San Mateo 8

1Jisas il pura wina bal iwan bara, upla ailal ai nina blikan. 2Bara lepar sikniska bri waitnika kum Jisas lamara bal, mawan ra ai lula kriki, nan win: --Dawan, wilin sma kaka, ai rakaia sip sma. 3Bamna Jisas ai mihta ni kangbi, win: --Yang wilin sna, bamna mai rakisna. Naha aisin wal baku, waitnika ba ai lepar sikniska wina rawan. 4Bara Jisas mita witinra win: --Kais, upla kumira sin wipara, sakuna wih prîst ra wînam mariks, bara Moses win ba baku prisantkam yas; baku mika upla nani kaikbia pât rawram ba. 5Jisas Kapernaum taunka ra diman bara, Rom suldawa kaptenka kum ai lamara bal, makabi kan, 6naku win: --Dawan, albiki waitna kum waitla ra krikrira prawisa, wakia lawan sikniska brisa, bara latwan pali wauhwisa. 7Jisas bila: --Yang rakaia wamna. 8Kapten ba bila: --Dawan, yang aitani apia sna man yang waitla ra wih dimaia; adar baman yas, bara albiki ba rawbia. 9Kan yang pali sin wihtki nani purira sa, bara baku sin suldawa nani mihti ra brisna. Witin nani kum ra wabia wimna kaka, witin auya; walara balbia wimna kaka, witin aula; bamna albiki ra diara kum daukaia wisna, witin daukisa. 10Jisas naha walan bara, ta iwan, bara ai nina bliki nani ra win: --Kasak pali man nani ra mai wisna, Israel uplika nani tilara naha waitnika kasak lukanka uya bri na sat kau yang sakras. 11Man nani ra sin mai wisni: Upla ailal lalma wina bara muna wina sin balbia, bara Gâd king aimaki ba lakara plun piaia iwi bangwbia, Ebraham, Aisak bara Jekob wal aikuki; 12sakuna Gâd king aimaki ba lakara kaia nani ba lata tihmuka ra lulkan kabia; bara baha ra sika ini bangwbia, ai napa nani sin arkbi kabia. 13Bara Jisas mita kapten bara win: --Wamtlara was, bara dia lukram ba kat daukan kabia. Bamna alba ba baha sin pyua ra rawan kan. 14Jisas Pita watla ra wan, bara Pita maîa yaptika ba kaikan krikrira prawi kan, rih karna pali dauki kan. 15Jisas, mairin ba mihta ra kangban bara, rihka ba swin; bara witin mahka, witin nani dukya daukan. 16Tihmia iwan kan, Jisas ra spirit saura bri uplika nani ailal brih balan; bara ai bila kumi ni baman spirit saura nani ba kangbi sakan, sikniskira nani sut sin rakan. 17Naha ba baku takan, dahra aisasara Aiseya aisin ba baku aimakaia: "Witin wan swapnika nani brin, bara wan sikniska nani sin twilkan." 18Upla ailal ai tnayara kir kutbi bri kan kaiki, Jisas adar yan lagun baila walara luaia. 19Bara lâ smasmalkra kum Jisas lamara bal, naku win: --Smasmalkra, anira wama ba, ninam blikaia brinki sa. 20Jisas bila pana win: --Sikiski nani ba ai dimaika nani brisa, daîwan tnawira nani ba sin ai watla nani brisa; sakuna Upla Luhpika ba lika ai lal kahbaika sin apu sa. 21Wala kum, ai disaipelka kan ba, naku win: --Dawan, ai swis pas aisiki wih bikaia. 22Bara Jisas bila: --Nini bliks; swis pruan nani ba ai pruanka nani ba bikbia. 23Bara Jisas duri ra aimakan, ai disaipelka nani sin ai yula kahban. 24Bamna pasa tara kum krauan, rip nani ba sin ban duri bilara aimaki kan. Sakuna Jisas lika yapi kan. 25Bara ai disaipelka nani wih tatukbi muni, nan win: --Dawan, swaki wan saks! Yawan pât rungwisa! 26Jisas bila: --Diakan man nani sîbri sma ki? Man nani kasak lukan laka uya briras sma! Bara witin buan, pasa ra kabu ra sin laui daukan; bamna baha nani sut lamni tara takan. 27Disaipel nani ba ta iwi, nan aisi bangwan: --Naha na dia sat waitnika ki, pasa nani bara kabu sut ai bila wali na? 28Jisas lagun baila walara wan Gadara tasbaia ra. Baha ra waitna wal raiti nani wina taki, ai lamara balan. Wal sut spirit saura nani brikan, bara ba kras bangwi kan bamna, upla kumi sin baha yabalkak impakras kan. 29Bara ai bila baikra tara wini bangwan: --Jisas, Gâd Luhpia, dia kan yang nani tilira dimisma ki? Kau pyua aimakras kan, yang nani ra rau ai sauhkaia balram ki? 30Baha lamara kwirku ailal pî tauki kan; 31bara spirit saura nani ba mita Jisas ra naku makaban: --Yang nani ra kangbi ai sakma kaka, aikrika baha kwirku nani ra wih dimi bangwamna. 32Jisas witin nani ra win: --Bamna was. Bara spirit saura nani ba waitnika nani wina taki, kwirku nani ra wih dimi bangwan. Baha ningkara, kwirku nani ba sut albangkia kum bak kauhwi lakun ra dimi wan, bara sut kwapi pruan. 33Kwirku nani main kaiki nani ba sirang iwi plapan, bara taun ra wih naha dukya na sut aisi bangwan, waitna nani spirit saura nani bri katara dia takan ba sin. 34Bamna taun uplika nani sut Jisas bara kan bara balan; bara baha diara ba kaikan ningkara, witinra win ai tasbaia ba wina mahka wabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\