Apocalipsis 16

1Bara yang bila baikra tara kum Dawan wal aisaia watla ba wina insal 7 ba aisi kan walri: "Man nani wih Gâd klalka saura tara kapka 7 ba tasba pura ra laiks." 2Insal pas kata mahka wih, ai kapka ba tasba pura ra laikan. Bara ani uplika daîwan saura markka bri ba, ai lilka ra sin ai pura suni mayuni kan ba sut ra, wîna sukwan saura bara latwan pali sin yaban. 3Insal wala ba kap ba kabu pura ra laikan. Bara kabu laya ba tala takan upla pruan talia baku, bara dia, dia kabu ra ai rayaka brikan ba sut pruan. 4Insal yuhmpa ba kap ba awala nani pura ra bara li karma nani pura ra sin laikan, bara baha nani sut ba tala takan. 5Bara li nani insalka ba naku aisan walri: "Dawan Gâd hulikira, man ban sma ba, bara ban katma ba, man lika kasak pali sma naku lâ daukram bamna. 6Kan witin nani sika Gâd uplika nani talia bara dahra aisasara nani talia sin laikan, bara nanara man ba witin nani ra tala yabram diaia. Witin nani dia briaia aitani kan ba nanara brisa." 7Altar ba wina sin bila baikra kum aisi kan walri: "Au, Dawan Gâd, karnika sut brisma ba, man ba kasak laka kat bara wapni laka kat la daukram sa." 8Insal wahlwalka ba kap ba yu lapta pura ra laikan, bara yu lapta ra karnika yan upla nani ra ai laptika ni angkaia. 9Sut ba saura pali angkan kan, bara witin nani ba Gâd nina ra diara saura nani aisan, witin ka naha pâtka tara nani pura ra karnika bri ba; sakuna witin nani ai kupia lakras, witin ra sin mayunras. 10Insal matsip ba ai kap ka ba, daîwan saura king iwaika bara laikan, bara king aimaki tasbaia ba tihmu takan. Upla nani ba latwan mita ai twisa nani sami kan; 11bara witin nani kasbrika pura Gâdka mapara diara saura nani aisan, ai latwanka nani bara ai wîna sukwanka taka ba mita. Sakuna witin nani saura dauki bangwikan ba swisi ai kupia lakras kan. 12Insal 6 ba ai kapka ba Jupratis awalka tara pura ra laikan. Awalka laya ba lawan, king nani lalma wina aula ba yabalka kum klauhbaia dukyara. 13Bara yang kaikri dragun, daîwan dahra aisasara kuninkira nani ba bila wina, spirit saura yuhmpa pikpik baku taki kan. 14Naha nani sika debil nani spiritka sain tara nani dauki kan ba. Spiritka yuhmpa ba mita tasba aiska kingka nani asla daukaia taki auya kan, Gâd witinka karnika sut bri ba yua tara warkka ba dukyara. 15"Man nani kais, yang na bili kaikras kan aulni, aîmplikra baku. Yamni pali sa, ya aihwaki bara ai kwalka sin ban bri ba, witin ba kwala apu takbiara sia, bara upla sut mawanra sin ai swira takbiara sia." 16Bara spiritka nani ba king nani sut plis kumi ra asla daukan, bara pliska ba Hibru bilara Harmagedon makisa. 17Insal 7 ba ai kapka pasa ra laikan, bara Dawan wal aisaia watla ra king iwaika ba wina bila baikra tara kum takan, bara naku wisata: "Pât daukan sa!" 18Bara imyula nani, bin nani, alwani nani, tasba nikbanka tara kum sin takan. Baha tasba nikbanka karna ba sat upla nani paskan ba wina kau apu kan; naha sika sut purkara kau saura kan ba. 19Taun tara ba baikanka yuhmpa ra kriwan, bara tasba aiska taunka nani ba sut kauhwan. Babilun taunka tara ba dukyara Gâd ai kupia kraukan, ai kupia baiwanka tara wainka laya blikan ba yaka langkaia dukyara. 20Bara kîdakura nani ba sut, li nani ba sin lap tiwan. 21Walpa tara nani sin kasbrika pura ba wina upla nani pura ra bal kauhwan, bara walpaia bani ba 100 paund prais bri kata. Bara upla nani Gâd mapara diara saura nani aisan, walpa tara bal kauhwan ba dukyara, baha ba pât saura kan bamna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\