Filemon 1

1Yang Pâl, Kraist Jisas tawan silak ra ai brisa, bara naha wauhkataya na, yang wan muihni Timoti wal wina upliki Pailimon ra mai ulbi bangwisna, wan uplika latwankira aikuki wark daukri ba. 2Ulbisna baha sertska, man wamtla ra asla taki nani bara sin, wan lakra Apia ra, bara Arkipus ra sin, baha nani aikuki asla wan ta baiki ba, naha warkka tara ra. 3Bamna man nani wan Aisika Gâd, bara Dawan Jisas Kraist wina, yamnika nani bara kupia kumi laka man nani puram ra blikbia. 4Muihki Pailimun ra puri sunisna bani, man mamta yang Gâdki ra tingki wisni, 5kan yang walri man ba Gâd uplika nani sutra latwan kaikisma, bara Dawan Jisas ra kasak lukan laka brisma. 6Gâd ra makabisna man kasak lukankam taka ba mita, tanka brima, Kraist wina yawan nani nahki yamnika nani sut brisa tanka. 7Bamna man latwankam laka ba mita, uya lilia bara karnakira ai daukram, bara man tankam mita, muihki laitwankira, kristian ailal kupia maisanihkan sa. 8Bahamna, yang na Kraist apastilka sna, ba mita sip sna man ra adar mai kaia diara daukaia sna ba, 9sakuna latwan laka ba nani ra man ra mamkaban ai daukisa. Yang Pâl lika pât almuk pali sna, bara nanara sin Kraist Jisas tawan silak ra ai brisa. 10Yang man ra Onesimus dukyara help makabisna; witin lika naha silak watla na kat, spirit lakara luhpi pali baku takan sa. 11Kan pyua ra Onesimus ba, man mampara alba pain apia kan, kuna nana ra lika witin na wan mapara alba pain pali sa, man mampara bara yang maipara sin. 12Bamna Onesimus na kli man ra blikuna; witin na bris sin yang palira baku. 13Brin ai dauki kan, witin na yang wal nahara takaskbia man wamtlika ra duki daukaia, sturi yamni tawan silak ra ai bri na pyua ra. 14Man nahki lukisma sapa tanka walras kira, diara kumi sin daukan ai daukras, baku mika man help ai munisma ba, taiban lakara kabia apia, kuna kupiam lukra wina kabia. 15Onesimus pyua kum man wina dakwi takan ba, nanara man wal kabia ban kaia ra, 16alba baku lika apia, kuna alba wal kau pain kulkan lakara, baha tanka lika, wan muihni latwankira baku lakara. Yang witin ra uya latwan kaikisna, kuna man pali bui lika kau latwan kaikaia sma, alba baku baman apia, kuna Dawan lakara wan muihni baku. 17Baku bara, yang na muihkam pali ai kulkisma kaka kasak lukanka ra, Onesimus na yang pali baku waitlika ra bris. 18Mampara diara saura daukan apia kaka man wal tras diman sa kaka, baha ba yang ra ai kulks. 19Yang Pâl, mihti pali ni naha na mai ulbisni: Swis yang mai aibapamna. Yang mita kupiam kraukan lika ai daukras, kuna damra walisma si man pali rayakam ba yang ra tras aikaia brisma. 20Au, muihki, Dawan wal asla lakara naha helpka na dauki aik; Kraist wal wan muihni lakara kupi maisanihks. 21Naha man ra ulbisna, kan kasak lukisna kyamam lihni sa, bara dia mamkabisna ba kau pura lui sin daukma. 22Bara sin, yang yapaiki pliska rûm kum ridi dauks; puram suni bangwisma ba mita, kasak lukisna Gâd help ai munbia, yang man nani ra waia. 23Painika Epapras, Kraist Jisas tawan yang wal silak ra ba mita ai lakula mai blikisa, 24bara Mark, Aristarkus, Dimas, bara Luk sin; naha nani sika wark daukaia help ai muni nani ba. 25Wan Dawan Jisas Kraist man nani ra yamni mai munbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\