Apocalipsis 1

1Naha sika Gâd mita, Jisas Kraist ra diara nani param marikan ba, witin mita laki ai dukya dadaukra nani ra diara nani pât pali takaia ba marikbia wisi. Jisas Kraist mita ai insalka bliki baha tanka ba ai warkka dadaukra Jan ra latan marikan. 2Diara nani Gâd bila aisaia dukyara Jisas Kraist mita marikan witin kaikan ba sut witniska ba kasak aisin. 3Lilia kaia sa, ya naha wauhkataya aisi kaiki na, bara lilia sin kaia sa, naha sturka Gâd mita blikan bara nahara ulban nara pain wali bara bila kat sin wali dauki nani ba, kan pyua ba pât baila sa bamna. 4Yang Jan, Esia tasbaia ra serts 7 bara ulbisna. Gâd wina yamnika nani bara kupia kumi laka ba sin man nani bris, witinka bara ban ba, ban kan ba, bara naika balaia ba; spirit 7 ai king iwaika mawan kat ba wina sin, 5bara Jisas Kraist witnis kasakkira ba wina sin, witin sika pas upla pruan wina kli buan ba, bara naha tasba aiska kingka nani sut pura ra karnika bri ba. Kraist mita latwan wan kaikisa, bara ai talia lakan wan saurka nani sikbi sakan sa; 6bara yawan na king tasbaia kum bara prîst nani sin wan daukan sa, ai Aisika Gâd warkka daukbia. Bamna prana ba bara karnika ba sin ban kaiara witin dukya kabia! Baku kabia. 7Kraist lika kasbrika nani tilara aula! Upla sut mita witin ba kaikbia, ai wîna tara dus prihni ra saban uplika nani sin. Tasba aiska uplika nani witin kaiki sari bri inbia. Au, baku kabia. 8"Yang sika A ba bara tnata las ra Y ba sin," Dawan karnika sut bri ba baku wisa, witinka bara ban ba, kan wina sin ban kan ba, bara balaia ba sin. 9Yang Jan, man nani muihkam sna, bara man nani wal aikuki asla sna pât wauhwan nani mapara, Gâd King aimaki ba lakara, bara ban bapi buaia laka Jisas Kraist mita wanki bara sin. Ki dakura kum nina Patmos wi ba ra lulki ai swin kan, Gâd sturka yamni aisi smalkri ba tawan, bara Jisas Kraist witniska aisari ba tawan sin. 10Bara Dawan yua kumi ra, Spirit Hulikira mita ai karnika munhta ra ai brisata, bara nini tanira bila baikra tara kum walri, sin trumpit binka baku, 11bara yang ra ai win: "Dia, dia kaikma ba sut wauhtaya kum ra uls, bara 7 serts Esia ra bara bliks, baha ba naha nani sa: Epesus, Smirna, Pergamum, Taiataira, Sardis, Piladelpia, bara Leodisia." 12Bara nini ra ai warbi tani kaikri, bila baikra aisi ba ya aisi kan sapa kaikaia wisi; bara baku daukri bara, kyandil mina lalah pauni ni paskan 7 kaikri. 13Baha kyandil bapaika nani 7 ba lilapas diara kum, kum kaikri; mawan ba upla mawan talia kan witin kwala kum dimi kan ba yari ai mina kat kan, bara lalah pauni ni ai maisawila kum bri ban ba ai lama dusa kat kan. 14Ai tawa nani ba pihni kan, sin syîp tawa pihni ba baku bara snu pinhka baku, bara ai nakra nani ba lika pauta lakni klauhwi ba baku kan. 15Ai mina nani ba ingwi kan bras slilki lipni pali daukan ba baku; bara ai bila baikra ba lika karna kan, sin li aubra binka baku. 16Ai mihta aihkikara slilma 7 brikan, bara ai bila ba sord napa wal mala ba baku kan. Ai mawan ba lika ingni kan sin wan yu lapta ai karnika aiska ni ingwi ba baku. 17Yang witin ba kaikri bara, ai mina kat pruan baku kauhwri. Sakuna witin mita ai mihta aihkika ba purira kahbi, ai win: "Sîbripara; yang sika ta bara las. 18Yang sika raya sna. Au, yang pruri kata, sakuna nana ra lika ban kaiara raya sna. Prura king aimaki tasbaia kîka ba brisna. 19Bamna, dia kaikram ba sut uls, dia, dia nana ra bara ba bara naika ra takaia ba sin. 20Bara naha sika slilma 7 mihti aihkikara kaikram ba bara kyandil mina sin 7 lalah pauni ni paskan kaikram dahra yukukan ba: slilma 7 ba lika serts 7 ba insalka nani sa, bara kyandil mina 7 ba lika sertska 7 ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\