Apocalipsis 17

1Bara insal 7 kap 7 bri kan ba wina kumi ba bal, yang ra naku ai win: "Bal, bara yang mairin rugkira tara klala briaia ba mamrikamna, witin li nani pura ra iwi ba. 2Naha tasba kingka nani, witin wal rug laka daukan, bara tasba ra iwi uplika nani ba witin rogka laka wainka ba dih bla takan." 3Spirit ba ai karnika munhta ra ai brin, bara insal ba mita upla iwras tasbaia ra ai brihwan. Bahara mairin kum kaikri daîwan saura pauni kum purara iwi kan, bara daîwra wîna tara pura aiska ba, Gâd mapara saura aisaia nina baman kan; baha ba lal 7 brikan, aringka sin 10. 4Mairka na kwala balyanta talya bara pauni sin dimi kan, lalah pauni ni, walpa painkira nani bara walpa manakira nani ni sin ai skahkan kan. Ai mihta ra lalah pauni kapka kum brî kan diara taski man bangki, ai rugka laka dukya saura sin bangki. 5Ai lal pura ra sin dahra prakan nina kum ulbi brikan: "Babilun tara ba, mairin rugkira nani yaptika bara tasba ra misbara laka nani ba sut yaptika sin kan." 6Bara kaikri mairka ba, Gâd uplika nani talia bara Jisas witniska taki kan tawan ikan nani ba talia dih, witin bla takan. Yang baha kaikri bara, aihka pali ta iwri. 7Bara insal ba ai win: "Diakan aihka pali lukram saki? Yang mita mairka dahra prakan tanka ba mai wimna bara, daîwan saura witin ra brih auya dahra prakan ba sin, baha daîwra lal 7 bara aringka 10 bri ba. 8Bara daîwra saura kaikram ba lika pas pyua raya iwi kan, sakuna nanara apu sa; ban sakuna, witin ba tihu tara ba wina uli balbia ai pruanka tnata pali bara waia kainara. Tasba ra iwi uplika nani, tasba paskan wina kau ai nina nani raya kaia wauhkataya ra ulbi mangkras ba, daîwan saura na kaikbia bara, aihka pali lukbia. Kan baha ba kanra raya kata, bara nanara lika apu sa, sakuna witin kli balbia. 9"Nara sika ani uplika sins laka bara diara tanka briaia sip ba, mapara tanka kum sa: Lal 7 ba lika, il 7; baha il ka nani pura ra mairka iwi ba; 10baku sin baha ba king 7 sa. Baha nani wina 5 pât kauhwan sa, kum ba nanara king aimakisa, bara wala ba lika kau balras; bara ningka pali ba balbia bara, witin wihka takaskbia apia. 11Daîwan saura kanra raya kan sakuna nanara apu ba, baha kat 8 king; witin ka na 7 ba wina kumi sa, sakuna baha ningkara sauhki tikan kaia pâtka ra auya. 12"Aringka 10 kaikram ba king 10 sika, bara baha nani king aimakaia laka ba kau briras; sakuna witin nani king aimakaia karnika bribia awar kum prais, daîwan saura ba wal asla. 13Kingka 10 ba sut ai lukanka kumi brisa, bara witin nani ai kamisanka ba, ai karnika ba sin daîwan saura bara yabia. 14Witin nani Syîp Luhpia ba mapara aiklabi kabia, sakuna Syîp Luhpia ba witin nani pura lubia; kan witin ba Dawan nani dawanka sa, King nani kingka sin, bara witin wal nani ba lika, Gâd mita paiwan sa bara wahbi sakan sa, bara kasak sin bangwisa." 15Insal ba sin ai wisata: "Li nani kaikram ba, baha nani pura ra mairin rugkira iwi ba lika, upla nani atia, kwara nani, bila sat, sat aisi nani, bara nisan satka nani sin. 16Bara aringka 10 daîwan saura brikan kaikram ba mita mairin rugkira misbara kaiki bangwbia, bara witin dia, dia bri ba sut mihta dakbia bara kwala luha swibia; ai wîna tara ba pibia, bara witin ba pauta ni angki sauhki tikbia. 17Gâd mita witin nani kupia ra mangkan witin kupia laka daukaia, baha nani wal ai lukanka kumi daukan bamna, bara daîwan saura bara king nani karnika yan ba mita Gâd bila nani aisan ba aimakbia ba kat. 18Mairin kaikram ba lika baha taunka tara ba sika, naha tasba king ka nani pura ra karnika alki taibi bri ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\