Apocalipsis 15

1Kasbrika purara sain tara aihkakira pali wala kaikri: insal 7 pât tara 7 las nani ba bri kan kaikri. Baha pâtka tara nani ba wal, Gâd kupia baiwanka ba tnata alki kan. 2Glas kabu ka baku kum sin kaikri, pauta klauhan abalki daukan; bara witin ka nani daîwan saura ba wina, ai lilka wina bara ai nina numbika ra sin, sip muni pura luan nani ba, baha glas kabu ka lamara kan, Gâd arp nani yaban kan ba brih. 3Baha witin nani Gâd dukia dadaukra, Moses lawana aiwani nani kan, Syîp Lupia lawana ba sin. Bara baha lika naku kata: "Dawan Gâd, karnika sut brisma ba, diara aihkakira daukram ba sut tara bara painkira pali sa. Nisan nani Kingka, yabalkam nani ba wapni bara kasakkira pali man sa. 4Dawan, ya man ra siam briras kabia? Ya sin man ra mamyunras kabia? Kan man baman sika hulikira, bara nisan nani sut bal man ra ai pura suni mamyunbia, daukankam kasak nani ba upla sut mita kaikan bamna." 5Naha ningkara kasbrika pura ba kwawan bara, Dawan wal aisaia watla ba kaikri, lâ bila nani suni brikan tentka ba sin. 6Dawan wal aisaia watla ba wina baha insalka 7 pât tara 7 brikan nani ba bal takan. Witin nani ba linen kwalka klin bara ingnikira ni dimi kan, bara lalah pauni maisawila nani ni sin ai lama dusa kir wilkan kan. 7Bara diara rayakira 4 ba wina kumi mita insal 7 bara lalah pauni kapka 7 yan, Gâd kupia baiwanka ni bangki, witinka ban kaia ban kaiara raya ban ba. 8Bara Dawan wal aisaia watla ba kyasma pali man bangwan Gâd tara pali ba karnika ba mita, bara upla kumi sin sip tempel ra dimras kan, pât tara 7, insal 7 bri kan ba sut tnata alkbia ba kat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\