Apocalipsis 10

1Bara insal karnakira wala kum, kasbrika pura ba wina bal iwuya kan kaikri. Witin ba kasbrika kum ni dingkan kan, bara ai lal pura ra kumadura kum brikan; ai mawan ba wan yu lapta baku ingwi kan, bara ai kuhma nani ba lika pauta lakni playa nani baku kan. 2Ai mihta ra wauhkataya sirpi blakan kum ilingki brikan; bara ai mina aihkika ba kabu purara mangkan, bara ai mina smihka ba lika saungka purara brikan. 3Bara ai bila baikra tara ni winan, sin layan kum ihbi ba baku. Witin winan bara, alwani 7 ba ai bila baikra nani saki winan. 4Alwani 7 ba aisi kan ningkara, yang mahka ulbaia kapri; sakuna kasbrika pura ra ba wina bila baikra kum ai aisan walri: "Alwani 7 diara nani aisan ba, pain yukuki bris; baha nani ba ulpara." 5Baha ningkara, insal kabu pura ra bara saungka ra bui kan nani ba kaikri, ai mihta aihkika kasbrika pura tani ra bukan, 6bara Gâd nina maki swir taki, witin ka ban kaiara raya iwi ba, bara kasbrika pura ra, tasba, kabu bara diara nani sut bahara bangwi ba paskan ba, bahara nan wisata: "Kau pyua apu kabia. 7Sakuna insal 7 ba ai trumpitka mahka puhbaia pyua balbia bara, Gâd dahra yukukan ba aimakan kabia, witin pali ba ai dukia dadaukra nani dahra aisasara nani ra win ba baku." 8Baha bila baikra kasbrika pura wina aisi kan walri, yang ra kli aisin bara ai win: "Was, baha insalka kabu pura ra bara saungkara bui ba mihta ra baha wauhkataya lupia ulbi karbi swin kan ba ilingki bri ba bris." 9Yang insalka ra wari, bara wauhtaya lupia ba aikbia wiri. Bara witin mita ai win: "Brih bara pis. Bilam ra nasma baku damni kabia, sakuna byamra bilara lika tahpla takbia." 10Bara wauhtayki lupia ba insal ba mihta wina brih piri; baha ba bili ra nasma baku damni kan, sakuna piri ningkara, byaira bilara tahpla takan. 11Bara yang ra ai win kan: "Man kli Gâd dahra aisasara kaia sma upla ailal dukyara, nisan nani, bila sat ailal, bara king nani dukyara sin."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\