San Mateo 6

1"Aman kais, kasakkam laka ba upla nani mawan ra man nani daukpara mai kaikbia dukyara baman. Baku daukma kaka, kasbrika purara ba mita prisant kumi sin maikbia apia. 2"Baha mita, upla umpira nani ra help yabisma bara, upla sutra wini wipara, kuninkira nani prias watla nani ra bara taun bilara aisi nani ba baku. Witin nani lika baku daukisa upla mita witin nani ba pain sa wibia wisi; sakuna yang kasak mai wisna, baha dauki ba wal pât ai prisantka brisa. 3Sakuna man upla umpira nani ra help kum yabisma kaka, yukuwan ra dauks, bara uplikam wal kau pain sma ba sin yarka upla kaikbia ra. 4Man yukuwi pali dauks, bamna, diara yukuwi daukisma ba kaiki ba, prisantkam maikbia. 5"Man nani puram sunma bara, kuninkira nani baku daukpara. Witin nani lihkisa prias watla nani ra bara taun bila unyukwika nani ra mita ai pura sunaia, upla nani mita kaikbia wisi. Kasak pali man nani ra mai wisna, witin nani baku dauki ba mana pât ai prisantka brisa. 6Sakuna man puram sunma bara, rûmkam bilara dimi, durkam praks, bara ra puram suns, witinka baha ra man wal sa. Baku, yukuwi dauki sma ba kaiki, prisantkam maikbia. 7"Puram suni sma bara, bila bahki nani kli, kli aisapara, Gâd kakaira apia nani dauki ba baku, witin nani luki sa baku aisi kabia bara Gâd witin nani ra kau wali kabia. 8Bara, witin nani dauki baku daukpara, kan ra kau makabras kapram, pât witin kaikisa dia man nani want sma ba. 9Baha mita, man nani naku puram suns: 'Yawan Aisa kasbrika purara sma ba, ninam ba hulikira kulkan kabia. 10Man king aimakaia ba yarka balbia. Man kupiam laka tasba ra daukan kabia, kasbrika purara dauki ba baku. 11Naiwa wan yua pâta ba wankma. 12Wan saurka ban swi tiks, yang nani maipara saura daukan kan ban swih tikisna ba baku. 13Traika kaikan tilara ban wan swipara, sakuna saura ba wina dakbi wan saks.' 14"Man nani saura mai munan uplika nani ra ban swih tikisma kaka, kasbrika purara ba sin man nani ra ban mai swih tikbia. 15Sakuna upla wala nani pâtka ban swih tikras sma kaka, sin man nani saurkam nani sip swih tikbia apia. 16"Man nani plun piras sma bara, kuninkira nani ai mawan sari bri ba baku daukpara; kan witin nani baku daukisa plun piras ba upla nani kaikbia dukyara. Kasak pali mai wisna, baha wal pât ai prisantka brisa. 17Sakuna man, plun piras sma bara, tamwa pain aubi bara mamwan sin siks, 18man plun piras sma ba upla mai kaikaia apia dukyara. baman, witinka baha ra man wal yakan ba mai kaikbia bara witin prisantkam maikbia. 19"Man nani naha tasba ra yuya nani suni bripara, kan yula nani mita sauhkisa, diara nani ba sut aisauisa, bara aîmplikra nani implikaia dimisa. 20Sakuna, man nani diara brisma ba kasbrika purara suni bas; baha ra lika yula nani mita sauhkras, diara nani ba sin aisauras, aîmplikra nani sin sip dimi implikras. 21Kan ani pliskara dukyam nani suni bri kama bara, kupiam sin baha ra kabia. 22"Namkra nani ba lika wînam tara mapara lamp kum baku sa; baku bamna, namkra nani ba pain kaka, wînam aiska ba sin ingnika bri kabia; 23sakuna namkra nani ba saura kaka, wînam aiska ba tihmu ra kabia. Bamna ingnikam ba tihmu takbia kaka, baha tihmuka ba nahki prais tihmu pali kabia! 24"Upla kumi sin dawan wal dukya sip daukras, kan kumira misbara kaikbia, bara walara latwan kaikbia; kumira kasak kulkbia, walara bahki kulkbia. Man nani sip apia sma Gâd bara lalah wal dukia daukaia. 25"Bamna yang man nani ra mai wisna: Uya trabil taki luki bangwpara raya kaia ba dukyara, diara piaia bara diaia sma ba, kwala dimaia sma ba. Rayakam ba plun purkara kau tara apia, bara wînam tara ba sin kwala wal kau tara sa apia? 26Daîwan tnawira nani purara pâli bara kais; witin nani plun ma mangkras bara dakras, pata ma ba sin plun auhbaika watla ra sunras; sakuna man nani kasbrika purara ba mita plun dakakisa. Man nani ba daîwan tnawira nani ba wal kau tara apia? 27Bamna ani uplika man nani tilam wina sip sa trabil taki luki ba mita kau awar kum raya kaia? 28"Bara man nani kwala dukyara dia muni uya lukisma ki? Tangni nani twiura pawi bara kais, witin nani wark takras bara sin kwala sipi dimras. 29Sakuna man nani ra mai wisna: King Salaman pali sin ai prana wal, naha tangni nani baku kwala painkira apu kan. 30Bamna inma naiwa twiura ba, bara yauhka pauta ra angki ba, Gâd baku skahkisa kaka, man nani ra kau kwala pain mai dingkbia apia, kasak lukras uplika nani sma ba? 31Baha mita, man nani uya trabil taki luki, naku aisapara: 'Yawan dia pibia? Yawan dia dibia? Yawan ani wina kwala dimbia?' 32Gâd kakaira apia nani ba baha diara nani ba dukiara trabil taki luki sa, sakuna man nani kum kasbrika purara brisma, bara witin kaikisa man nani naha dukya nani sut apu sma ba. 33Bahamna man nani, lukankam aiska ba Gâd King aimaki ba lakara dia daukaia mai aisi bara luks, bara baha diara nani ba sin sut brima. 34Bamna, yauhka yua ba dukyara trabil taki lukpara, kan yauhka ba pyua bara kabia trabil taki lukaia. Yua bani ba ai trabilka nani brisa bamna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\