Filipenses 2

1Baku bamna, Kraist mita man nani ra tambaikisa kaka, witin latwanka laka mita maisamnihkisa kaka, ai Spiritka ba sin man nani wal sa kaka, uplikam ra kupiam pihni brih bara latwan sin kaikisma ba pain kaiki sma kaka, 2yang kupi na lilia baman bangki dauki bas, sut sin lukanka kumi brih asla baha latwan laka ba sin bri bas, bara sut sin solkam mapara, bara dia daukisma ba mapara sin, kumi kaia. 3Yakan dukyamra bara waihla laka mita sin diara kumi daukpara; sakuna bauikira nani bas, bara kumi bani ai walka nani ba witin purkara kau pain sa kulkbia. 4Kumi bani ai painka yamnika baman plikaia apia sa, sakuna wala nani yamnika dukyara sin plikbia. 5Man nani kumi bani luki bas Kraist Jisas luki kan ba baku. 6Witin ba sika Gâd kan, sakuna ai karnika wina Gâd wal baku ban pali kaia lukras kan. 7Sakuna baha watlika ra, witin ai dukya kan ba tnayara swisi, alba talia takan. Witin upla baku aisubi takan, 8bara upla baku pali takan; witin bauikira kan, bara ai kyama lihni kan ba mita prura kat wan, bara baha sika witin dus prihni ra pruan ba. 9Baha mita, Gâd mita kau prana tara ba witin ra yan, bara nina sut purkara kau nina tara ba sin yaban, 10bamna baku Jisas nina wali bangwbia bara, kasbrika purara bangwi ba sut, tasba ra bara tasba munuhnta ra nani ba sut sin, ai lula kriki bangwbia. 11Bara upla param pali aisabia, Jisas Kraist ba Dawan sa, Gâd Aisa ra kulkanka yabaia dukyara. 12Baku bamna, muihki laitwankira nani, pyu bani man nani wal kapri bara bili kat wali dauki kapram ba baku, nanara laiura sna bara, kau bili wali dauki bangwi bas. Ban Dawan warkka taki bas, bauikira laka brih bara sîbrinkira sin, swaki mai sakan laka briaia dukyara; 13kan Gâd mita sika man nani ra brinka yamni nani ba maikisa, bara naha nani kat daukaia sin help mai munisa, ai kupia laka yamni ba kat. 14Diara nani sut brukwras bara blahwan sin apu dauki bas, 15bara baku upla kumi sin man nani ra watauanka kum kra apia kaka swakwanka kum sin sakbia apia, kuna taski apu Gâd luhpia nani kama, upla saura nani bara kmulwan nani ba tilara. Man nani ba witin nani tilara slilma baku ingwaia sma naha tasba tihmia na tilara, 16raya kaia sturka yamni ba witin nani ra yabi. Baku, Kraist balbia bara, man nani dukyamra yang aiyapah pali kamna, kan baku lika kaikamna bahki plapras sna bara bahki sin wark takras sna ba. 17Man nani kasakkam laka mita Gâd ra prisant yabisma ba tnata alkaia dukyara, rayaki pali na sin sakripais dauki yabia kaka, yang lilia sni bara baha liliaka ba man nani sut aikuki brisni. 18Man nani sin liliam bas, bara yang liliaki na sin aikuki brip. 19Dawan Jisas helpka ra, lukisni Timoti ba aihni muni man nani ra mai kaikaia blikamna, bara baku sturkam wali yang lilia kamni. 20Witin baman sika yang lukisna ba baku luki ba, bara man nani painkam dukyara sin trabil taki luki ba. 21Upla wala nani lika, witin pain kaia baman plikisa, bara Kraist Jisas dukya nani ba lika ai kupia lukras. 22Sakuna man nani kaikisma nahki Timoti ai tanka kasak marikan ba, bara nahki sin yang wal sturi yamni aisi smalkaia warkka daukan ba, sin luhpia kum ai aisika ra help muni ba baku. 23Baku bamna, yang laika na nahki auya ba kaikamna wal baku, witin ba mai blikamna lukisni; 24bara Dawan ra kasak lukisni yang pali sin pat pali wih mai kaikamni. 25Sakuna aitani lukisna, wan muihni Epaprodaitus ba mai blikamna, witinka yang tnayara wark karna pali takan ba, bara man nani pali mita blikram ba help ai munaia dukyara. 26Witin ba man nani sut mai kaikan pali daukisa, bara uya lukisa witin ba siknis sa sturka wali bangwram ba dukyara. 27Kasak witin siknis kan, pruaia man; sakuna Gâd mita umpira kaikan, bara witin ra baman apia, yang ra sin, sari nani brisna ba purkara kau sari brimna apia dukyara. 28Baha mita, kau witin ba blikan pali ai daukisa, man nani mita kli kaiki liliam takma dukyara, bara yang sin uya sari pali kamna apia. 29Witin ba lilia pali bri bas, Dawan ra muihkam kum baku, baha sat uplika nani satka ba pain kulki bris; 30kan witin ba Kraist warkka tawan pat pruaia man kan. Ai rayaka pali trabil ra mangkan, man nani pali help aikaia sip apia kapram ba, witin mita aikaia dukyara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\