San Mateo 7

1"Uplikam laka aisi daukpara, baku mika Gâd mita man nani lamka aisi daukbia apia. 2Man nani upla wala nani laka aisi daukisma ba baku, witin lamka aisi daukbia, bara uplikam ra dia kulkaika ni kulkisma ba, baha sin kulkaika ba ni Gâd mita mai kulkan kabia. 3Muihkam nakra ra taski lupia ba kaikaia sip sma ba, dia kan man namkra ra dus playa kum bara ba sip kaikras sma? 4Bara man namkra pali ra dus playa kum brisma ba, nahki man muihkam ra wiaia sip kama: 'Aik namkra wina taski lupia ba sakamna.' 5Man kuninkira! Man namkra ra yuya tara ba pas saks, bara baku lika sip kama pain kaiki, muihkam nakra ra taski yuya ba sakaia. 6"Diara huli nani ba man nani yul nani ra yapara, kan witin nani kli taui bal man nani ra mai sami pis, pis ra mai daukbia. Baku sin kwirku nani mawan ra walpaya manakira nani ba lulkpara, kan baha witin nani ai mina ni taibia. 7"Man nani makas, bara Gâd mita maikbia; pliks, bara sakma; dur ra kingks, bara man nani ra kwakan kabia. 8Kan ya, ya makabi ba brisa; ya pliki ba sakisa; bara ya dur ra kingbi ba witin ra kwakan sa. 9"Man nani tilamra upla kum sip sa ki ai luhpia kum mita brit makabia kaka, walpa kum yabaia? 10Apia kaka inska makabia kaka, pyuta kum ni yabaia? 11Kan man nani ba saurakira sma sakuna luhpiam nani ra diara yamni nani yabaia ba kaikisma, kau pali kasbrika purara ba diara yamni nani yabia, ya, ya witinra makabia bara! 12"Baku bamna, upla wala nani man nani ra dia mai daukaia brin mai dauki ba baku man nani sin dauks; kan baha daukaia sika lâ ra wan aisi ba dahra aisasara nani ulbankara sin. 13"Man nani dur bila sirpi bak dims. Hel pauta ra auya durka ba bila tara sa bara yabalka ba sin tara pali sa, bamna upla ailal bahak impakisa; 14sakuna raya kaiara auya durka ba yabalka ba bila sirpi karna pali sa bahara waia, bara upla tila nani baman baha saki sa. 15"Aman kais, witinka nani Gâd dahra aisasara wisi kuninkira nani ba. Witin nani syîp baku man nani ra aula, sakuna ai kupia bila lika yul wail nani baku sa. 16Ai daukanka nani ba mita man nani bui tanka ba kaikma; kan kyaya dusa wina upla wain ma wahbras, rahra kyaya wina sin kwah ma wahbras sa. 17Baku bamna, dus yamni bani ma yamni sakisa, bara dus saura bani ma saura baman sakisa. 18Dus yamni ba sip ma saura sakras, dus saura ba sin sip ma pain sakras. 19Ani dus ma pain sakras ba, klaki dakbi pauta ra angkisa. 20Baku bara, man nani ai daukanka nani bak witin nani tanka kaikma. 21"Baha nani yang ra 'Dawan, Dawan', ai wi nani ba baman lika Kasbrika purara Kingka tasbaia ra dimbia apia, sakuna ya, ya Aisiki kasbrika purara ba kupia laka dauki ba, baha nani lika. 22Baha yua balbia bara, upla ailal ai wibia: 'Dawan, Dawan, yang nani man ninam maki sturi yamni aisi bangwri, ninam maki spirit saura nani kangbi sakri, bara ninam maki sin sain tara ailal dauki bangwri.' 23Sakuna yang mita pana witin nani ra wimna: 'Yang man nani ra mai kaikras pali katna; diara saura baman dadaukra nani! Maiwan wina taki was!' 24"Bamna ya, ya yang bili nani wali yang dia wisna ba kat dauki kaka, upla sinskira kum ai watla walpa purara makan ba baku sa. 25Li ba auhwan, awala nani ra lisamra dingkan bara pasa nani ba watla ra karna prukan; sakuna sip batakras kan, ai playa ba walpa purara bapan kan bamna. 26Sakuna ya yang bili wali baman, dia wisna ba kat daukras ba lika, upla sinskas kum ai watla auhya purara makan ba baku sa. 27Li ba auhwan, awala nani ra lisamra dingkan, pasa nani sin watla ra prukan; bara aiska pali kauhwi aisauan!" 28Jisua aisi prakan bara, ai smalkanka dukyara upla nani ta iwi kan; 29kan witin karnika tara ni smalki kan, lâ smasmalkra nani baku lika apia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\