Apocalipsis 12

1Bara kasbrika purara sain tara kum takan: mairin kumi wan yu lapta ba ni kwala baku dingkan kan, bara kati ba ai mina nani munhta ra brikan, ai lal purara sin kraun kum slilma 12 ni daukan. 2Naha mairka na kwihra kan, bara uya ini kan ai byara bui kan bamna, bara aisubaia pat baila kan bamna. 3Baha ningkara kasbrika purara sain wala kum takan: Baha ba dragun pauni kum kan, ai lal 7 brikan, aringka 10 bara ai lal bani purara sin kraun kum. 4Bara ai waika ni, kasbrika purara slilma nani yuhmpa bani wina kumi ba raski tasba ra lulkan. Dragun ba mairin mahka aisubaia kan ba mawanra buan, ai luhpia aisubi takbia ba mahka piaia wisi. 5Bara mairin ba luhpa waitna kum baikan, bara naha tuktika sika nisan nani sut purara king aimakbia ayan klalka nani kira. Ningkara, ai luhpia ba ai mihta dakban kan, bara Gâd mawanra bara ai king iwaika mawanra brihwan kata. 6Mairka ba lika upla iwras tasbaia ra plapan; bahara Gâd witin ai pliska kum ridi daukan kan, bara bahara sin yu 1,260 prais, witin ra plun dakaki kabia. 7Bara kasbrika purara war tara kum takan: Maikal ai insalka nani aikuki dragun ba mapara aiklaban. Dragun ka ai insalka nani sut kira sin mapara bui aiklaban; 8sakuna witin nani aiklabanka ba sip pura luras kan, bara dragun ai insalka nani wal kasbrika pura ra pliska apu takan. 9Baku bamna, dragun tara ba latara lulkan kan. Witin sika pyuta almuk ba, nina debil bara Setan maki ba, witin ka mita sika tasba aiskara kunin aisi ba. Witin ai insalka nani kira tasba ra lulkan kata. 10Bara kasbrika purara bila baikra tara kum walri, naku aisin: "Swaki sakan laka ba pat balan. Yawan wan Gâd karnika ba kingka laka ba. Nanara Kraist karnika ba marikan sa. Kan wan muihni nani dahra kwakwahkra ba saki lulkan sa, witinka kakna bara tihmia wan Gâd ka mawanra baha nani dahra kwahki kata ba. 11Wan muihni nani witin pura luan sa Syîp Lupia ba ai talia laikan ba mita, diara kasak kat witniska aisi ba mita sin; kan witin nani ai rayaka ba tikaia sibrin apu, sakuna pruaia lika wilin nani kan. 12Bamna, kasbrika pura ra nani sma ba, liliam taki bas, man nani bahara iwisma ba! Sakuna tasba ra kabu ra iwi nani ba mapara lika alai pali kabia, kan debil ba man nani ra iwan sa, ai kupia sin baikan sa, kan witin kaikisa kau pyua wiria baman brisa bamna." 13Bara dragun, witin ba tasba ra lulkan kan kaiki, baha mairka luhpa waitna kum baikan ba, mahka nina bliki rau sauhkan. 14Sakuna mairin bara yakal tnawa tara wal yan kan, upla iwras tasbaia pliska bara pâli wabia wisi; mani yuhmpa pura bakriki witin ra plun dakaki kaia kan ya ba pliska ra, pyuta ba wina laiura bara kaia. 15Pyuta ba ai bila wina mairin ba nina ra li sakan, awala kum dauki mairka ba alki brihwaia, 16sakuna tasba mita mairin ba help munan; tasba ai bila kwakan, bara baha awalka dragun ai bila wina sakan kan ba langkan. 17Baku bara, dragun ba mairka mapara uya ai kupia baikan, bara mairka kyamka nani kau bara nani kan ba mapara aiklabaia wan, baha nani Gâd laka bila nani alki ba, bara Jisas Kraist sturka yamni kat kasak nani ba. 18Bara dragun ba kabu auhwika purara buan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\