Apocalipsis 11

1Witin nani wina dus kum aikan, yauhrus dusa baku kan, baha ni diara kulkaia, bara naku ai aisan: "Bus, bara Gâd tempelka bara altar ba sin kulki kais, bahara upla nani ai pura suni mayuni ba sin kulks. 2Sakuna tempel kutbanka painkira latka ba tani lika kulkpara, kan baha ba upla trengsar nani mihta ra mangkan sa, bara witin nani taun hulikira ai mina ni taibi bribia kati 42 prais. 3Bara yang mita witnis ka wal blikamna daihra aisaia dukyara yu 1,260 bara witin nani sari kwalka sin dimi kabia." 4Naha witniska wal sika alib dusa wal ba, kyandil mina wal ba sin, bara baha nani ba tasba Dawanka mawanra mangkan sa. 5Upla kum mita baha nani ra saura munaia lukbia kaka, witin nani ai bilak pauta aswan saki ai waihla nani ba angki apu pali daukisa; bara baku ya, ya mita witin nani ra saura munaia lukbia ba, sut prubia. 6Baha witnis ka nani mita kasbrika pura ba prakaia karnika brisa, bara Gâd dahra aisabia yua nani ra sin, yaka li aubaia apia. Witin nani li ba tala ra lakaia karnika brisa, bara pât saura sat, sat ni tasba ra rausauhkaia sin, aima an witin nani want kabia ba kat. 7Sakuna ai warkka ba dauki tnata alkbia bara, daîwan aihka saura kum tihu tara wina taki aula ba, witin nani mapara aiklabia, witin nani ra sin pura lubia bara sut kat ikbia. 8Ai wîna tara nani pruan ba, wan Dawan dus prihni ra saban taunka tara wakpaska nani ra prawi kabia. Baha nina ba spirit tanka mapara Sadam makisa, Idsipt sin. 9Bara yu yuhmpa pura bakriki upla sat, sat nani ba, tayka nani ba, bila sat aisi nani, nisan nani wina sin, baha nani wîna tara pruan ba kaikbia, bara swika bikbia sin apia. 10Tasba ra iwi uplika nani ba naha wal pruan na dukyara lilia man kabia. Witin nani lilia tara dauki, pana, pana ai walkara prisant blikbia; kan baha witnis ka wal Gâd dahra aisi nani kan ba mita, witin nani ra uya rausauhki kan bamna. 11Sakuna yu yuhmpa pura bakriki ba ningkara, Gâd mita kli rayaka yaban bara kli buan, bara witin nani ra kaikan uplika nani ba sut sibrin tara alkan. 12Baha ningkara, witnis wal ba kasbrika pura ra ba wina bila baikra kum witin nani ra aisan walata: "Man nani pura nara uli bal!" Bara ai waihla nani kaiki kan bara kasbrika purara uli wan kasbrika kum bilara. 13Baha sin pyua tasba nikban tara kum takan, bara taun ba manka 10 daukan wina kumi ba kauhwan, bara tasbika nikbanka ba mita upla 7,000 pruan. Uplika nani pruras swakwan ba sibrin tara alkan, bara kasbrika pura ra Gâdka ra mayunra yabi kan. 14Pât saura wal ba lui wan; sakuna naika pali yuhmpika ba aula. 15Insal 7 ka ba ai trumpitka puhban, bara kasbrika pura ba wina bila baikra tara nani wali bangwan. Baha nani naku aisi kan: "Naha tasba kingka laka ba nana ra wan Dawan dukya sa, ai Kraist ka dukya sin, bara witin ban kaiara king aimaki kabia." 16Bara almuk 24 nani ai king iwaika nani ra iwi Gâd mawan ra nani kan ba, ai mawan nani ra tasba kat kauhwi, Gâd ra ai pura suni mayuni kan, 17naku aisan kan: "Dawan Gâd, man karnika sut brisma ba, man ban sma ba, ban katma ba, bara balaia sma ba, yang nani tingki mai wisna, karnikam tara ba brih mahka king aimakram bamna. 18Nisan nani ba kupia baiwi sa, sakuna man lauankam yua ba balan sa, pruan nani laka daukaia pyua ba sin, bara dukia dadaukram nani man damhra aisi kan bara ai prisantka ba yama, hulikira nani ra, bara ninam kulki nani ra sin, tara nani apia kaka sirpi nani kabia sin. Naha tasba sauhki uplika nani ra, sauhki tikaia katma pyua ba balan sa." 19Bamna Gâd tempelka kasbrika purara ba kwawan, bara lâ auhbaia watla ba tempel ra kaikan kata. Bara imyula nani, bin nani, alwani nani, tasba nikban sin kum takan, li ma tarka tara nani sin auhwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\