Filipenses 4

1Baku bamna, muihki laitwankira nani, man nani mai kaikan pali ai daukisa; man nani sika lilia ai daukisma ba, bara yang prisantki sin. Laitwankira nani, man nani baku ban Dawan ra rayakam ba bapi bui bas. 2Ibudia ra bara Sintiki ra sin makabisni, trai kaiki wal ai kupia kumi laka daukbia Dawan ra, ai muihni nani baku. 3Bara man sin, wark daukaia mapara paniki kasak sma ba, mamkabisna naha mairka nani ra help munma, witin nani yang wal swaki sakan sturka yamni ba smalki karna wark taki bamna, Klement wal bara wala nani yang wal wark takan ba kira. Witin nani nina ba raya kaia wauhkataya ra ulban sa. 4Man nani pyu banira Dawan ra liliam bas. Yang kli wisni: Liliam bangwi bas! 5Yarka upla sut mita man nani ba upla yamni baku mai kaikbia. Dawan ba wan lamara sa. 6Man nani diara kumi dukyara sin sari takpara, sakuna dia, dia luha sma ba sut, Gâd ra puram sunra nani ra wis; makabi bas bara tingki sin wis. 7Bara Gâd ai kupia kumi laka bara upla tanka briaia praiska sut pura lui ba, witin maikbia; bara naha kupia kumi laka na, man kupiam nani lukanka nani sin main kaiki kabia, Kraist Jisas wal asla. 8Bara tnata kat, muihki nani, diara pain nani bara mayunra briaia aitani bani lukankam mangks. Diara kasak nani ba, dia, dia kulki briaia aitani ba, diara wapni nani ba, diara sunu nani ba, dia, dia upla mita lihki ba bara dia, dia upla mita pain kulki ba. 9Diara nani man nani ra mai smalkri ba, mai katna ba, diara nani yang aisari walatma ba bara daukri kaikatma ba sin, baha sut dauki bas; man nani baha dauks, bara kupia kumi Gâdka ba man nani wal kabia. 10Dawan ra yang uya lilia takisna man nani yang ra kli lukram bamna. Yang ra amya tiwan kan lika mai wiras, kan man nani help ai munaia pyua apu kapram. 11Yang diara want sna dukyara lika mai wiras, kan yang dia brisna ba wal lilia kaia lan takri sa. 12Umpira iwi kaia ba yang lan sna, diara ailal bri kaia ba sin. Dia dia mapara daukaia sna ba, yang lan takri, byaira bangki apia kaka plun ai dauki bara kra, diara manis bri apia kaka diara apu bara sin. 13Diara sut mapara karnika brisni, Kraist mita karnika aiki ba mita. 14Ban sakuna, yang wal pâtki nani wauhram ba pain daukram sa. 15Man nani Pilipai nani sin pain kaikisma, swaki sakan sturka yamni mahka smalkri bara, Masedonia wina taki wari bara, man nani baman sika yang ra help ai munan sertska ba; man nani baman sika yang diara nani briri bara tikri bara sin aikuki asla kata ba. 16Yang kau Tesalonaika ra katna bara sin, help want katma bara, kli, kli man nani mita prisant nani ai blikram. 17Yang diara briaia baman lukisna dukyara lika apia; yang want sna ba lika man nani briaia sma ba kau pura lui bri kama Gâd mawanra. 18Bamna yang lika pat diara nani sut briri, bara pura lui pali. Epaprodaitus wal prisant nani ai blikram bani, dia, dia luha sna ba sut brisna. Man nani mita ai blikram ba lika dus nani maka kia yamni prisantka kum baku kan, sakripais kum Gâd mita pain kaiki bri ba baku. 19Bamna, man nani dia, dia apu sma ba sut, Gâdki mita maikbia, ai yuika pranakira Kraist Jisas ra bri ba praiska kat. 20Wan Gâdka ra bara Aisa ra mayunan kabia, ban kaia ban kaiara. Baku kabia. 21Jisas Kraist ba mita, Gâd uplika takan nani ba sut ra laikula wis. Wan muihni nani yang wal nani ba sin ai lakula mai blikisa. 22Nahara Gâd uplika nani na sut lakula blikisa, bara kau pali Rom wihtka watla uplika nani. 23Wan Dawan Jisas Kraist, man nani sut ra yamni mai munbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\