Filipenses 1

1Yang nani, Pâl Timoti wal, Jisas Kraist napakanka nani sna ba, muihni nani sut Pilipai taunka ra iwi nani bara naha wauhkataya ulbi sna, pura kakaira nani ra bara helpa nani ra sin. Witin nani ba Gâd uplika, bara Jisas Kraist wal asla mai prakan bangwisma. 2Man nani, wan Aisa Gâd bara Dawan Jisas Kraist wal wina, yamnika nani bara kupia kumi laka sin bri kama. 3Yang man nani ra kupi kraukuna bani, Gâd ra tingki wisna. 4Puri sunisna bara sin, pyu bani liliakira man nani sut dukyamra makabisna; 5kan pas yua wina naiwa kat, sturi yamni ba tawan yawan asla wark takan sa. 6Yang pain pali kaiki sna, Gâd bui ai warkka yamni man nani ra ta krikan ba, ban witin bui dauki kabia Jisas Kraist balbia yua kat. 7Aitani pali sa man nani sut dukyamra baku lukamna, uya latwan mai kaikisna bamna, bara yang wal sin asla yamnika nani brisma, silak watla ra kamna kra, wihta nani mawanra sturi yamni ba tawan kasak pali sa wisi, wih aisi kamna kra sin. 8Gâd pain kaikisa, yang bui Jisas Kraist latwanka laka swapnikira bri ba ni, man nani ra latwan mai kaikisna ba. 9Yang puri suni makabisna, man nani ba kau latwan laka bri kama, sins laka tara bara diara sut tanka latan briaia mapara sin, 10baku bara diara yamni ba pliki sakma diara sut ra. Baku rayakam sunu bri kama, bara Kraist balbia bara, man nani mampara kaia dukya kumi sin apu kabia. 11Bara Jisas Kraist mita rayakam wina daukanka yamni baman sakbia, Gâd ra mayuni prana daukaia dukyara. 12Muihki nani, man nani kaiki bas, dia, dia yang maipara takan ba mita, sturi yamni aisi smalkanka ra kasak pali ta baikan sa. 13Bamna wihta tara suldawaka nani bara wala nani ba sin kaikisa Kraist tawan silak watla ra sna ba. 14Bara silak ra sna ai kaiki, wan muihni nani ailal Dawan ra kau kasak luki ai ta baiki, Gâd sturka yamni ba sibrin apu smalki bangwisa. 15Tila nani tuman laka brih, unsabi tilara Kraist tanka smalki bangwisa, sakuna wala nani lika yamni luki smalkisa. 16Tila lika latwan laka wal Kraist dukyara aisi sa, witin nani kaiki sa Gâd mita nara ai mangkan sa, swaki wan saki smalkanka ba tawan aimakaia; 17sakuna wala nani lika witin yakan ai dukyara baman luki daukisa, kasak tanka kat apia, nanara yang silak ra sna bara maipara pât nani kau bukaia plikisa. 18Sakuna trabil apu. Kasakkira apia kaka kasakkira apia sapa, witin nani Kraist tanka aisisa; bara naha na kupi lilia daukisa. Bara kau sin lilia takamna, 19kan yang pain kaikisna naha sut tila wina pain takamna, man nani puram sunra ba mita, bara Jisas Kraist Spiritka help aiki ba mita sin. 20Kan yang kasak lukisna Gâd yang ra ai swibia apia saura ra waia, sakuna kasak luki aisi kamna, bamna nanara bara pyu banira sin, Kraist mayunaia tanka ba yang wîni ra kau pali upla nani mita kaikbia, raya kamna pruri kamna kra sin. 21Kan yang maipara, raya kaia ba lika Kraist, bara pruaia ba lika diara kau pura praki briaia. 22Sakuna yang kau wîni ra raya sna nara, Kraist yamnika tawan wark daukaia sip sna kaka, ani ba briaia sna sapa yang kaikras. 23Diara wal ba wina kum saki briaia ba karna sa yang maipara. Kum lika mahka prui Kraist wal wih bahara kaia lukisna, kan baha ba kau yamni kabia yang maipara; 24tani walara lika man nani mampara kau yamni sa, yang wîni tara na kau raya bri kamna. 25Naha mapara yang wilin sna, bara kaiki sna kau man nani wal kamna, kau tamra waia, man nani kasak lukankam lakara kau lilia bri kaia help mai munaia dukyara. 26Baku man nani kli tilamra ai bri kama bara, yang dukira lilia kama, Jisas Kraist ba mita. 27Man nani rayakam ba Kraist sturka yamni ba kat bri bas. Baha mita, man nani ra mai kaikaia wamna, apia kaka laiura kamna kra, man nani sturkam walaia want sna, man nani ba sip pali sma, bara asla pali, bakanu sin sturi yamni wina kasak lukan laka ba kat, alki bri kama. 28Waihlam nani sia yapara. Naha na witin nani tanis tiwaia sainka latan pali sa, sakuna ban sin man nani swaki mai sakan ba marikisa; bara naha na Gâd wina aula. 29Kan Kraist ba mita, man nani kasak baman lika lukras, sakuna witin tawan sin pat wauhwaia. 30Man nani ba, yang wal baku sim aiklabanka ra bangwisma. Man nani pat kaikram nahki aiklabatna ba, bara nanara kau nahki aiklabisna sturka ba walisma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\