nani mita kasbrika purara bara ba mayunbia. 17"Man nani lukpara yang na Moses lâka bara dahra aisasara nani smalkanka ba apu tikaia balri. Yang baku daukaia balras, sakuna ai tanka aiska kat daukaia. 18Kan kasak man nani ra mai wisna, kasbrika purara bara tasba na kau ban kabia pyua ra, mark lupia kumi, bila sainka lupia kumi sin lâ ba wina sakbia apia, dia, dia takaia ba takbia kat. 19Baha mita, ya, ya lâ bila kum kau sirpi ba kra bila walras kaka, bara upla walara sin baku daukbia wisi smalkbia kaka, Gâd king aimaki ba lakara witin ba kau mayara kulkan kabia. Sakuna ya mita la bila nani ba bila wali ai uplika ra sin baku daukbia wisi smalkbia kaka, Gâd king aimaki ba lakara witin ba tara kulkan kabia. 20Kan yang man nani ra mai wisna: kasakkam laka ba lâ smasmalkra nani bara Parisi nani daukanka ba wal kau purara apia kaka, Gâd Kingka Lakara ban kaiara dimma apia. 21"Man nani walram nahki damikam nani ra win ba: 'Upla ikpara, kan ya, ya upla ikbia kaka, ai laka daukan kabia.' 22Sakuna yang man nani ra mai wisna: Ya, ya ai muihni mapara ai kupia baikbia kaka, lâ pâtka dimbia. Ya ai muihni ra bila saura wibia ba, lâ wihta nani mita ai laka daukbia; bara ya ai muihni ra kunin laka daukbia ba, hel pauta pâtka briaia pât baila sa. 23"Bamna man prisantkam altar ra brihwama pyua, bara baha kat kupiam kraubia muihkam kum wal pât brisma, 24altar ba mawan kat prisantkam ba swisi, muihkam wal wih kupiam kumi taks. Baha kat lika sip sma kli altar ra bal prisantkam ba Dawan ra yabaia. 25"Upla kum mita lâ mai dingki lâ watla ra mai brih wabia kaka, yabal ra wal kupiam kumi taks, wihta mihta ra mai mangkbia apia dukyara. Kan baha daukras kaka, wihta ba mita pât suldawa nani mihta ra mai mangki silak ra mai mangbia. 26Kasak pali mai wisna, man baha wina takma apia mamna ba sut aibapma kat lika. 27"Man nani pât kainamra aisin ba walram si: 'Marit laka sauhkpara.' 28Sakuna nana ra yang mai wisna: Ya, ya mairin kum kaiki, brin pali daukbia kaka, pât witin wal ai kupia ra marit laka sauhkan sa. 29"Bamna, namkra aihkika ba bui saura ra mai batakisa kaka, daiki muni laihwra lulks; kan kau aitani sa wînam tara taka kum ban tiwbia, bara wînam aiska hel pauta ra mai lulkan kaia lika apia. 30Mihtam aihkika ba saura ra mai batakisa kaka, klaki laihwra lulks; kan kau aitani sa wînam tara taka kumi baman tiwbia, kuna wînam tara aiska hel pauta ra mai lulkan kaia lika apia. 31"Kan pyua ra sin naku wisata: 'Ya, ya ai maîa mairin wal dakwi taki ba, dakwi takuya wauhkataya kum yabaia sa.' 32Sakuna nana ra yang mai wisna: Waitna kum ai maîa swisa rug laka daukras kan sakuna, waitnika ba mairin ba marit laka sauhkisa; bara ya ya mairin swin ba bribia ba, witin sin marit laka sauhkisa. 33"Man nani sin pât walram damikam nani ra win ba: 'Swir taki Dawan mawan ra aisaram ba kat daukaia sma.' 34Sakuna nana ra yang mai wisna: Swir takpara pali. Kasbrika purara ba nina maki apia, kan baha ba Gâd king iwaika bri bamna; 35tasba nina maki sin apia, kan baha purara sika Gâd ai mina kahbi ba; Jerusalem nina maki sin apia, baha ba King tara taunka sa bamna. 36Lamla nina maki sin swir takpara, kan man mita tamwa mina kumi sin pihni, siksa pan sip daukras. 37Witin nani wisa 'au', aisin ba baku au kabia; witin nani wisa 'apia', aisin ba baku apia kabia, baha wina kau wala aisabia, baha saura. 38"Man nani pât walram kainamra aisin ba: 'Nakra pana nakra, bara napa pana napa.' 39Sakuna yang mai wisna: Upla saura mapara bupara; sakuna, ya mita mamwan tani kum ra prukbia kaka, tani wala ba sin laki yas. 40Bara ani uplika la mai dingki pramka dakbaia lukisa kaka, puram praka ba sin yas brih wabia. 41Ya mita taibi mai muni mail kumi brih wama mai wibia kaka mail wal ban brih was. 42Ya dia mai makabia ba yas; bara ya, ya diara len mai takka, ninam tawi wapara. 43"Man nani sin pât walram kainamra aisin ba: 'Uplikam ra latwan kaiks bara waihlam ra lika misbara kaiks.' 44Sakuna nana ra yang mai wisna: Waihlam nani ra latwan kaiki bas bara rau mai sauhki nani dukyara sin puram suns. 45Baku mika kasbrika purara ba luhpia nani kama. Kan witin bui yu lapta ba yan ingwisa, saura nani bara pain nani purara; li sin yan auhwisa, kasakkira nani ra bara watauikira nani dukyara sin. 46Man nani ra latwan mai kaiki nani ra baman latwan kaikisma kaka, baha mana dia prisantka brima ki? Lal mana sasakra nani sin baku daukisa. 47Bara muihkam nani ra baman lakula wisma kaka, dia pain daukisma? Kan Gâd ra kakaira apia nani ba sin baku daukisa. 48Man nani upla kasakkira bangwi bas, kasbrika purara ba kasakkira sa baku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\