Apocalipsis 18

1Naha ningkara, yang insal wala kum kasbrika pura ba wina bal iwia kan kaikri. Witin na karnika brikan, bara ai ingnika ba mita tasba aiska na ingni takan. 2Bara ai bila baikra tara ni wini kan: "Pât kauhwan, pât kauhwan, Babilun tara ba! Nanara witin na debil nani bara spirit saura nani watla takan sa; spirit saura taski nani watla daîwan wail taski misbarkira nani watla takan. 3Kan upla sut ai rugka laka saura wainka karna ba dih bla taki bangwan. Naha tasba kingka nani sut witin wal taski laka daukan, bara tasba ra diara aiâtkra nani ba lika, witin ai yuika ailal tanis tiki kan ba wina lalahkira nani takan." 4Bara yang bila baikra wala kum, kasbrika pura ba wina naku aisi kan walatna: "Yang upliki nani, baha taunka ba wina bal taks. Baku lika ai saurka nani ba aikuki brima apia bara ai pâtka tara nani ba sin mai alkbia apia. 5Kan ai saurka nani ba aipaswi taki kasbrika purara ba kat alkan sa, bara ai watauanka nani ba Gâd ai kupia ra bri kan. 6Upla wala nani ra dia yaban ba baku witin ra sin yas, bara dia daukan ba mana wal prais aibaps. Ai kapka upla wala nani ra diaia dukya abalki yan ba, witin ra aima wal prais kau karna abalki yas. 7Witin ai wîna ra aimayuni ai liliaka tanis brin ba baku, sin daukan ba mana kat yas witin ra latwan bara rau sauhkan sin yas. Kan witin ai kupia ra wisa: 'Yang lika nahara kwin mairin baku iwisna; pyarka apia sni latwan sin wauhwamna apia.' 8Baha tawan, yu kumi bilara ai pâtka tara nani ba balbia: prura, sari, bara plun wauhwan; witin ba pauta ni angkan kabia. Kan Dawan Gâd, witinka ra laka dauki ba, karnakira sa." 9Tasba kingka nani witin wal taski laka daukan ba, ai yuika sin tanis tiki kan ba, baha taunka ba pura mata ini yahwi kabia, witin ami ba kyasmika kaikbia bara. 10Witin nani Babilun rau sauhkanka ba sia laiura takaski, naku aisi kabia: "Alai, alai, Babilun, taun tara, taun karnikira! Wan nakra klipan kum ra klalkam balan sa." 11Tasba aiskara diara aiâtkra nani ba sin baha taunka pura mata ini sari takbia, kan diara nani kwahki atki ba upla kumi sin atkaia apu sa; 12diara nani kwahki lalahka pauni nani, ai lalahka pihni nani, ai walpaia mani ra nani, ai walpaia klahwira nani, linen kwalka painkira nani, silk kwalka nani, balyanta talya kwalka nani bara kwala pauni nani suni kan ba; dus kia painkira sat, sat, ilipant napa ni paskan dukya nani, dus painkira ni paskan dukya nani, bras ni paskan dukya nani, ayan ni bara walpa pihni ni paskan dukya nani; 13bara sinimint, sika kia yamni nani, dus mâka kia yamni nani, mûr bara isint, wain, batana, plauar kau pain ba, plauar sin; wark takaia daîwra nani, sin brih balan syîp nani, aras nani, karita nani, alba nani, upla rayaka nani sin. 14Bara taunka uplika ra wibia: "Dus ma nani auhnira man bri kapram ba, nanara sip briras sma man uya want katma ba; baha sut man tikram sa diara painkira nani bara yuyaka nani brisma ba sut!" 15Naha dukya nani bisniska dauki, baha taunka wina yuikira nani takram ba, klala briaia ba sia laiura takaskbia. Witin nani ini sari karna wini iwbia, 16bara naku wibia: "Alai, alai! Taun tara ba mapara saura pali sa! Mairin kum linen kwalka painkira dimi bara kwala balyanta talia pauni wal dimi baku kan, bara lalah pauni ni, walpa manakira nani bara walpa klauhwira nani ni ai wîna tara ba skahki kan. 17Bara nakra klipan lupia kumi bilara yuika ailal kan ba sut apu takan!" Duri tara kaptenka nani sut, impapakra nani, sela nani bara kabu ra wark taki kan nani ba sin, sut laiura takaskan, 18bara taunka ami ba kyasmika kaiki, ai pura wini bangwan: "Ani taunka wala naha taunka tara na wal praki kaikbia?" 19Ai lal nani pura ra yahmpus mangkan, bara ini sari taki, naku ai pura wini kan: "Alai! alai! Taun tara ba mapara saura pali sa! Ai yuika ni kabu ra slaup nani brikan ba sut yuikira takan; bara aihni pali witin ba pât sauhki tikan sa!" 20Sakuna, kasbrika pura man, liliam bas, baha taunka tara ba taka; man nani liliam bas, Gâd uplika nani sma ba, apastil nani dahra aisasara nani, kan Gâd mita witin ba pât ra lakan bara, kasakka laka ba man nani ra daukan sa. 21Bara insal karnakira kum ba walpa kum bukan, baha ba akbaia walpaia tara baku kan; bara kabu ra lulki, naku win: "Babilun, taun tara ba, sin naha walpaia naku mai batakan kabia, bara upla kumi sin kli mai kaikbia apia. 22Bara yabalkam nani bilara arp nani binka, plut nani binka, trumpit nani binka sin kli walbia apia; wark tatakra sat, sat sin man ra kli apu kabia, akbaia walpaia binka ba sin man ra kli walbia apia. 23Lamp kumi ingnika sin man ra kli angkan kabia apia, marit takan lilia binka nani sin kli walan kabia apia. Dukyam aiâtkra nani ba tasba aiskara kau karnika brikan, bara sukikam laka ni nisan sat, sat nani ra kunin munram ba." 24Kan baha taunka ra sika, Gâd dahra aisasara nani talia, Gâd uplika nani talia sin bahara kaikan bamna, naha tasba ra ikan nani talia ba sin sut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\