Apocalipsis 14

1Baha ningkara yang kaikri, bara Syîp Lupia ba Saion ilka ra bui kan. witinka wal upla 144,000 bara kan, bara baha nani ai lal pura ra Syîp Lupia nina ba bara ai Aisika nina ba sin ulbi bri kata. 2Bara kasbrika pura ba wina bin kum taki kan walri, baha ba li aubra binka baku bara alwani karna binka ba baku kan; arp kakangbra ailal ai arp ka nani kangbi ba binka baku kan. 3Bara witin nani lawana raya kum aiwani bangwi kan, king iwaika ba mawanra, diara rayakira wahlwal ba mawanra, almuk nani ba mawan ra sin. Upla kumi sin baha lawana ba sip lan takras kan, baha nani 144,000 tasba uplika nani tila swaki sakram ba baman lika. 4Naha nani sika mairin nani wal taski taki bangwras kan ba, bamna witin nani sunu ban sa. Witin nani na Syîp Lupia ba nina blikisa ani anira wabia ba; witin nani na upla nani tila wina swaki sakan sa, bara naha nani sika pas upla nani Gâd dukya bara Syîp Lupia ba dukya sin. 5Ai bila nani ra kunin kumi sin sakras kan; witin nani na pât apu sa, Gâd king iwaika mawanra. 6Bara yang insal wala kum kasbrika pura ba lilapas kat pâli tauki kan kaikri. Naha lika ban kaiara smalkanka kum brikan, tasba ra iwi uplika nani ra smalkaia, nisan sat banira, tayka banira, bila sat banira, upla nani sut ra sin. 7Bara witin ai bila baikra tara ni aisi kan: "Man nani Gâd ra sibrin luks bara mayunra sin yas, witin ba lâ daukaia awarka ba pât aimakan sa bamna. Gâd ra puram suni mayuni bas, witinka ba kasbrika purara, tasba, kabu, bara li karma nani sin paskan ba." 8Insal wala kumi baha nina blikan, bara nan wisata: "Pât kauhwan! Babilun tara ba pât kauhwan sa, witin ai taskika laka wainka laya ni upla nani sut ra dakaki bla ikan bamna!" 9Insal yuhmpika ba taura wal wata ba nina blikan, bara ai bila baikra karna aisi kan: "Upla kum baha daîwan saura ba lilka ra ai pura suni sa kaka, bara markka ba sin ai lal pura ra ai mihta ra swika mangkbia kaka, 10Gâd kupia baiwanka wainka ba diaia kabia, baha ba uya karna pali ai lauanka bara witin laikan sa. Ani uplika naha daukbia ba, pauta klauhwan ni sulpa ni sin rausauhkan kabia Gâd insalka nani mawanra, Syîp Lupia ba mawanra sin. 11Witin nani ra rausauhki kyasmika ba ban kaia ban kaiara uli wisa. Bara baha nani daîwan saura ba bara ai lilka ra ai pura suni mayuni ba, ai nina markka ba sin bri ba, kakna bara tihmia bribia apia." 12Nara sika Gâd uplika nani, ai kupia alki brî ba kaikbia, baha nani Gâd lâka nani wali dauki ba, bara Jisas ra sin ban kasak luki nani ba. 13Bara bila baikra kum kasbrika pura ba wina yang ra ai aisi kan walri: "Naha na uls: 'Nanara wina pruan nani ba yamni pali sa, witinka nani Dawan ra lalukra nani takisi prubia ba.' " "Au --Spirit ba baku wisa--, kan witin nani ai warkka karna nani wina wingka puhban sa, bara ai warkka nani mita ai yula kahbi kabia." 14Bara yang kaikri, bamna kasbrika pihni kum bara kan; bara kasbrika ba pura ra upla baku kum iwi kan. Witin ai lal purara lalah pauni kraunka kum brî kan, bara ai mihta ra lika ispara mala pali kum brikan. 15Bara tempel ba wina insal wala kum takan, bara ai bila baikra tara ni kasbrika pura ra iwi kata bara wini kan: "Ispara ba ni ma ba klaks; kan pyua ba balan sa, bara insla ma tasba ra ba pât pihwan sa." 16Bamna kasbrika purara iwi kan ba ai isparka ba tasba ra lulkan, bara tasba ra ma nani ba dakan. 17Bara kasbrika purara tempel watla kum bara ba wina, insal wala kum takan, bamna witin sin ispara mala bali kum bri kan. 18Bara altar ba wina insal wala kum bal takan, bara witin lika pauta klauhwan purkara karnika bri kan. Witin ispara mala pali bri kan bara ai bila baikra tara ni wini, nan win: "Isparkam mala pali daukan ba ni wain kiwka ma wihta nani tasba ra ba klaks, baha nani ba pauan sa bamna!" 19Bara insal ba ai isparka mala pali ba tasba purara lulkan, bamna tasba wainka ma nani ba wahbi, wain taibaia watlika tara kum ra auhban; baha sika Gâd kupia baiwanka tara ba. 20Wain ma nani ba taun lata tanira taibi sakan kan, bara wain laikaika untika ba wina tala taki, aras nani un mangkan ba kat uli kan, mails handat wal prais.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\