San Mateo 9

1Bara Jisas baha ningkara duri kum ra aimaki, lagun baila walara lui, ai taunka palira wan. 2Bara wakia lawi waitnika kum krikrira tniki witinra brih balan. Jisas baha uplika nani kasak lukanka ba kaiki, siknis waitnika ra win: --Luhpi, karnikam bris; saurkam nani ba ban swih tikan sa bamna. 3Bara lâ smasmalkra kum, kum nani naku lukan: "Naha waitnika Gâd mapara saura aisisa." 4Sakuna nahki Jisas pât kaikan, baha nani lukanka ba, bara makabi walan: -- Diakan man nani ban lukanka saura bri bangwisma ki? 5Bamna, nahki aisaia ba kau isi sa: 'Saurkam nani ba swih tikan sa', apia kaka wiaia: 'Bus, bara mahka waps'? 6Bamna, yang man nani ra mamrikamna Upla Luhpika waitna naha tasba ra upla saurka nani swih tikaia karnika brisa. Baku bara wakia lawan waitnika ra win: --Bus, krikrikam bris, bara wamtlara mahka was. 7Wakia lawan waitnika ba mahka, ai watla ra wan. 8Upla nani naha kaikan bara, sirang iwi bangwan, bara Gâd ra mayunan upla nani ba baku karnika yaban ba dukyara. 9Jisas baha wina mahka wan, bara waitna kum wal prawan, ai nina Matyu. Witin ba lal mana wawahbra kan, Rom ra yaia baha ra iwi kata. Jisas mita win: --Nini bliks. Bara Matyu mahka mita, ai nina blikan. 10Bara baku takan, Jisas ai disaipelka nani aikuki utla kum ra tebil ra plun pî kan, bara Rom ra yaia lal mana wawahbra nani ba, kulkanka saura bri uplika nani ba sin ailal bahara balan. Bara witin nani sin Jisas lamara asla bahara iwan. 11Sakuna Parisi nani baha kaiki disaipel nani ra makabi walan: --Nahki kan smasmalkrikam ba, lal mana wawahbra nani bara saura dadaukra nani aikuki sin plun pisa? 12Jisas baha wali, witin nani ra win: --Upla nani ai wîna pain ba daktar want apia sa, siknis uplika nani lika. 13Man nani was, bara Ulbankara naha tanka na lan taks: 'Yang want sna man nani uplikam ra umpira kaikma, daîwan nani sakripais daukanka ba lika apia.' Kan yang upla kasakkira nani ba paiwaia balras, sakuna saura dadaukra nani lika. 14Jan Tatahbra disaipelka nani ba Jisas lamara balan, bara makabi walan: --Nahki kan yang nani bara Parisi nani kira plun piras bangwisna, sakuna man disaipelkam nani lika baku daukras? 15Jisas bila: --Marit patara paiwan uplika nani ba sip saki sari briaia, marit takan waitnika ba kau witin nani aikuki bara? Sakuna pyua kum balbia, bara marit takan waitnika ba witin nani wina dakbi sakan kabia; bara mika witin nani plun pibia apia. 16"Upla kumi sin kwala almuk kum ra kwala raya ra sip mangkras, kan raya ba mita kwala almuk ba aubi kalkisa, bara kalwanka ba kau tara takisa. 17Baku sin, wain raya ba daîwan taya batilka almuk nani ra laikras sa; kan baku daukbia kaka, daîwan taya nani ba kalwisa, bara wain ba bara daîwan taya nani ba sin sut tiwbia. Baha mita, wain raya ba daîwan taya batilka raya nani ra mangkaia sa; baku lika wal sut pain bri kabia. 18Jisas witin nani ra kan naha dukya nani aisi kan bara, Ju wihtka kum bal ai mawan kat ai lula kriki win: --Luhpi mairin bisiura pali pruan; sakuna man bal, ai purara mihtam kahma kaka, kli raya takbia. 19Jisas mahka bui, ai disaipelka nani kira, witin wal wan. 20Bara kais, mairin sikniskira kum balan. Pât witin mani 12 tala plapan sikniska brikan, bara Jisas ninak bal, ai praka ta kangban; 21kan witin naku luki kan: "Ai praka ta pan kangbamna kaka, rawamna." 22Sakuna Jisas ai nina ra taui, mairka ra kaikan, nan win: --Luhpi mairin, man karnikam bris; kasak lukram bamna, man rawram sa. Bara baha pali pyua ra witin rawan. 23Ju nani wihtka watla ra Jisas wan bara, kaikan myusik uplika nani ba pât ridi kan bikaia ridi kan, bara upla nani sin bin dauki kan. 24Bara baha nani ra Jisas mita win: --Man nani naha wina taki was; kan tuktika mairin na pruras, sakuna yapisa. Bara sut ai lawaska kiki kan. 25Upla nani ba latara yan takan bara, Jisas dimi, tuktika mairin mihta ra alkan, bara witin tit buan. 26Naha sturka na baha tasbaia aiskara aisaram. 27Jisas baha wina takan bara, blain wal ai nina bliki, ai bila baikra naku winan: --Debit luhpia, yang nani ra umpira ai kaiks! 28Jisas utla ra diman bara blain nani ba ai lamara balan, bara witin bui makabi walan: --Man nani kasak lukisma ki yang naha na daukaia sip sna? Witin nani bila: --Au, Dawan. 29Bara Jisas mita blain nakra nani ra kangbi, naku win: --Man nani kasak lukisma ba kat takan kabia. 30Bara ai nakra kli diara kaikan. Jisas mita karna smalki, nan wisata: --Man nani naha na upla kumira sin wipara. 31Sakuna witin nani takan wal baku, Jisas diara daukan ba baha tasbaia aiskara aisi taukan. 32Blain nani taki auya kan bara, upla kum, kum mita sturi aisaras kum brih balan; witin ba spirit saura sin brikan. 33Jisas mita spirit saura ba latara kangbi sakan wal baku, bilas ba mahka sturi aisin. Bamna upla nani ba ta iwi, naku aisan: --Yawan Israel tasbaia ra nahmuna dukya kau kaikras! 34Sakuna Parisi nani aisi kan: --Spirit saura nani wihtka mita baha nani kangbi sakaia karnika yabisa. 35Jisas lika taun tara nani bara taun sirpi nani ra sin tauki kan, bara taun bani priaska watla nani ra smalki kan. Witin Gâd king aimaki ba laka sturka yamni ba smalki kan, bara siknis sat, sat, wan wîna latwanka nani sin raki kan. 36Upla nani ra kaiki, umpira pali kaikan, kan witin nani sarikira bara helpkas bangwi kan, syîp nani sepadkas baku. 37Bara disaipel nani ra win: --Kasak pali, insla dakaia ma ba manis sa, sakuna wark uplika nani ba wiria sa. 38Baha mita, insla dawanka ra makas, ai nasla dakaia wark uplika nani blikbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\