Apocalipsis 13

1Bara yang daîwan saura kum kabu wina bal uluya kan kaikri; witinka ba lal 7 brikan, bara aringka 10. Ai aringka bani ra kraun kum brikan, bara ai lal nani ra Gâd kupia sauhkaia nina kum ulban kata. 2Naha daîwra saura kaikri na limi baku kata, mina nani ba wingku tara mina nani baku, bara bila ba lika layan bila baku. Dragun ba mita witin ra ai karnika, ai kingka iwaika, bara wihta laka tara alki kaia ba sin yan kan. 3Daîwra trengsar, lal kumi ra insauhkan kum brikan pruaia praiska; sakuna insauhkanka ba rakan, bara tasba aiska ba ta iwan, bara daîwra trengsar ba nina blikan. 4Upla sut dragun ra ai pura suni mayuni kan, daîwan saura bara karnika yan kan bamna. Witin nani mita daîwan saura bara sin ai pura suni mayuni, nan aisin: "Ya ba naha daîwra saura na wal baku saki? Ya witin mapara aiklabaia sip saki?" 5Daîwra saura bara sin adar yan kan Gâd mapara praut bara bila saura nani sin aisaia, bara karnika sin yan kan kati 42 wihta aimakaia. 6Baha baku daukan bara; Gâd mapara, watla ba mapara, bara kasbrika purara upla nani ba, mapara diara saura aisin. 7Witin ra sin yan kan, Gâd uplika nani mapara war daukaia, sut pura lubia ba kat; bara karnika yan tayka bani pura ra, upla nani ba purara, bila sat, sat aisi ba pura ra, bara nisan sat bani pura ra sin. 8Tasba paskan pyua wina, syîp Lupia, ikan ba raya kaia wauhkataya bara, nina ulbras uplika nani tasba ra ba baha nani baman, baha daîwra saura ra mayunbia. 9Man nani kyama brisma kaka, wali bas: 10"Baha nani silak ra mangkaia kan ba; silak ra brihwan kabia; baha ani uplika sord ni ikaia kan ba, sord ni ikan kabia." Nahara sa sika Gâd uplika kasakka lukan ba nahki bapi buaia ba sin. 11Baha ningkara, daîwra saura wala kum tasba wina bal uluya kan kaikri. Naha na aringka wal brikan syîp aringka nani baku, sakuna witin lika dragun baku aisi kan. 12Bara daîwra saura pas kata ba karnika aiska brikan ai mawan kat. Witin mita muni kan tasba ba bara bahara iwi nani ba sin daîwan saura pas kata bara ai pura suni mayunbia wisi, witinka pruaia insauhkanka brikan wina rawan kan ba. 13Sain tara nani sin dauki kan. Witin upla nani sut mawanra kasbrika purara ba wina tasba ra pauta klauhan yan kauhwisa. 14Bara baha sainka nani daîwan saura pas kata ba mawanra yan dauki kan bak, tasba ra iwi uplika nani ra kunin munan, bara witin nani ra adar yan baha daîwra saura ba sord ni klakan sakuna ban raya kaia sip kan ba, lilka kum daukaia. 15Bara daîwra saura wala bara karnika yan daîwan saura pas ba lilka ra rayaka yabaia dukyara, bara baku baha lilka ba aisaia sip kabia, ban sin baha nani witin ra ai pura suni mayunras kan nani ba ikaia. 16Kau baha purkara, witin mita upla sut ra munan, tuktan nani bara almuk nani, lalahkira nani bara umpira nani, pri uplika nani bara alba nani ra sin, ai mihta aihkika nani ra apia kaka ai mawan nani purara mark kum mangkbia. 17Bara upla kumi sin markka ba, daîwan saura nina ba, ai nina numbika ba apu kan kaka, sip apia kan diara atki briaia, diara atki yaia sin. 18Nahara lika sins laka ba want pali sa; ya tanka bri ba, daîwra saura numbika ba kulki kaikbia, upla numbika ba lika. Baha numbika sa 666 sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\