Filipenses 3

1Bara nanara, muihki nani, Dawan ra liliam bangwi bas. Pât taura mai ulbri ba, kli mai ulbaia yang wilin pali sna, baha ba man nani mampara yamni sa. 2Aman kaiki bangwi bas, baha upla saura nani ba mapara, witinka nani diara saura dadaukra nani bara wan wîna tara ra klaki bangwi ba. 3Kan yawan sika kasak pali sirkumsisan brin, yawan nani Spirit bak Gâd ra wan pura suni mayuni ba, bara yawan Kraist Jisas ra bamna sika lilia bangwisa. Yawan lika wan wîna tara ra dauki dukya bara kasak lukras. 4Ban sakuna, yang sin sip sna baha dukya nani ra kasak lukaia. Ya ya bahmuna dukya mita swaki sakbia lukanka brisa kaka, yang kau bahara kasak lukaia la brisna. 5Kan yang lika ai baikan wîk kum alkri bara, sirkumsisan ba ai daukan. Yang na Israel kyamka, Bensiman tayka wina; aisubi takri Hibru sna, bara aisiki nani ba Hibru sa. Ju nani lâ bri ba kat, yang na Parisi katna; 6karna mamunra pali kapri bamna, serts uplika nani nina bliki rau sauhki katna. Moses laka bila kat alki wan rayaka wapni bri kaia ba mapara, yang lika pât kumi sin apu kapri. 7Sakuna naha dukya nani sut pas pyua maipara uya yamni kan ba, nanara Kraist tawan baha sut diara bahki atia kulkisni. 8Baha dukya nani baman apia; dia, dia yang briaia sip kapri ba, bahki tiwan baku kulkisna, Jisas Kraist yang Dawanki ba, kakaira kaia yang maipara kau pain sa, diara wala nani sut ba wal. Kraist tawan yang diara sut tikri; bara baha sut dipasta baku kulkisni Kraist yang duki brimna ba tawan, 9bara witin wal asla pali kamna ba dukyara; baha ba Moses laka kat yang rayaki wapni brisna ba dukyara lika apia, sakuna Kraist ra kasak lukisna ba tawan, Gâd pri ai saki ai brin ba mita lika; kan Gâd lika kasak luki uplika nani ba pain brisa. 10Yang want sna ba lika Kraist ra kakaira kaia, bara yang wîni ra sin witin pruan wina buan karnika ba bri kaia, ai patka wauhwan nani ba sin witin wal yang asla wauhwaia, bara ban sin witin pruan baku pruaia, 11baku kra yang sin pruan wina kli buaia sip kamna ba bila, kaikanka brih. 12Yang pat naha diara ba sut briri lika wiras, bara yang na pat kasak aingwa sna sin wiras; sakuna yang ban taiura auni baha ba briaia trai kaiki, baha ba Kraist Jisas yang ra pas ai alkan ba. 13Muihki nani, yang pali sin naha na pat alkri wiras; sakuna diara kumi man daukisna ba lika: dia, dia yang nini ra ba aiya tikaia, bara diara nani kainira ba tai baiki muni alkaia. 14Baku bamna, yang mark ba alkaia plapisni prisant ba briaia dukyara, baha briaia Gâd kasbrika purara ba mita wan paiwi ba, yawan Kraist Jisas wal asla ba mita. 15Yawan nani wan kasak lukan lâka mapara kasak pawan ba, baku lukaia sa. Ban sakuna, man nani wina kum aihka lukisa kaka, Gâd bui baha ba sin param mamrikbia. 16Sakuna naha na lika: yawan luki iwi kaia sa dia pat alkan ba kat. 17Muihki nani, man nani sut yang daukisna ba kat dauki bas. Yang nani mita man nani ra nina blikaia laka kau pain ba maikri sa; baku bamna, baha nina bliki nani ba kat aman kais. 18Naha dukya na man nani ra pat aima manis mai wiri, bara nanara naikra laya saki kli mai wisni: upla ailal bara sa, witin nani Kraist dusa prihni ba wal ai waihla brih iwisa. 19Pyua tnatara, naha nani sut sauhki tikan kabia. Witin nani gâdka lika ai wîna brinka nani, bara ai swira briaia dukya nani ba, watlika ra, kalwi bangwisa. Witin nani ba naha tasba dukya nani ra baman luki sa. 20Sakuna yawan na kasbrika purara ba suliarka nani sika, bara kasbrika purara ba wina Sasakra ba balbia bila kaikisa, baha ba lika Dawan Jisas Kraist. 21Witin bal wan wîna tara umpira pali na lakbia, witin klauna ai wîna tara pranakira ba baku kabia dukyara. Bara baha diara nani sut ba witin ai mihta alki briaia karnika bri ba wal daukbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\